Zoekresultaten  1-50 van de 2.673 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Vleestaks - Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over de Regeling groenprojecten - Uitstelbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Tweede Kamer over Covergisting - Kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek van de VC VROM als reactie op Volkskrantartikel over de uitspraken van de DG milieu - Kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek van de VC VROM als reactie op Volkskrantartikel over de uitspraken van de DG milieu - Essay Ter Haar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatakkoord unie en rijk 2010-2020

  De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben met het Klimaatakkoord 2010-2020 de klimaatambities en ?activiteiten van de waterschapssector voor de komende jaren vastgelegd. De waterschappen zijn als functionele overheid verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Als geen ander ondervinden de waterschappen de gevolgen van de klimaatver-andering. Zij zetten zich in om de veiligheid te waarborgen en om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen; zij passen het watersysteem hierop aan en dragen bij aan de bewustwording van de burgers voor de mondiale klimaatproblemen. Daarnaast zijn de waterschappen belast met de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven en dragen zij zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een effici?nte, duurzame en innovatieve bedrijfsvoering staat voorop. De afvalwaterzuivering is een proces dat veel energie vraagt (vergelijkbaar met het energiegebruik van een stad van ongeveer 200.000 inwoners); de waterschappen spannen zich in om dit gebruik zoveel mogelijk te beperken en maken gebruik van de aanwezige mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken..Het Klimaatakkoord steunt op drie pijlers: mitigatie, adaptatie en duurzaamheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen van het lid Vendrik over katoen dat onterecht als biologisch verkocht is - Kamervragen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invulling van de Europese doelstelling hernieuwbare energie in het vervoer - Kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van Europese regelgeving voor Nederlands beleid voor wegverkeersemissies - Kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van Europese regelgeving voor Nederlands beleid voor wegverkeersemissies - TNO-rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op SER-advies Meer werken aan duurzame groei - Kamerbrief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over het programma Duurzame voedselsystemen

  Antwoord van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op vragen over het programma Duurzame voedselsystemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is het milieu ons waard?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Parlementair onderzoeksvoorstel Economische dimensie van verduurzaming voedselproductie

  Kamerbrief waarin de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meldt dat hij vóór 15 september de vragen in het plan van aanpak Onderzoeksvoorstel Economische dimensie van Verduurzaming Voedselproductie beantwoordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden rapport duurzaamheid genetisch gemodificeerde gewassen

  De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, het rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of current genetically modified crop cultivation

  Rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen

  Publiekssamenvatting van het rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Groenboek exportcontrole op dual-usegoederen

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL en I) met de kabinetsreactie op het Groenboek van de Europese Commissie over exportcontrole op goederen voor tweeërlei gebruik. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda duurzaamheid: een groene groei-strategie voor Nederland

  Het kabinet geeft in deze Duurzaamheidsagenda zijn visie op duurzame ontwikkeling. Onderdeel van de Duurzaamheidsagenda zijn de Green Deals met bedrijven en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Duurzaamheidsagenda

  Aanbieding aan de Tweede Kamer van de Duurzaamheidsagenda: een groene groei-strategie voor Nederland. Het kabinet geeft in deze Agenda Duurzaamheid zijn visie op duurzame ontwikkeling. Onderdeel van de Duurzaamheidsagenda zijn de Green Deals met bedrijven en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie op de uitzending Shampoo met een luchtje

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over de uitzending van Zembla ‘Shampoo met een luchtje’ van 14 oktober 2011. De staatssecretaris gaat ook in op de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) en het Nederlandse beleid gericht op verduurzaming van palmolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op onderzoeksrapport Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer met daarin een reactie op het onderzoeksrapport over de verduurzaming van voedselproductie van Blonk Milieu Advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief motie duurzaam produceren huismerkproducten

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) met zijn reactie op de motie Voordewind c.s. (Tweede Kamer 32500-V, nr. 122). De motie verzoekt de regering in overleg met de in Nederland actieve supermarktketens te treden en in te zetten op een convenant. In dit convenant wordt afgesproken dat in 2015 de aangeboden huismerkproducten duurzaam zijn geproduceerd, dat de criteria voor duurzaam inkopen als minimumnorm worden gehanteerd en dat via een jaarlijkse monitor wordt gerapporteerd over de voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Taskforce Groene Groei

