Zoekresultaten  1-20 van de 115 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Documentsoort: Publicatieverwijder
 • Nieuw vandaag

  Bijdragen Gemeentenieuws 2023-6

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Het doel van het departementale informatieplan is niet een overzicht van alle lopende projecten, maar inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Defensie heeft verschillende op relevante deelgebieden reeds specifieke meerjarige strategieën en plannen. Dit I-plan schetst de verbinding hiertussen en biedt daarmee inzicht in de digitale transformatie van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Overzicht van ambassadeurs in Nederland (préséancelijst) per 6 december 2023

  Overzicht van ambassadeurs in Nederland op volgorde van aanbieding van de geloofsbrieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Handreiking gemeenten

  Hoe in gemeenten om te gaan met spanningen en polarisatie rondom het conflict in Israël en Palestijnse gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Circulaire Bouw 2023 - Aanzet tot een toekomstperspectief

  Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie van milieu-impact, CO2-emissie en materiaalverbruik in de bouw t/m 2035. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de milieudruk is berekend over alleen de 1e fase in de levenscyclus van een bouwwerk (winning grondstoffen-productie bouwmaterialen-bouw; de zogeheten module A). Dit wijkt af van de beleidslijn van het ministerie van BZK en Europese richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de verleende opdracht en door BZK goedgekeurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Normenbrief 1 januari 2024 - informatie voor gemeenten

  Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 is vastgesteld op € 2.069,40 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO

  Regeling van de minister voor Langdurige Zorg en Sport houdende stimulering van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van de inzet van digitale en hybride zorgprocessen in de zorg en ondersteuning (Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 december 2023, nr. WJZ/41313797, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Putten II 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen II 4 - II 5 januari 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen II 1 - II 3 januari 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenregels per 1 januari 2024

  Per 1 januari 2024 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit op Woo-verzoek over evaluatie FBI/VBI-regime

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Specifiek, in de periode 1 november 2017 tot en met 7 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over evaluatie FBI/VBI-regime

  Lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Specifiek, in de periode 1 november 2017 tot en met 7 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over DNA analyse wolvenmonsters

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten/informatie die gaan over het in opdracht (2014) van ministerie EZ (Bo-onderzoek), het opzetten van een Europese samenwerking in genetische wolvenonderzoek, gericht op uitwisseling van referentiemateriaal en harmonisatie van methodes om zo DNA analyse van wolvenmonsters in Nederland mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart met vervoersbeperkingsgebied Putten (10 km)

  Kaart waarop een vervoersbeperkingsgebied van 10 kilometer is aangegeven in verband met een vogelgriepbesmetting in Putten op 2 december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart met vervoersbeperkingsgebied Putten (3 km)

  Kaart waarop een vervoersbeperkingsgebied van 3 kilometer is aangegeven in verband met een vogelgriepbesmetting in Putten op 2 december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bestrijding vogelgriep Putten 2023

  Regeling van 2 december 2023 van de minister van LNV met specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) in Putten.

 • Bijlage bij Kamerbrief over Nederlandse inzet in Sahelregio

  Een omschrijving van de politieke en veiligheidssituatie in de afzonderlijke Sahellanden.

  Bekijk document gepubliceerd op