Zoekresultaten  1-50 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Rechten mobiliteitsbeperkte passagiers bij boeken vliegreis, op luchthaven en in vliegtuig

  Brochure voor mensen met een lichamelijke handicap (mobiliteitsbeperking) over hun rechten bij het boeken van een vliegreis, op de luchthaven en aan boord van een vliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betekenis codes bij aanvraag assistentie passagiers met beperking

  Brochure over de betekenis van de codes bij een assistentieaanvraag op luchthavens door of voor mensen met een handicap. Een assistentieaanvraag houdt in dat iemand met een handicap hulp ontvangt op een luchthaven bij het aan of van boord gaan van een vliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Seksuele gezondheid en welzijn van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen monumenteigenaren Groningen

  Overzicht van de beschikbare financiële regelingen voor het in stand houden van rijksmonumenten in de provincie Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenversterkingsplan in beeld

  Een meerjarenversterkingsplan (MJVP) voor de gehele resterende versterkingsopgave in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veel gestelde vragen over losse vliegtickets tijdens coronacrisis

  In deze brochure vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over uw rechten wanneer u een los vliegticket heeft geboekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisboom vergoedingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

  Deze factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huisbezoek bij zwangerschap door de JGZ (spread)

  Deze folder informeert zwangeren dat zij om een huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huisbezoek bij zwangerschap door de JGZ (versie met snijranden)

  Deze folder informeert zwangeren dat zij om een huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huisbezoek bij zwangerschap door de JGZ

  Deze folder informeert zwangeren dat zij om een huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Handreiking PHB JGZ voor signaleerders

  Samenvatting van de handreiking over het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Deze samenvatting richt zich op professionals die contact hebben met of zorg bieden aan zwangeren en daarbij een kwetsbare situatie signaleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Handreiking PHB JGZ voor de gemeenten

  Samenvatting van de handreiking over het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Deze samenvatting gaat in op de taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad duurzaam gebruik van daken - Zon op daken en groen of groen-blauwe daken

  Informatie over de juridische aspecten van duurzaam gebruik van daken, zoals het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen en het aanleggen van een groen of groen-blauw dak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg

  In deze flyer vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg (PDF | 3 pagina's | 264 kB)

 • Prenataal huisbezoek door de JGZ

  Deze handreiking beschrijft de kaders voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en gaat in op de rol van en samenwerking tussen betrokken partners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Handreiking PHB JGZ voor de uitvoerende JGZ-professional

  Samenvatting van de handreiking over het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Deze samenvatting richt zich op professionals in de jeugdgezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 'Toestemmingen voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners'

  Deze brochure beschrijft de regels voor toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten

  Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief bouwen en inrichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport

  In deze brochure leest u wanneer u een verzoek om compensatie kunt indienen als u nadeel ondervindt van besluiten over Lelystad Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

  Het is erg druk op Schiphol. Om Schiphol te ontlasten opent Lelystad Airport naar verwachting in 2020 zijn deuren voor vakantievluchten. Dit zijn vluchten met gemiddeld weinig overstappende passagiers. In deze factsheet gaan we in op de processtappen die zijn gezet en die nog moeten worden gezet op weg naar een definitief besluit rondom de opening van Lelystad Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet MER Lelystad Airport

  In het besluitvormingsproces rondom de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten wegen we de effecten van geluidsbelasting mee. Om die effecten in beeld te brengen, wordt een zogeheten 'milieueffectrapportage' opgesteld. In deze factsheet gaan we in op de MER die voor Lelystad Airport is opgesteld en de aanpassingen die in 2018 zijn gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure 'Negen innovatieve projecten uitgelicht'

  De brochure gaat over 9 innovatieve projecten die bijdragen aan de overgang naar duurzaamheid (circulaire economie, klimaat en energie), smart mobility en IT & data.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultatenbrochure convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Jaarlijkse resultatenbrochure, convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick Scan Verordening stroomlijnen TEN-T

  De Europese Commissie heeft een voorstel over stroomlijning van maatregelen ter bevordering van de totstandbrenging van het trans-Europese vervoersnetwerk gepubliceerd. In de quick scan worden met het oog op het bestaande Nederlandse wettelijke kader en de Nederlandse praktijk van vergunningverlening suggesties geopperd voor verbetering van het voorstel en knelpunten geïdentificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Luchtkwaliteit en vogels Lelystad Airport

  Het is erg druk op Schiphol. Om Schiphol te ontlasten opent Lelystad Airport naar verwachting in 2020 zijn deuren voor vakantievluchten. In deze factsheet gaan we in op de te verwachten uitstoot van stoffen en op de te verwachten effecten op luchtkwaliteit, voedselgewaskwaliteit en vogelpopulatie voor Lelystad Airport en omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Routes Lelystad Airport

