Zoekresultaten  1-10 van de 1.996 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Pilot Onnodige Sekseregistratie

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport gaat over een pilot van DUO om onnodige registratie van geslacht waar mogelijk te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde en seksegerelateerde indicatoren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achterliggende deelstudies nationaal CO2-plafond internationale luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Nota naar aanleiding van verslag behandeling TK Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT 36 275

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de opmerkingen en vragen van de Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, de SP, de ChristenUnie en de SGP over het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT. Het wetsvoorstel gaat over regels voor een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens van ouders die door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag te maken hebben gehad met uithuisplaatsing van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis

  Het rapport gaat over verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op