Zoekresultaten  1-50 van de 1.379 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief met reactie op toezegging en motie over omgevingsdiensten, milieubeleid en gezonde leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de zorgen van het Interprovinciaal Overleg (IPO)over de financiële ondersteuning voor de omgevingsdiensten en hoe zij die wil wegnemen . Daarnaast bespreekt zij hoe zij wil zorgen voor meer uniformiteit in het milieubeleid. Zij voldoet hiermee aan haar toezegging aan het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) tijdens  het commissiedebat Externe Veiligheid van 11 oktober 2023. OOk reageert zij op de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) van 10 oktober 2023. Deze ging over meer mogelijkheden voor bevoegde gezagen om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen om de gezondheid van omwonenden en werknemers beter te beschermen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de hoge concentraties kankerverwekkende stoffen rondom Tata Steel al sinds de jaren '70 bekend waren bij de overheid. De Tweede Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Bouchallikh over Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor het opleggen van de norm van 500 milligram per kubieke meter stikstofoxide (NOx) aan de kooksfabrieken bij Tata Steel. Zij reageert hiermee op de motie van het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks). Met de Kamerbrief geeft zij opvolging aan haar Kamerbrieven van 10 en 13 oktober 2023 over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij reactie bevoegde gezagen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer enkele reacties van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies (bevoegde gezagen) op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer had het rapport en de kabinetsreactie daarop eerder ontvangen. De staatssecretaris gaat kort in op de reacties van de bevoegde gezagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbeidingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 groepsvrijstellingsverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit voor de wijziging van de Regeling groenprojecten 2022. Het gaat om een wijziging van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Zij informeert de Kamer over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resterend bedrag restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het resterende bedrag dat zij via de provincie Groningen beschikbaar wil  stellen voor de restauratie van de rijksmonumentale Oldambster boerderij in Drieborg (Groningen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport Tata Steel over stikstofoxiden Kookgasfabriek 1

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ' NOx reductie KGF1' van Tata Steel. Het rapport onderzoekt op welke manier Tata Steel de stikstofuitstoot bij Kooksgasfabriek 1 kan verlagen. Zij informeert de Kamer over de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 (SvdV 2022). Brzo staat voor  Besluit risico's zware ongevallen. Daarbij gaat zij in op het algemene beeld en op de doorontwikkeling van de Staat van Veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoek kwaliteit uitvoering VTH en antwoorden vragen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer van 11 juli 2023. De vragen gingen over het stelsel voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zij stuurt het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld 2023' met bijlagen mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoeken over Tata Steel en antwoorden Kamervragen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op enkele verzoeken rondom het onderwerp Tata Steel. Zij stuurt de antwoorden op Kamervragen over de case of Cordella and others versus Italy mee met de Kamerbrief.  De zaak ging over het risico van de Italiaanse staalfabriek Ilva voor de leefomgeving als de gezondheid van omwonenden door het uitstoten van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op OVV-rapport over industrie en omwonenden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer had het rapport op 13 april 2023 ontvangen. Zij stuurt de reactie op het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Stenen met kankerverwekkende stof gestort in woonwijk Apeldoorn' en 'Onbegrip en woede in Apeldoorn om ProRail en BAM: 'Jullie blijken kankerverwekkende stof onze babykamer in te blazen''.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Regeling groenprojecten buitenland 2002 en de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de Regeling groenprojecten buitenland 2002 en de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002. Het rapport geeft gevolg aan de periodieke evaluatieverplichting van de belastinguitgaven op grond van de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek. Zij gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'. Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij PBL-rapport Balans van de Leefomgeving 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Balans van de leefomgeving 2023, toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij geeft hierbij een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie Klaver cs m.b.t potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) en anderen overpotentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  Staatssecretaris Heijnen (Ienw) informeert de Tweede Kamer over het evaluatierapport van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De fiscale regelingen MIA en Vamil zijn bedoeld om bij te dragen aan de realisatie van milieudoelen door middel van innovaties. Iedere 5 jaar dienen fiscale regelingen met een wettelijke grondslag te worden geëvalueerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'. Het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de asfaltcentrales. De staatssecretaris is in gesprek met de omgevingsdiensten over de toepassing van de beschikbare technieken bij de asfaltcentrales. Zij reageert hiermee ook op de motie-Hagen (D66). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 20 juni 2023 in Luxemburg plaatsvond, over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten en over de herziening van het EU-monitoringskader voor de circulaire economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot''. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Bouchallikh (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht emissies benzeen en PAK per asfaltcentrale inclusief acties

  Een overzicht van de laatste resultaten van de uitgevoerde metingen bij de asfaltcentrales over de emissies benzeen en PAK’s per asfaltcentrale, alsook een geactualiseerd overzicht van de in gang gezette acties per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van bericht 'Aanklacht 3M opmaat voor actie tegen andere vervuilers'. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de loodkwestie van het Oosterpark in Amsterdam

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de zorgen van Stichting Herstel Oosterpark in Amsterdam over de hoeveelheid lood in de bodem van het drukbezochte Oosterpark. Het Tweede kamerlid Gündoğan (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL’s) die liggen op het gebied van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De gesprekken vonden plaats in het voorjaar van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aangehouden motie over onderzoek naar gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het verzoek om een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie. Aanleiding was de aangehouden motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Planmonitor NOVI 2023 PBL

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste Kamer de publicatie 'Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Onderzoeksrapport Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes'. Zij gaat in op de resultaten uit het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat in op de conclusies en aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarverslag 2022 ILT

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer  het Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op nadere vragen over de beleidsinzet biogrondstoffen. De Eerste Kamerleden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, en Fractie-Nanninga hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen in een landelijke database Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 2e deel van het 'Onderzoeksrapport ladingresiduen: Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen'. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden. Zij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief Dorpsraad Wijk aan Zee

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee over de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visueel overzicht van alle maatregelen

  Visueel overzicht van alle maatregelen in het kader van de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verduurzaming 6e industriecluster

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de verduurzaming van het 6e industriecluster. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld. Industriecluster 6 vertegenwoordigt de geografisch verspreide industriebedrijven, die niet deel uitmaken van 1 van de 5 geografische industrieclusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Schelde-Deltaregio en Chemelot).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het digitale Duurzaamheidsverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortzetting waardevermeerderingsregeling

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortzetting waardevermeerderingsregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering motie integraal plan duurzame digitalisering

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Kathmann. Deze motie gaat over een integraal plan voor duurzame digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit van 12 april 2023 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht. Zij gaat daarbij in op de nahangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over contourennota voor een herziening van het mijnbouwstelsel

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnhouw) stuurt de Eerste Kamer de contourennota voor een herziening van het mijnbouwstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel Hoofdpunten vergunningenoverzicht per activiteit (zoals geschetst in de brief)

  Een overzicht van vergunningen per activiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gezondheidsschade door stikstofuitstoot

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de gezondheidsschade door stikstofuitstoot. De Tweede Kamerleden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op