Zoekresultaten  1-50 van de 92 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

  Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

  Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen

  Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Voorhang van de verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving toe (opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet). Voorhang Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving  (PDF | 65 pagina's | 418 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen). Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen ( PDF | 15 pagina's | 141 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen). Nota van toelichting bij ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen ( PDF | 49 pagina's | 408 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling Bouwbesluit 2012

  Concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake EPBD III

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Omgevingsbesluit

  Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen over de rijksinspecties

  Deze aanwijzingen hebben betrekking op de uitoefening van toezichtstaken door rijksinspecties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (labelverplichting voor kantoorgebouwen)

  Deze ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 voert een zogenoemde label C-verplichting voor kantoren in.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012

  Ontwerp van een besluit, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt, van de eisen voor thermische isolatie en van de toegestane concentraties asbestvezels en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Bouwbesluit brandveiligheid dieren

  Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Bouwbesluit 2012

  Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Bouwbesluit 2012

  Besluit van 22 december 2011, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2012

  Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012). Staatsbladpublicatie nr. 416, 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012

  Ontwerp van het besluit houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2003

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging Bouwbesluit 2012

  Conceptbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Bouwbesluit ter uitvoering van de verordening bouwproducten

  Voorhang wijzigingsbesluit inzake uitvoering van de verordening bouwproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

  Besluit verhoging maximum percentage saneringsheffing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-besluit wijz. Bouwbesluit 2012

  Ontwerp-besluit + nota van toelichting met wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit gemeente Almere toetsen bouwplannen en uitvoering toezicht particulier opdrachtgeverschap

  Afschrift van de brief van 27 juli 2011 van de gemeente Almere aan de VROM-Inspectie over het toetsen van bouwplannen en uitvoering van het toezicht op particulier opdrachtgeverschap. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage ii van besluit omgevingsrecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op het bouwbesluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  De nota geeft een toelichting op het ontwerp van het Besluit  tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Ontwerp-Besluit om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Voorhang Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

  Het ontwerpbesluit gaat over wijziging van de grens van het luchthavengebied vanwege de verdubbeling van rijbaan Quebec en over verbetering van de beveiliging van de luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Het besluit gaat over aanpassing van de verrekeningssystematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel tegemoetkoming huurders woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

  Beleidsregel over de verstrekking van een tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord gelijktrekken vergoedingen voor eigenaren en huurders

  Akkoord om de vergoedingen gelijk te trekken voor huurders en particuliere eigenaren van wie de woning versterkt moet worden door bevingsschade in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging BBT afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai

  Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft te maken met wijziging van het BBT afvalverbranding en de wijziging richtlijn omgevingslawaai. Ontwerpbesluit wijziging BBT afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai (PDF | 30 pagina's | 913 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2020-2021

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat hoeveel en op welke manier gas uit het Groningen gasveld wordt gewonnen in gasjaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens

  Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit burgerluchthavens in  verband met helikopterluchthavens op en nabij ziekenhuizen en in verband met onbemande luchtvaartuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas

  Publicatie in de Staatscourant m.b.t. tot wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas. Besluit tot wijziging van van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas (PDF | 4 pagina's | 320 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen

  Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen. Besluit tijdstip inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen (PDF | 2 pagina's | 36 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

  Bekijk document gepubliceerd op