Zoekresultaten  1-50 van de 1.306 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achterliggende deelstudies nationaal CO2-plafond internationale luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis

  Het rapport gaat over verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Acties IBP Versterking VTH-stelsel

  Het overzicht geeft de verschillende acties en de behaalde resultaten en voortgang weer van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koolstofboekhouding rekenregels

  Onderzoek naar de mogelijkheid van het sturen op de herkomst van koolstofstromen in combinatie met rekenregels voor het bepalen van ketenemissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Updated impacts of a CO₂ ceiling for Dutch aviation

  Rapport over actualisatie van de effectenstudie over het nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beleidskader netwerkkwaliteit

  De notitie beschrijft een nieuw beleidskader voor netwerkkwaliteit bij luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota beleidskader netwerkkwaliteit

  In de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangekondigd dat het Rijk een nieuw beleidskader netwerkkwaliteit opstelt. Een eerste conceptversie van dit beleidskader is in mei 2022 opgeleverd. Het bevat een nieuwe definitie en monitoringwijze van netwerkkwaliteit. Hierin staat de GaWC (Globalization and World Cities) index centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Berekeningen beleidskader netwerkkwaliteit

  De studie beschrijft de netwerkkwaliteit op Schiphol in de periode 2013 tot en met 2021 en vergelijkt deze met de netwerkkwaliteit op een aantal buitenlandse luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovative methods for wood protection Final report

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor houtbeschermingsmethoden die weinig of geen impact hebben op het milieu en de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie

  Het rapport evalueert de praktijkproef 'Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands'.  De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de Praktijkproef de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen heeft bevorderd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Luchtvaart in Nederland Draagvlakonderzoek onder het Nederlands publiek meting 202

  Het rapport gaat over kwantitatief onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GaWC-lijst 2020 voor Nederland

  Globalization and World Cities (GaWC) lijst met bestemmingen vanaf Schiphol. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie gebruiksprognose 2021

  Het rapport evalueert de Gebruiksprognose 2021. De evaluatie vergelijkt het gebruik van de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2021 en de milieueffecten daarvan met de verwachtingen in de gebruiksprognose.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schiphol - Gebruiksprognose 2023

  De Gebruiksprognose 2023 beschrijft het verwachte gebruik van het vliegverkeer van Schiphol en de  milieu-impact op de omgeving in het gebruiksjaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hernieuwbare waterstof voor luchtvaartbrandstoffen in Nederland

  Rapport over de hoeveelheid waterstof die nodig is voor de luchtvaartsector in Nederland in de periode tot 2050. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruiksprognose Schiphol 2023 Contra-expertise

  Het rapport bevat een contra-expertise op de berekeningen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit van de Schiphol Gebruiksprognose 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Systeem monitor luchtvaartveiligheid Peildatum 1 januari 2022

   2e editie van de Systeemmonitor Luchtvaartveiligheid. Het rapport beschrijft het functioneren van het luchtvaartveiligheidssysteem op de peildatum 1 januari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Zuidoosthoek Identificeren van oplossingsrichtingen voor het verminderen van de geluidbelasting en -hinder in de zuidoosthoek

  De quickscan onderzoekt de effecten van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) in de Zuidoosthoek van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  Afschrift van de brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). Het IPO reageert in de brief op de 'Monitor naleving en handhaving Brzo bedrijven 2021'. Daarnaast bevat de brief de rapportage 'Meldingen ongewone voorvallen bij Brzo-bedrijven'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport staat wat het MIEK is en wat de voortgang is ten opzichte van het overzicht van 2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage monitor GLI 2022

  Rapport met een stand van zaken over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is een manier om om mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden bij het bereiken van een gezondere leefstijl. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktverkenning 2022-2037

  Verkenning van de woningmarkt voor de periode 2022-2037. Specifiek de scenario's met Socrates 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WHO global standard for safe listening venues and events

  Dit onderzoek van de WHO geeft aanleiding om het maximale geluidsniveau in Nederland te verlagen van 103 naar 100 decibel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Plancapaciteit Najaar 2022

  Bijlage Inventarisatie Plancapaciteit - najaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Dorpen aan Zet

  Advies aan staatssecretaris Vijlbrief over verrijking van de dorpenaanpak en versterking van de uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Research review, evaluation and interpretation - Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022

  In artikel 52h van de Mijnbouwwet staat dat de NAM verplicht is om binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de staatssecretaris en de inspecteurgeneraal der mijnen te sturen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland

  De Europese Commissie (EC) evalueert de uitvoering van het milieubeleid in 2022 in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor de 2e keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting technische maatregelen reductie magneetvelden

  In dit document staan de technische bronmaatregelen die genomen moeten worden bij nieuwe netcomponenten of bij wijziging van bestaande netcomponenten in het elektriciteitsnet. De maatregelen hebben als doel om magneetvelden te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesverslag participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document geeft een procesbeschrijving van het participatietraject Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oplegger einddocumenten participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document gaat over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Het geeft een opsomming van de documenten die er een onderdeel van vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht emissie benzeen en PAK per asfaltcentrale

  Bijlage bij de antwoorden op Kamervragen over asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). De bijlage bevat een geactualiseerd overzicht van de emissie van benzeen en PAK per asfaltcentrale, inclusief acties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juni tot en met september 2022

  Bijlage bij de Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022. De bijlage bevat het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Reflecties

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document bevat de reflectie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland op het Eindproduct Participatie Proces (EPP) Luchthavenbesluit (LHB) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Eindproduct participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document behandelt het Eindproduct Participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Analyses en berekeningen

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document bevat de berekeningen en analyses van het Eindproduct participatieproces (EPP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position paper on the public consultation for the planned revision of the slotregulation

  De position paper bevat de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een publieke consultatie van de Europese Commissie (EC). De consultatie ging over de herziening van gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op