  Advies van de Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Taskforce-advies, Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens staatssecretaris Atsma (IenM), aan de Tweede Kamer bij het Taskforce-advies Green Deals en Programma Natuurlijk Ondernemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Taskforce Biodiversiteit

  Rapport van de Taskforce Biodiversiteit: Biodiversiteit, de groene motor van onze economie. Wegwijzer naar een groene toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit over het advies Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief afschrift antwoord op open brief Algemene Vereniging Inlands Hout

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) bij het afschrift van de brief aan de Algemene Vereniging Inlands Hout over de omslag bosbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen met betrekking tot de herkomst van steenkolen

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I), mede namens minister Verhagen (EL&I), op vragen die door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 31 januari jl. zijn gesteld over de herkomst van steenkolen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Milieuraad 9 maart 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda EU Milieuraad 9 maart 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over MVO-beleid bij grootbanken

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de Kamerleden Smeets en Plasterk (beiden PvdA) over de berichtgeving dat MVO-beleid bij grootbanken te wensen overlaat. De antwoorden worden mede gegeven door minister De Jager (Fin).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over extra korting op bedrijfstoeslag

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van het Kamerlid Snijder-Hazelhoff (VVD) over de extra korting op de bedrijfstoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de steenkooldialoog

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de Kamerleden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) over de herkomst en winning van steenkolen. De antwoorden worden mede gegeven door minister Rosenthal (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanbieding rapport evaluatie nota duurzame gewasbescherming

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I), met een reactie op het rapport van de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming. Deze brief is mede namens staatssecretaris Atsma (IenM), staatssecretaris De Krom (SZW) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Algemeen Overleg Grondstoffen en afval

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie Biobased Economy

  Deze notitie geeft de middellange termijnvisie van het kabinet weer op de hele keten van Biobased economy, van duurzame biomassavoorziening tot biobased toepassingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie Biobased Economy

  Deze notitie geeft de middellange termijnvisie van het kabinet weer op de hele keten van Biobased economy, van duurzame biomassavoorziening tot biobased toepassingen. Hoofdlijnennotitie Biobased Economy (PDF | 10 pagina's | 253 kB)

 • Jaarrapportage 2011 duurzame palmolie

  Jaarrapportage over 2011 van de Task Force Duurzame Palmolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het gebruik van duurzame palmolie

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de doelstelling van het bedrijfsleven om in 2015 voor 100% gebruik te maken van duurzame palmolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stallen groter dan 300 NGE in de provincie Overijssel

  Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) met informatie over de vraag of in de provincie Overijssel is meegewerkt aan grotere stallen dan 300 NGE, door wijziging van bestemmingsplannen toe te staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op de feitelijke vragen die zijn gesteld door de Commissie Buitenlandse Zaken over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bedrijfsleveninstrumenten ontwikkelingssamenwerking

  Brief van staatssecretaris Knapen (BZ) aan de Tweede Kamer over de bedrijfsleveninstrumenten die worden gefinancierd uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief VN Conferentie over duurzame ontwikkeling 20-22 juni 2012 in Rio

  Brief van staatssecretaris Knapen (BZ) aan de Tweede Kamer over de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling, welke plaats zal vinden van 20-22 juni 2012 in Rio de Janeiro.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief TEEB rapport ' Groen, gezond en productief'

  Hierbij stuurt de staatssecretaris van EL&I, Henk Bleker, de studie “Groen, gezond en productief” aan de Tweede Kamer. Deze studie van KPMG bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TEEB-rapport: Groen, gezond en productief

  Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van 2 wetenschappelijke studies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green deal verduurzaming zwembaden

  Afspraak tussen de Rijksoverheid en de zwembadensector over verduurzaming van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door biogas in te zetten voor de verwarming van zwembaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem ETS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over VN Conferentie Rio+20 over Duurzame Ontwikkeling

  Brief van de staatssecretarissen Knapen (BZ) en Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer met hun eerste reactie op de samenvatting van het rapport Roads from Rio+20, pathways to achieve global sustainability goals by 2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De brief gaat ook in op de VN Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (Rio+20), die van 20 tot en met 22 juni 2012 in Rio de Janeiro wordt gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op