Zoekresultaten  1-20 van de 1.129 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Indicatieve handhaafbaarheidstoets op beleidsprogramma IenW

  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over onderwerpen uit het coalitieakkoord en het beleidsprogramma van IenW die voor de ILT van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage NCG, 1e kwartaal 2018

  De kwartaalrapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de periode januari tot en met maart 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Het rapport bevat de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in de zittingsperiode 2016-2020. De raad legt met deze evaluatie verantwoording af aan regering en parlement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Halfjaarrapportage Zuidasdok 1 januari t/m 30 juni 2023

  Halfjaarrapportage van het programma Zuidasdok. De rapportage informeert is de opdrachtgevers over de voortgang van het programma. Het gaat om de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelperspectief NOVEX gebied Samenwerken aan de toekomst van het Rotterdamse havengebi ed

  Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. De ondertekening vond plaats op 7 december 2023 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herprioritering MIRT/Mobiliteitsfonds Impact op de opgaven

  De analyse beschrijft de effecten van het pauzeren van 17 MIRT-projecten op de doorstroming op het hoofdwegennet. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daarnaast gaat de analyse in op het effect van het pauzeren op de uitkomsten van de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15

  Het rapport bevat de uitwerking van het ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan voor de tijdelijke tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de ViA1. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, betalingsmogelijkheden en de mogelijkheden tot klantcontact. Het handhavingsplan gaat over de handhaving bij niet tijdig rechtstreeks betalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023

  De rapportage gaat over de actuele technische toestand van het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) op peildatum 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loont een dubbele doelstelling van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit? E

  Het rapport bevat een onafhankelijke analyse van 10 voorbeeldprojecten naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich meebrengt op verschillende beleidsterreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomsten en scoring Afweegkader middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit

  De toelichting bevat de scores op de elementen 'woningbouwwaarde' en 'bereikbaarheidswaarde' uit het afweegkader voor middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De maatschappelijke schade van tien IBRA- onderwerpen

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport onderzoekt voor 10 IBRA-onderwerpenof deze gebeurtenissen maatschappelijke schade hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren of mogelijk schade kunnen gaan veroorzaken in de komende jaren. IBRA staat voor ILT-brede risicoanalyse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later - Nationaal Deltaprogramma 2024

  Het Deltaprogramma 2024 rapporteert over de voortgang en de wijzigingen in het Deltaprogramma en over de maatregelen voor de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023

  Bijlage bij het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bijlage bevat de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023. De IBRA vormt de basis voor de risicogerichte aanpak van de ILT. De IBRA geeft voor het brede takenpakket inzicht in de jaarlijkse maatschappelijke schade per onderwerp en gebeurtenis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan Inspectie Leefomgeving en Transport 2024-2028

  Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het MJP bevat ook het jaarwerkplan van de Autoriteit woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBRA Onderzoek verzekerbare schade

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het onderzoek richt zich op het meenemen van verzekerbare schade bij de berekening van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later Deltaprogramma 2024 Hoofdlijnen

  De hoofdlijnenbrochure biedt een snelle blik op de voortgang en de aandachtspunten van het Deltaprogramma 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op