  Het is erg druk op Schiphol. Om Schiphol te ontlasten opent Lelystad Airport naar verwachting in 2020 zijn deuren voor vakantievluchten. Dit zijn vluchten met gemiddeld weinig overstappende passagiers. In deze factsheet gaan we in op de vliegroutes dichtbij de luchthaven voor de gehele periode na opening, en op de tijdelijke aansluitroutes die tot aan de herindeling van het luchtruim worden gebruikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De positie van de bio-economie in Nederland

  Brochure over de kaders voor de ontwikkeling van de bio-economie in Nederland. En de positie van de Nederlandse overheid hierin. Op basis van bestaand beleid en bereikte doelen worden 10 actiepunten benoemd. Bio-economie gaat over de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen, en hun omzetting naar voedsel, voer, bio-based producten en bio-energie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Medezeggenschap regelen voor en met cliëntenraden

  Brochure met voorbeelden van afspraken die in een medezeggenschapsregeling voor zorgorganisaties kunnen worden opgenomen. Inspraak en medezeggenschap van cliënten en/of hun vertegenwoordigers in zorgorganisaties is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Wmcz 2018

  Handreiking over de instelling van cliëntenraden in zorgorganisaties. De handreiking is bedoeld voor zorgorganisaties, cliënten en hun naasten. Inspraak en medezeggenschap  van cliënten en/of hun vertegenwoordigers in zorgorganisaties is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Somber of gespannen door coronavirus? Overzicht van tips en hulplijnen

  Voel je je somber of gespannen door het coronavirus? Praat er over met mensen in je omgeving. De tips en hulplijnen uit deze brochure kunnen je misschien helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategieën duurzaam bouwen

  Strategieën voor duurzaam bouwen zijn onder andere benaderingen, visies, stappen of richtlijnen voor duurzaam bouwen. Deze brochure gaat in op de Trias Energetica, de people-, planet-, profit-benadering (Triple P-benadering), industrieel, flexibel en demontabel Bouwen (IFD-Bouwen), Cradle to Cradle en slimbouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklarende begrippenlijst duurzaam bouwen en verbouwen

  Bij duurzaam bouwen worden allerlei termen en begrippen gebruikt. Zoals betonkernarchivering, Dubokeur, gebouworiëntatie en suskast. Deze en andere begrippen worden in deze publicatie uitgelegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorkom luchtruimschendingen

  Folder over risico's die verbonden zijn bij het zonder toestemming binnenvliegen van een gecontroleerd luchtruim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen over Green Deal

  Vragen en antwoorden over het indienen van een Green Deal. Bijvoorbeeld over de procedure van een ingediend initiatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspraak in de Wmcz 2018

  Handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden over inspraak zoals die is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 treedt 1 juli 2020 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenvoudige samenvatting Inspraak in de Wmcz 2018

  Samenvatting van de handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden over inspraak zoals die is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek: informatie voor de proefpersoon

  Deze flyer biedt korte informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uitgebreidere informatie vindt u in het onderwerp Medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model medezeggenschapsregelingen

  Brochure die een model biedt voor medezeggenschapsregelingen. Deze regelingen zijn nodig voor de oprichting van cliëntenraden in zorgorganisaties. Inspraak en medezeggenschap van cliënten en/of hun vertegenwoordigers in zorgorganisaties is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • eHealth monitor Samen aan zet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

  Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd met de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieuprestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daarbij naar de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd (versie 2019)

  In oktober 2021 is een nieuwe versie van deze factsheet verschenen. In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Volwaardig Leven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is het milieu ons waard?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eén jaar programma Langer Thuis

  Het programma Langer Thuis richt zich op het in eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

  Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start ondersteunt gemeenten bij het opzetten en verder invullen van een lokale coalitie Kansrijke Start.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer inzicht en persoonsgericht handelen

  Praktijkvoorbeelden over persoonsgericht handelen bij mensen met verward gedrag. En die als gevolg daarvan in beeld zijn bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Patient included

  Brochure met verhalen van onder andere patiënten, zorgverleners, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers over de manieren waarop in de zorgpraktijk en bij het maken van beleid voor de zorg vanuit de patiënt wordt gedacht. Dit is een manier van zorgverlenen en ontvangen waarbij de patiënt centraal staat (patiënt-inclusief).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slimme oplossingen in de zorg

  Brochure van Zorg van Nu over de rol die elektronische toepassingen, hulpmiddelen en digitale diensten kunnen spelen in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic - Voortgang (Ont)regel de Zorg 2019

  Bekijk document gepubliceerd op