Zoekresultaten  1-20 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • [Ingetrokken] CBS, Nibud, SCP - Op weg naar een nieuwe armoedegrens

  [INGETROKKEN]

 • Beslisnota bij geannoteerde agenda Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota van minister Van Gennip (SZW) bij Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bij Kamerbrief over plan van aanpak invoeringstoets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Participatiewet in balans spoor 2

  Beslisnota over de stand van zaken Participatiewet in balans spoor 2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Ceder

  Uitwerking Motie Ceder (PDF | 2 pagina's | 167 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

  Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie

  Deze notitie gaat in op de omvang van de EU-arbeidsmigratie en de maatregelen om arbeidsmigratie vanuit de EU in goede banen te leiden. In de notitie is ook een reactie op een aantal openstaande moties en toezeggingen op het terrein van EU-arbeidsmigratie verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commission staff working paper

  Statistische bijlage bij het report to the council on the Functioning of the Transitional Arrangements on Free Movement of Workers from Bulgaria and Romania.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmigratie uit de EU

  Aaanvullende informatie bij de brief aan de Tweede Kamer over arbeidsmigratie uit de EU

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging ingangsdatum AOW

  Nota van Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW

  Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting beleidsagenda uit SZW-begroting 2012

  Deze publieksversie is een samenvatting van de beleidsagenda uit de begroting van SZW waarin wordt ingegaan op de belangrijkste prioriteiten van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht maatregelen SZW-begroting 2012

  Een overzicht van de belangrijkste maatregelen zoals deze worden aangekondigd in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integratienota Integratie, binding, burgerschap

  Hierbij treft u aan de visie op integratie “Integratie, binding en burgerschap”. Het integratiebeleid gaat met deze visie een nieuwe fase in. Dit kabinet gaat er van uit dat inburgering en het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zich zelfredzaam in de Nederlandse samenleving te handhaven, de verantwoordelijkheid zijn van ieder die zich hier duurzaam wil vestigen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CPB-notitie over de effecten van het voorstel van het Sociaal akkoord

  Het Centraal Planbureau heeft de budgettaire effecten onderzocht van het voorstel voor een sociaal akkoord. Het voorstel omvat een verhoging van de aow-leeftijd, flexibilisering van de ingangsleeftijd van de aow, verhoging van de aow met een kopje en aanpassing van de aftrekbaarheid van pensioenpremies (het Witteveenkader).

  Bekijk document gepubliceerd op