Zoekresultaten  1-20 van de 727 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen

  Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek richt zich op de overlast door trillingen voor omwonenden van het spoor. Het is een vervolg op eerder onderzoek uit 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsevaluatie MIA\Vamil 2017-2021, bezien vanuit 2011-2021

  Evaluatierapport over doeltreffendheid, doelmatigheid en budgettaire beheersbaarheid in de fiscale regelingen MIA en Vamil.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem. Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals (PDF | 114 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle. Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023. Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023 (PDF | 17 pagina's | 745 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 – Addendum Update november 2022

  Addendum aanvullende Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) Groningen over het gasjaar 2022-2023. Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 – Addendum Update november 2022 (PDF | 16 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2021 Milieudossiers

  De rapportage bevat de stand van zaken van de lopende Milieudossiers  in de Europese Unie (EU) in het 4e kwartaal van 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019)

  Het rapport bevat de Nitraatrapportage 2020 met de resultaten van de monitoring van de effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s. Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016-2019) en trend (1992-2019) (PDF | 232 pagina's | 12.0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang bouwkundige versterking

  Voortgang bouwkundige versterking (PDF | 1 pagina | 70 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal programma Groningen - Financiële opbouw

  Nationaal programma Groningen - Financiële opbouw (PDF | 14 pagina's | 373 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verkenning naar een uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland

  Rapport van de Technische commissie bodembeweging over uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kwalibo-stelsel

  Bijlage bij de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023. De bijlage beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodem).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omwonenden en diepe plassen Een belevingsonderzoek

  Het rapport onderzoekt de randvoorwaarden die gelden voor burgers en omwonenden om vertrouwen te hebben in het proces van verondiepen van diepe plassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM over aanvraag Wabo-vergunning voor aanleggen leidingen zoutwinning Haaksbergen

  Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de onderdelen: handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en kappen. Het betreft het aanleggen van diverse ondergrondse leidingen voor de beoogde zoutwinning in de gemeente Haaksbergen.

 • Voortgangsrapportage IBP VTH juni 2023

  Het rapport gaat over de stand van zaken vang van het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) in juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op