Zoekresultaten  1-50 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

  Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

  Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd met de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieuprestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daarbij naar de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

  Deze brochure maakt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk wat het gevolg is van de 5 veranderingen in het Burgerlijk Wetboek door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Bouwen onder kwaliteitsborging'

  Rondom de bouwvergunning gaat er in 2023 wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. In dit factsheet is aangegeven hoe dit gaat werken en wat u moet doen als u wilt (ver)bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Factsheet Bouwen onder kwaliteitsborging

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen'

  Wanneer u wilt gaan bouwen moet u nu in veel gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat dit veranderen. Gaat u bouwen dan moet u vanaf 1 januari 2023 een kwaliteitsborger inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels voldoet. De nieuwe wet wordt niet meteen voor alle bouwwerken ingevoerd maar gaat als eerste gelden voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze brochure legt uit welke bouwwerken dit zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Schema Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ - Factsheet Gevolgklassen

  Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad bestaande portiekflats: oplossingsrichtingen brandveiligheid

  Er zijn in Nederland een paar honderd portiekflats die qua vluchtroute niet voldoen aan de prestatie-eisen voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Deze flats zijn vooral gebouwd in de jaren 1960 en 1970. De gebouweigenaar is primair zelf verantwoordelijk dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente (bevoegd gezag) kan indien nodig handhavend optreden. Om hieraan invulling te kunnen geven, blijkt er in de praktijk behoefte te zijn aan een handreiking waarin van een paar veel voorkomende flattypen oplossingsrichtingen worden gegeven om deze flats alsnog aan het Bouwbesluit 2012 te laten voldoen. Dit informatieblad bevat kaders en mogelijke oplossingsrichtingen voor de brandveiligheid van portieken waarop meer dan 1.500 m2 aan woonfuncties is aangewezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk

  Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Deze brochure geeft informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic - Geclusterde woonvormen voor ouderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen

  Dit infoblad gaat over brandveiligheid bij de verbouw en transformatie van gebouwen. Het helpt aanvragers en gebouweigenaars de juiste keus te maken voor het te realiseren brandveiligheidsniveau. Gekeken wordt of er voldaan is aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012 en naar de mogelijkheden om een hoger niveau van integrale brandveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infobladen Bouwbesluit 2012

  Overzicht van informatiebladen over het Bouwbesluit 2012.

 • Infoblad Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging

  Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zonnecollectoren en zonnepanelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Energiezuinigheid van nieuwe woningen - Bouwbesluit 2012

  Informatieblad over de minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen in het Bouwbesluit 2012. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas Bouwbesluit 2012

  De voorschriften over de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas in het Bouwbesluit 2012 moeten voorkomen dat de binnenlucht schadelijk is voor de gezondheid. Doel van de voorschriften is een ongestoorde toevoer van verbrandingslucht en een goede (ongestoorde en lekvrije) afvoer van rookgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Vrije indeelbaarheid Bouwbesluit 2012

  Vrijheid bij de indeling van een gebouw is een belangrijk uitgangspunt in het Bouwbesluit sinds 1992. Waar mogelijk is aan de opdrachtgever overgelaten hoe de indeling van ruimten in een gebouw eruit ziet. Dit geldt zowel bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het daadwerkelijk bouwen van een bouwwerk als bij latere wijzigingen van de indeling in ruimten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouwbesluit 2012. Moeten monumenten voldoen aan de bouwregelgeving?

  Alle gebouwen en andere bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. Als hierdoor de monumentale waarde van een bouwwerk dreigt te worden aangetast, hoeft aan bepaalde voorschriften niet te worden voldaan. Hierover leest u meer in dit infoblad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Vergunningvrij bouwen en het Bouwbesluit 2012

  Steeds meer bouwwerken mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden gebouwd. Maar ook vergunningvrij bouwen moet voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012

  Vanaf 1 april 2012 zijn de voorschriften voor kamergewijze verhuur opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voorheen waren deze voorschriften in het Gebruiksbesluit geregeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012

  Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het gebruik van toepassing. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. Dit infoblad gaat in op de omgevingsvergunning en de gebruiksmelding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • (Schotel)antennes

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doelstellingen brandveiligheid grote brandcompartimenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectiesignaal Brandwerendheid bij geprofileerde stalen dakplaten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking grote brandcompartimenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Bouwbesluit & woning

  De handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?), geeft uitleg aan de bedoeling van het voorschrift en bespreekt de consequenties van de toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen - Bouwbesluit 2012

  Met dit infoblad geeft het ministerie van BZK aan gebouweigenaren en gemeenten informatie over de mogelijke problemen met galerijvloeren. Het ministerie raadt gebouweigenaren aan onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van deze constructies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Studentenhuisvesting en bouwregelgeving

  Deze brochure gaat over bouwregelgeving voor studentenhuisvesting. Dat lijkt een bijzondere combinatie, want het woord studentenhuisvesting heeft op zich niets met bouwregelgeving te maken. Met studentenhuisvesting worden meestal huurwoningen bedoeld waar studenten in gehuisvest zijn en studentenhuisvesters zijn de partijen die studentenhuisvesting aanbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure CE-markering op bouwproducten

  Achtergrondinformatie over de Europese regels voor bouwproducten. De brochure is bestemd voor iedereen die bouwproducten in de handel brengt, verkoopt en transporteert, maar ook diegene die bouwproducten voorschrijft of kiest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012

  Dit informatieblad geeft een op de praktijk gerichte toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. De brochure behandelt het vluchten vanuit nieuw te bouwen woonfuncties, logiesfuncties en utiliteitsfuncties die geen gezondheidszorgfunctie of celfunctie zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012

  Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan dan is aangegeven. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd. Dit biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het toepassen van innovatieve oplossingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Cel en andere ruimte voor het insluiten van personen Bouwbesluit 2012

  Dit informatieblad zet uiteen wanneer volgens het Bouwbesluit 2012 sprake is van een cel en wanneer van een andere ruimte voor het insluiten van personen. Bij een cel ligt de focus meer op de brandscheiding en bij een andere ruimte op de organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouw- en sloopwerkzaamheden Bouwbesluit 2012

  Het Bouwbesluit 2012 bevat een aantal procedurele voorschriften over het slopen van bouwwerken en een aantal voorschriften die tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden in acht genomen moeten worden. Dergelijke voorschriften waren voorheen opgenomen in de gemeentelijke bouwverordeningen en de milieuregelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012

  De CE-markering en erkende kwaliteitsverklaring geven informatie over de kwaliteit van materialen en producten die in een bouwwerk worden gebruikt. Zo kunnen partijen in de bouw beoordelen of het bouwwerk waarin deze producten worden verwerkt zal voldoen aan de bouwtechnische eisen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Buitenopslag brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen Bouwbesluit 2012

  Vanaf 1 april 2012 zijn de voorschriften voor buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen onveranderd opgenomen in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. Met deze voorschriften wordt geregeld dat bij een eventuele brand in een dergelijke buitenopslag, nabij gelegen bouwwerken en terreinen voldoende worden beschermd en de brandweer gelegenheid heeft om te blussen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Het nieuwe Bouwbesluit

  In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken samengevoegd. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het Bouwbesluit 2012 bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouwbesluit 2012

  Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Ook staat er een aantal nieuwe voorschriften in. Herziene versie, januari 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Erf- en perceelafscheidingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dakkapellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbouwingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brandveiligheid; de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectiesignaal vluchtroute bij oude galerijflats

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie bestaande bouwwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wegwijzer brandveiligheid unitbouw, versie nieuwbouw

  Bekijk document gepubliceerd op