Zoekresultaten  1-50 van de 71.899 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
 • Kaart met vervoersbeperkingsgebied Putten (10 km)

  Kaart waarop een vervoersbeperkingsgebied van 10 kilometer is aangegeven in verband met een vogelgriepbesmetting in Putten op 2 december 2023. (kaart vogelgriep Putten (10 km))

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart met vervoersbeperkingsgebied Putten (3 km)

  Kaart waarop een vervoersbeperkingsgebied van 3 kilometer is aangegeven in verband met een vogelgriepbesmetting in Putten op 2 december 2023. (kaart vogelgriep Putten (3 km))

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bestrijding vogelgriep Putten 2023

  Regeling van 2 december 2023 van de minister van LNV met specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) in Putten.

 • Toespraak minister Robbert Dijkgraaf bij het uitreiken van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2023

  Minister Robbert Dijkgraaf mocht op vrijdag 1 december de Erfgoedvrijwilligersprijs 2023 uitreiken. Dat gebeurde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 

 • GEANNOTEERDE AGENDA RAAD BUITENLANDSE ZAKEN 11 DECEMBER 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanstelling gezant convenant MKB-financiering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio

  Een omschrijving van de politieke en veiligheidssituatie in de afzonderlijke Sahellanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio

  Minister Bruins Slot (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Ollongren (Defensie) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeren de Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen in de Sahelregio. En over de inzet op het gebied van politiek, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking in de regio.

 • Kamerbrief over Staat van de Unie 2024

  Minister Bruins Slot (BZ) biedt de Tweede Kamer de Staat van de Unie 2024 aan. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

 • Aanbiedingsbrief informatieplan EZK 2024-2028

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het informatieplan 2024-2028 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Europese voetbalclubs betaalde transfersommen sinds uitbreken oorlog in Oekraïne

  Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald. De Tweede Kamerleden Boswijk en Van den Brink (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over aanvulling op onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken om aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 7: Werkgevers en bedrijfsvoeringsbeleid.

 • Aanbiedingsbrief informatieplan BZK 2024-2026

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het meerjarig informatieplan 2024-2026 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 • Non-paper Competitive disadvantage for new entrants from the EU

  Non-paper over ESG-ratingbureaus. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan. Eenzelfde brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over BNC-Fiche ESG-ratingbureaus

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden aan op vragen over een Fiche (document) van de interdepartementale Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het Fiche gaat over een door de Europese Commissie (EC) voorgestelde verordening met betrekking tot ESG-ratingbureaus. De vragen zijn gesteld door de fractie van D66 in de vaste commissie voor Financiën in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

 • Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij fiche 4 - Commissiemededeling aanpak medicijntekorten in de EU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij informatie over nieuwe voorstellen Europese Commissie

  Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer 4 fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023

  Het rapport bespreekt de voortgang op het gebied van vrouwenemancipatie en gendergelijkheid op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Emancipatie - tabellen met maatregelen

  Bijlage bij de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. De bijlage bevat een overzicht van de voortgang op de maatregelen uit de emancipatienota 2022 - 2025 en nieuwe maatregelen op het gebied van emancipatie. Het overzicht bevat de thema’s arbeid, veiligheid, onderwijs en media, zorg, gelijke behandeling en wetgeving en internationaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 – 2023'. Daarbij gaat hij in op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag over begrotingsstaat Ministerie van Financiën (IXB) en begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting IX 2024. De vragen zijn van JA21. Het gaat om de Nota naar aanleiding van het verslag over begrotingsstaat Ministerie van Financiën (IXB) en begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024.

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (Wet minimumbelasting 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, VVD en CDA hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit). De Eerste Kamerfracties van BBB en VVD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 in verband met het herwaarderen van de proceskostenvergoeding en vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn (Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm). De BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw). De BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet compensatie wegens selectie aan de poort

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op een verdere vraag over het wetsvoorstel houdende regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort). De VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vraag gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling). De BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van 2e verslag Belastingplan 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024). De Eerste Kamerfracties van BBB, PvdA-GroenLinks, VVD, D66, CDA, Volt en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota's naar aanleiding van 2e verslag pakket Belastingplan 2024

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Eerste Kamer de nota's naar aanleiding van het 2e verslag over het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024.

 • Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 december 2023

  Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring minister-president bij Klimaatconferentie COP28 te Dubai

  Engelstalige verklaring van Mark Rutte bij COP28 (Conference of the Parties) in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. De Klimaatconferentie van Dubai 2023 is een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering.

 • Bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) 2024 tot inwerkingtreding herziening Wet zorg en dwang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota publicatie Nationaal Plan Energiesysteem

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

  Het ministerie van EZK heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht te reflecteren op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem (cNPE). Daarbij is in het bijzonder gevraagd in hoeverre de gemaakte hoofdkeuzes passend zijn en of het plan uitvoerbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatieverslag bij Aanbiedingsbrief Nationaal Plan Energiesysteem

  In dit participatieverslag is in vier hoofdstukken terug te vinden hoe de inbreng is verwerkt in het definitieve Nationaal plan energiesysteem (NPE). In de bijlages A tot en met D is per onderdeel van de dialoog- en consultatiefase de inbreng in meer detail weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument E - Voorwaarden voor het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument E van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument gaat dieper in op de voorwaarden voor de ontwikkeling van het toekomstige energiesysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument D - Maatschappelijke kant van het energiesysteem

  In dit document geven we een analyse van de vele maatschappelijke veranderingen die tijdens de energietransitie zullen plaatsvinden. Dit geeft beleidsmakers en andere professionals handvatten om maatschappelijke factoren mee te nemen in het vormgeven van de transitie. Ook geeft het burgers, bedrijven en instellingen een perspectief op de rollen die zij in de transitie kunnen vervullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument C - Transitiepaden gebruikssectoren

  Dit is verdiepingsdocument C van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de transitiepaden van de eindgebruikerssectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument B - Ontwikkelpaden ketens van het energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument B van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit verdiepingsdocument bevat de ontwikkelpaden van de hoofdketens van het toekomstige energiesysteem: elektriciteit, waterstof, koolstof en warmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem Verdiepingsdocument A - Uitgangspunten en afbakening energiesysteem

  Dit is verdiepingsdocument A van het Nationaal plan energiesysteem (NPE). Het bevat verdiepende analyse en onderbouwing bij de inhoud en keuzes in het hoofddocument van het NPE. Dit eerste verdiepingsdocument gaat over uitgangspunten voor het NPE en afbakeningskeuzes zoals de definitie van het energiesysteem en de omschrijving van de publieke belangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Plan Energiesysteem

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050. In dit plan geeft het kabinet aan hoe we kunnen bouwen, besparen, verdelen en verbinden voor een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem - nu en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nationaal Plan Energiesysteem

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aan.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie 2023

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer hoe verschillende toezeggingen en moties rondom het thema EU-arbeidsmigratie zijn opgevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Deze jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

  Minister Van Gennip (SZW) deelt haar reactie op hoofdlijnen op de jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 met de Tweede Kamer. De jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit 2020 om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan.