Zoekresultaten  1-50 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Belisnota bij Kamerbrief over voortgang plannen beleid pgb en ontwikkelingen pgb 2.0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Goedkeuringswet 4e verlenging geldigheidsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor een Goedkeuringswet bij de 4e verlenging van de geldigheidsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies na 109e OMT COVID-19

  Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na het 109e overleg van het Outbreak Management Team (OMT) COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies 18: Regie van CoronaMelder: Juist nu!

  De Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 adviseert over betere regie op de rol die CoronaMelder kan hebben om verspreiding van het coronavirus te verminderen bij versoepeling van de maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies deel 1 n.a.v. 96e OMT over COVID-19

  Advies deel 1 n.a.v. 96e OMT over COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Catshuis briefing 15 november: Lijn voor 17 november

  Presentatie voor de informele bijeenkomst op het Catshuis op 15 november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Catshuis briefing 25 oktober: Memo effect maatregelenscenario’s economie - SZW, EZK & FIN

  Memo voor de informele bijeenkomst op het Catshuis op 25 oktober 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Catshuis briefing 1 november: Doorontwikkeling verhaallijn en toon

  Presentatie voor de informele bijeenkomst op het Catshuis op 1 november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviescolleges en commissies gelieerd aan VWS

  Overzicht van adviescolleges en commissies die gelieerd zijn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  Sport (Stand 1 juli 2015). In het overzicht zijn ook de vergoedingen vermeld die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak verminderen psychofarmacagebruik in intramurale zorginstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader subsidiëring projecten emancipatie Sinti en Roma

  Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader sportevenementen (versie maart 2015)

  Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader sportevenementen (versie maart 2015)

  Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

  Het Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties geeft aan hoe het subsidiebeleid voor geïntegreerde eerstelijnscentra in VINEX-gebieden zal worden voortgezet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak pgb-fraude 2013/2014

  Plan voor het intensiveren van de aanpak van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) voor de periode 2013/2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve nota over kabinetsbrief verkennende studies Olympische Spelen

  Definitieve nota van het ministerie van VWS over de kabinetsbrief verkennende studies Olympische Spelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse strategie met betrekking tot de zeldzame ziekten

  Dit document geeft invulling aan de aanbeveling van de Raad van Europese ministers van Volksgezondheid van juni 2009 over zeldzame ziektes. De belangrijkste aanbeveling van de Raad aan de Lidstaten is het ontwikkelen van een nationale strategie (of een nationaal plan). Deze strategie moeten de Lidstaten uiterlijk vanaf 2013 implementeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwd, veilig en beheersbaar

  Doorstartmodel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg met behulp van het hergebruik van onderdelen van de landelijke infrastructuur en de juridische aspecten ervan. Dit is een voorstel van de LHV, de KNMP, de VHN en de NVZ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overgang naar uitdrukkelijke toestemming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverlening in verband met rechten betrokkenen

  Deze nota over de ontwikkelng van een contactcentrum, om de rechten van betrokkenen te kunnen waarborgen en het beantwoorden aan de informatieplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting beveiliging, Security Monitoring en toetsing behandelrelatie

  Doorstartmodel over de dienstverlening van het Servicecentrum Zorgcommunicatie (SZC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Normering informatiebeveiliging Landelijk EPD

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota aanbieding ‘Aanbod van en vraag naar forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling’

  Nota ter aanbieding van het onderzoeksrapport ‘Aanbod van en vraag naar forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op de orgaandonatie

  Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksversie programma Sport en Bewegen in de Buurt

  Publieksvriendelijke versie van het Programma Sport en Bewegen in de Buurt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken terugdringen van vrijheidsbeperking in de langdurige zorg

  Nota u over de stand van zaken over het terugdringen van vrijheidsbeperking in de langdurige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ZN-alternatief macrobeheersinstrument

  Alternatief voorstel van Zorgverzekering Nederland over de omgang met overschrijdingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij

  Opgemaakte versie van de Landelijke nota gezondheidsbeleid, uitgebracht op 25 mei 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2012

