Zoekresultaten  1-50 van de 1.164 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de Kamerbrief versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vraen so over versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over problemen met leerlingenvervoer in Schiedam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel 2 uur te laat''. De Tweede Kamerleden Minhas en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. HEt nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. Het gaat om het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het instellingscollegegeld voor Oekraïense studenten. Onder meer naar aanleiding van het videogesprek tussen president Zelensky en studenten in Nederland, waaronder veel studenten uit Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks)) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies Onderwijsraad

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het 2e deelbesluit op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek houdt verband met de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. Het verzoek hiervoor kwam van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op initiatief van het lid Richardson (VVD). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen van de leden Van der Woude (VVD) en Omtzigt (Omtzigt) over werkstudenten uit EER-landen en studiefinanciering

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over werkstudenten uit EER-landen en studiefinanciering. De Tweede Kamerleden Van der Woude (VVD) en Omtzigt (Omtzigt) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meer waardering voor praktijkgericht onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over een verkenning voor andere keuzes in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpregeling verlenging Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding subsidievoorwaarden

  Minister Dijkgraaf (OCW) biedt de Tweede Kamer het ontwerp aan van de regeling houdende verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding van de subsidievoorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief tussentijdse beleidsmonitor Tel mee met Taal

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de tussentijdse beleidsmonitor aan van het programma 'Tel mee met Taal'. Ook stuurt zij een afschrift van de Tweede Kamerbrief van 14 juli 2023. Deze ging over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van passend onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoeken onderwijsvrijheid en leenstelsel

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op enkele verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties over eerstegeneratiestudenten en continurooster

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op enkele moties van Tweede Kamerleden over eerstegeneratiestudenten en continurooster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 over het veiligheidsklimaat op scholen. Ook stuurt hij het rapport 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs'. Hij gaat daarbij in op beide rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de start van Programma Ontwikkeling jonge kind

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de tweede Kamer over het programma Ontwikkeling jonge kind. Hij gaat in op de beweegredenen voor het programma, de hoofdlijnen en de 4 lijnen van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse student voelt zich onveilig'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de kabientsreactie op het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten'van de Onderwijsraad uit 2021. Het advies gaat over onderwijsvrijheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Gw en advies Onderwijsraad

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad over onderwijsvrijheid. Hij doet dit in reactie op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking internationale neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de extra structurele inzet van € 1.000.000 voor de versterking van de studie Nederlands in het buitenland (internationale neerlandistiek).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) reageren op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie had verzocht om een brief met de stand van zaken over de doorlopende leerlijn van kinderen, van kinderopvang tot het basisonderwijs. Onder andere over de stand van zaken van het advies van de Onderwijsraad over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met beleidsreactie advies Onderwijsraad over Nederlandse inzet Europees onderwijsbeleid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over zijn beleidsreactie op het advies 'Actief in Europa' van de Onderwijsraad. Het advies gaat over de Nederlandse inzet voor het Europese onderwijsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met beleidsreactie advies Onderwijsraad over Nederlandse inzet Europees onderwijsbeleid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over zijn beleidsreactie op het advies 'Actief in Europa' van de Onderwijsraad. Het advies gaat over de Nederlandse inzet voor het Europese onderwijsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over onderwijs en ondersteuning voor kinderen met ASS

  Minister Wiersdma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9OCW) had hem hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Position Paper - EU Leermobiliteitskader

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Nederlandse position paper over EU (Europese Unie) leermobiliteit.  De paper bevat de Nederlandse reactie op de consultatie 'Learning opportunities (learning mobility) abroad in Europe for everyone' van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel over zorgen om online bedreigingen leerlingen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Zorgen om online bedreigingen leerlingen: 'Doet een beetje denken aan de kogelbrief''. De Tweede Kamerleden Paul en Verkuijlen (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief over internationale studentstromen in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de brief van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 mei 2023. Deze ging over de beheersing van internationale studentstromen in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift Kamerbriefvover de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer van 24 mei 2023. De brief ging over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste Kamer over zijn voornemen om het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid in te trekken. Een brief aan de Tweede Kamer met nadere uitleg stuurt hij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over voortgang van het meldpunt sociale veiligheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrieven 'Voortgang meldpunt sociale veiligheid' en 'Ontwikkelingen meldpunt sociale veiligheid'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg (so).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief van samenwerkingsverband Midden Holland & Rijnstreek

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de bestuurder van het samenwerkingsverband VO / VSO (voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs) Midden Holland & Rijnstreek. De brief van de bestuurder ging over passend onderwijs in de regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere duiding Opleidingstaal in het hoger onderwijs

  Het document geeft een toelichting op de wettelijke eisen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) over het gebruik van Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanpassing accreditatiekader m.b.t. taalbeleid

  Afschrift van de brief van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief gaat over aanpassing van het accreditatiekader in verband met de keuze voor anderstalig onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Omtzigt over anderstalige opleidingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Omzigt (Omzigt). De motie verzocht heldere normen te ontwikkelen voor de 2 artikelen in de de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) over het Nederlands als opleidingstaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Anderstalig onderwijs

  Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan universiteiten en hogescholen in Nederland. De brief gaat over Nederlands als voertaal op universiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat eindtoets doorstroomtoets wordt

  Minister Wiermsa (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets'. Het Tweede Kamerlid an Meenen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief over Vrij en veilig onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over de totstandkoming van de Kamerbrief 'Vrij en veilig onderwijs'. De Tweede Kamerleden Westerveld en Maatoug (beiden GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in verband met een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de instroom van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat kunstacademies steeds internationaler worden

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Kunstacademies zijn steeds internationaler'. Het Tweede Kamerlid Peters (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe nevenvestigingen. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van uitwassen in het informeel onderwijs. Hij gaat daarbij in op de resultaten van de verkenning over toezicht op informeel onderwijs. Ook bespreekt hij het toewerken naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de doelen, streefwaarden, voortgang en uitvoering van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Dit Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op