Zoekresultaten  1-20 van de 27.076 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Nieuw vandaag

  Spreektekst staatssecretaris Heijnen bij starthandeling PHS Vught

  “PHS Vught: dat zegt de buitenstaander niet zo veel. Maar als je het vertaalt naar iedere tien minuten een trein, én meer ruimte voor goederentreinen, dan wordt het al een stuk duidelijker. Het is een ingrijpende verbouwing die wel zeven jaar duurt. Intussen moeten treinen blijven rijden. Daarom gaan we als eerste nu een tijdelijk spoor aanleggen. We gaan aan de slag. We gaan het vervoer per spoor de ruimte geven die het verdient!” Dat zegt de staatssecretaris 27 november in Vught.

 • Nieuw vandaag

  Subsidieverlening over deelproject STD1 Elektrische Kabelsystemen

  Besluit op een verzoek om subsidie voor het deelproject STD1 Elektrische Kabelsystemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 3 Nota van wijziging voor de wijziging van de Waterschapswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 2 Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterschapswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 1 Onderliggende beslisnota nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterschapswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the IMO General Assembly

  “Shipping is a crucial driver of the global economy. Ninety per cent of world trade goes by sea. There is a growing urgency to make our shipping more sustainable, while safety continues to drive our cooperation. The Netherlands believes that these are global issues that need to be addressed primarily at IMO level. The Kingdom of the Netherlands would like to be your partner and is pleased to stand as a candidate for re-election to the Council.” Dat zegt minister Harbers op 27 november bij de General Assembly van de IMO in Londen.

 • MKBA Delta Rhine Corridor Fase 2

  Ten behoeve van publieke besluitvorming over het Delta Rhine Corridor project (DRC) is een Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd in 2 fases. Er is gekozen om een 2e fase-MKBA uit te voeren, omdat bij de eerste proeve MKBA 1 (fase 1) nog veel onzeker was. In algemene zin laten de MKBA’s een positief maatschappelijkebatensaldo zien voor het gehele DRC-project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO₂-Managementplan 2023-2024 - Inclusief voortgangsrapportage H1 2023

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisatie MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep

  Als onderdeel van het Delta Rhine Corridor-project (DRC) wordt gekeken naar toekomstbestendige aanleg van een bundel van verschillende modaliteiten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kruising van het Hollands Diep via het buisleidingentracé van LSNed. Onderzoek- en adviesbureau Ecorys heeft de Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uit 2014 geactualiseerd die gekeken heeft naar de maatschappelijke meerwaarde van een mogelijke extra tunnel op het tracé van LSNed. Belangrijk element daarbij is in welke mate voldoende capaciteit geboden kan worden aan huidige en toekomstige buisleidingen op het LSNed-tracé. De actualisatie van de MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep is gebruikt voor publieke besluitvorming over DRC.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech Havengildediner Amports, Hotel Okura, 24 november 2023

  ‘We staan voor een gigantische verduurzamingsopgave en daar hebben we al onze zeehavens bij nodig. Ook die van Amsterdam! Het draait om de duurzame toekomst voor Nederland. En voor een duurzame toekomst heb je ruimte nodig, lef om groot te denken en ben je zuinig op wat je al hebt. Bij IenW geloven we in de nationale en internationale kracht van de haven van Amsterdam. Hopelijk gelooft de Noordzeekanaalgebied regio er zelf ook nog in!’

 • Bestuurskosten IenW oktober 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Water en Bodem Sturend Landelijke Strategie en Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda

  Het document bevat de Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda 2023-2024 Water en Bodem Sturend van provincies, waterschappen, gemeenten, deltacommissaris en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schoon en emissieloos bouwen Marktanalyse van de aanbestedingen van decentrale overheden

  Het rapport geeft een analyse van de aanbestedingen van decentrale overheden bij emissieloos bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen

  De routekaart geeft een meerjarenperspectief en een stappenplan voor toenemende vermindering van emissie in de bouwsector tot 2030 en daarna.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. Overzicht aanbevelingen: voortgang versie september 2023

  Het document bevat de rapportage over de voortgang van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater in september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport ILT Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken waterdomein

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor het Wetgevingsoverleg (WGO) Water van 29 januari 2024 over de stand van zaken en ontwikkelingen in het waterdomein. Daarnaast gaat de brief in op een aantal moties en toezeggingen.

 • Schoon en Emissieloos Bouwen Inventarisatie vlootsamenstelling en inzet van mobiele werktuigen buiten de bouwsector en verkenning mogelijkheden voor retrofit

  Rapport van TNO. Het rapport beschrijft de uitkomsten van 2 verkenningen die TNO binnen het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De 1e verkenning gaat over het verbeteren van de basisdata (type machines, aantallen en draaiuren) voor mobiele werktuigen buiten de bouwsector. De 2e verkenning is een beoordeling van vervangingsmogelijkheden en praktische toepasbaarheid van retrofit oplossingen bij specialistische mobiele werktuigen, zwaar spoormaterieel en varend bouwmaterieel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport ILT Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Drinkwaterkwaliteit 2022' en de 'Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij bespreekt kort beide rapporten.