Zoekresultaten  1-10 van de 3.834 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden

  De handleiding voor de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) bevat een gezamenlijk proces voor Rijk en koepels waarbij ruimte is voor maatwerk. Het proces van de UDO helpt om beleid vorm te geven dat uitvoerbaar is en zijn doelen bereikt, of dat nu eigen beleid van het Rijk is of beleid dat volgt uit Europese richtlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Normenkader Interbestuurlijke verhoudingen

  Het kader bevat normen voor Interbestuurlijke Verhoudingen en vormt het toetsingskader voor de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) in het Beleidskompas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de escalerend op

  Rapport van de Nationale Ombudsman. Het rapport onderzoekt klachten over uitlatingen van toenmalig minister Grapperhaus (Jen) bij de algemene ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij op 25 november 2019. Het geeft een oordeel over de uitlatingen van minister Grapperhaus en over de gevolgde klachtenprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Code Interbestuurlijke Verhoudingen

  De Code Interbestuurlijke Verhoudingen bevat afspraken die bijdragen aan een goed samenspel tussen overheden, waarin zij hun krachten bundelen om zo maatschappelijke opgaven sneller, effectiever en democratisch gelegitimeerd aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeengekoen specifieke werkzaamheden Reviews accountantscontrole SiSa 2021

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviewwerkzaamheden op een deel van de accountantscontroles op de SiSa-bijlagen over 2021. SiSa (Single information, Single audit) is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk verantwoording afleggen over de besteding van de aan hen verstrekte specifieke uitkeringen. 

  Bekijk document gepubliceerd op