   Het kabinet ziet zich voor een grote maatschappelijke opgave gesteld: hoe houden we de zorg toegankelijk, verhogen we de kwaliteit en beheersen we tegelijkertijd de zorguitgaven? En hoe organiseren we de zorg anders, beter en toekomstbestendig? In de Beleidsagenda 2012 beschrijft het kabinet de maatregelen die nodig zijn om deze opgave het hoofd te bieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2012 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

  In dit concept-werkprogramma worden de vier onderwerpen toegelicht waarover de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2012 rapporten uit zal brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

  Uitgangspunten subsidiemogelijkheden en beoordelingskader voor subsidieaanvragen In de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’, van 20 mei 2011 zijn door de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de contouren geschetst van het beleid voor het verstrekken van subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies. Dit beleidskader, dat aan de Tweede Kamer is gezonden, geeft een nadere uitwerking van die contouren. Hiermee zijn, conform artikel 3 van de Kaderregeling VWS-subsidies, de hoofdlijnen van het beleid bekend gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Uitrol interventies

  In 2011 eindigen de programma’s MAJdS en Proeftuinen en begin 2012 wordt een nieuw programma voor sporten en bewegen in de buurt gestart. In de tussenliggende overgangsfase is er ruimte om de reeds ontwikkelde concepten en interventies breder in het land uit te rollen in aanloop naar het nieuw op te zetten programma sport en bewegen in de buurt dat vanaf 2012 gestart zal worden. In 2011 kunnen hiervoor projectsubsidies worden verstrekt. Flankerend aan de projecten loopt een valideringstraject onder coördinatie van het NISB. U kunt hiervoor geen subsidieaanvraag meer indienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Sport en Bewegen in de Buurt 2011: Private interventies

  In de aanloop naar het nieuw op te zetten programma sport en bewegen in de buurt dat vanaf 2012 gestart zal worden, kunnen in 2011 subsidies worden verstrekt aan projecten van private partijen. Met deze projecten loopt een valideringstraject mee onder coördinatie van het NISB. U kunt hiervoor geen subsidieaanvraag meer indienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie van het CPB over de raming van het Capaciteitsplan 2010

  Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Centraal Planbureau beoordeeld of het Capaciteitsorgaan de benodigde instroom in de verschillende medisch-specialistische opleidingen ingeschat heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging wet jeugdzorg, kinderbijslagwet, Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en positie pleegouders

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo NZa over overgangsmodel integrale tarieven

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in deze memo in op de overgangsregeling bij invoering van de NHC (vergoedingen voor vastgoed in de ZZP-tarieven).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 - NHCs in euros op jaarbasis

  In de tabel is de vergoeding voor kapitaallasten per ZZP (zorgzwaartepakket) opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Effecten voor zorgaanbieders

  Bij een ingroeimodel naar de NHC (vergoedingen voor vastgoed in de ZZP-tarieven) op basis van klassen worden zorgaanbieders ingedeeld naar de verhouding werkelijke kapitaallasten/kapitaallasten. In deze bijlae zijn verschillende varianten doorgerekend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Macro-kosten

  Macrokosten volledige NHC (vergoedingen voor vastgoed in de ZZP-tarieven) per variant in miljarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid

  Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Tussentijdse bevindingen meerjarig onderzoek preventie van separeren (resultaten 2010)

  In deze nota geeft de Inspectie van de Gezondheidszorg de belangrijkste bevindingen over het verslagjaar 2010 van het meerjarig IGZ-onderzoek preventie van separeren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie met antwoorden op vragen uit het bestuurlijk overleg farmacie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak dak- en thuislozen (maatschappelijke opvang) 2e fase

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kosten en baten van maatschappelijke opvang

  Onderzoek naar de kosten en baten van maatschappelijke opvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”

  Actieplan van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, gericht op het creëren van een veiliger sportklimaat waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Later in het voorjaar zal hierop een beleidsbrief Sport volgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Resultaten toetsingen dwangbehandelingen

  Bekijk document gepubliceerd op