Zoekresultaten  1-50 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Plan van aanpak schiedam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reparatiewet: nota naar aanleiding van verslag

   Bijlage bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel Reparatiewet SZW 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reparatiewet: nota van wijziging

  Bijlage bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel Reparatiewet SZW 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Verzamelwet SZW 2011

  Verzamelwet SZW 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In 2010 subsidie voor 15 jongerenprojecten (TSROA)

  Informatie over de activiteiten die een 15-tal jongerenprojecten het komende jaar gaan ondernemen. Deze projecten zijn mogelijk dankzij de Tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt. In het kort de inhoud van de projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

  Nota van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebrachte verslag bij het voorstel van Wet houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging pensioenwet

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de inrichting en het beheer van het pensioenregister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • nota nav verslag pensioenwet

  In de nota wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen over aanleiding en doel van het wetsvoorstel, de uitwerking en aanvullende wetgeving, over bescherming van persoonsgegevens en over het toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmigratie van buiten de EU

  Notitie over arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie, waarmee de afspraken uit het regeerakkoord verder worden uitgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • toelichting bij wet werken naar vermogen op sheets

  Enkele toelichtende sheets bij de hoofdlijnennotite werken naar vermogen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

  Een samenvatting van de notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept uitvoeringsinstructie UWV; uitbesteding van werk aan echte of schijnzelfstandigen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel wijziging wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CPB-notitie over de effecten van het voorstel van het Sociaal akkoord

  Het Centraal Planbureau heeft de budgettaire effecten onderzocht van het voorstel voor een sociaal akkoord. Het voorstel omvat een verhoging van de aow-leeftijd, flexibilisering van de ingangsleeftijd van de aow, verhoging van de aow met een kopje en aanpassing van de aftrekbaarheid van pensioenpremies (het Witteveenkader).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging van de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integratienota Integratie, binding, burgerschap

  Hierbij treft u aan de visie op integratie “Integratie, binding en burgerschap”. Het integratiebeleid gaat met deze visie een nieuwe fase in. Dit kabinet gaat er van uit dat inburgering en het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zich zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te handhaven, de verantwoordelijkheid zijn van ieder die zich hier duurzaam wil vestigen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010

  Nota inzake IAO-Aanbeveling betreffende HIV/AIDS and the world of work 2010 (Aanbeveling nr. 200, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negen en negentigste zitting); Genève, juni 2010.  In de aanbeveling is onder meer opgenomen dat een hiv-test geen onderdeel mag uitmaken van de selectieprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tekst uitvoeringsinstructie UWV

  Tekst die zal worden toegevoegd in hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen voor een generatieproof nieuw pensioencontract

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht maatregelen SZW-begroting 2012

  Een overzicht van de belangrijkste maatregelen zoals deze worden aangekondigd in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda SZW 2012

  In de beleidsagenda wordt ingegaan op de prioriteiten uit het kabinetsprogramma en de prioriteiten van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting beleidsagenda uit SZW-begroting 2012

  Deze publieksversie is een samenvatting van de beleidsagenda uit de begroting van SZW waarin wordt ingegaan op de belangrijkste prioriteiten van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging ingangsdatum AOW

  Nota van Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW

  Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmigratie uit de EU

  Aaanvullende informatie bij de brief aan de Tweede Kamer over arbeidsmigratie uit de EU

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commission staff working paper

  Statistische bijlage bij het report to the council on the Functioning of the Transitional Arrangements on Free Movement of Workers from Bulgaria and Romania.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW

  Hoofdlijnennotitie Aanpassing ontslagrecht en WW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Routes om in Nederland te werken

  Bijlage bij de Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie. In dit schema wordt een overzicht gegeven van routes die EU-arbeidsmigranten gebruiken om in Nederland te werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Sociale zekerheidsrechten

  Bijlage bij de Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie. Hierin vindt u informatie over de handhaving in Nederland en de EU op het feitelijk wonen of werken in Nederland in het kader van de export van kinderbijslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Deze notitie gaat in op de omvang van de EU-arbeidsmigratie en de maatregelen om arbeidsmigratie vanuit de EU in goede banen te leiden. In de notitie is ook een reactie op een aantal openstaande moties en toezeggingen op het terrein van EU-arbeidsmigratie verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2: Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa

  Bijlage bij de Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie met een analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeken SCP en CBS

  Onderzoeken SCP en CBS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda integratie

  De agenda integratie van minister Asscher (SZW)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief aan Actal

  In de bijlage geeft minister Asscher een reactie op alle afzonderlijke aanbevelingen in het Actal-advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

  Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse initiatieven om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden

  De Europese Commissie heeft alle lidstaten in het kader van de Raadsaanbeveling voor een Jeugdgarantie gevraagd om een implementatieplan in te dienen. In reactie hierop heeft Nederland het plan ‘Dutch initiatives to prevent and combat youth unemployment’ aan de Europese Commissie aangeboden. Het plan geeft een overzicht van de maatregelen die Nederland neemt om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2014

  Deze rapportage geeft de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie, het aantal instellingen en uurprijzen weer over het tweede kwartaal van 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2014

  Deze rapportage geeft de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie, het aantal instellingen en uurprijzen weer over het derde kwartaal van 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Wet op de ondernemingsraden en Pensioenwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Besluit onderstand BES (gerectificeerd)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging over wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Nota van wijziging over wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op