Zoekresultaten  1-10 van de 35 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • De Nederlandse strategie met betrekking tot de zeldzame ziekten

  Dit document geeft invulling aan de aanbeveling van de Raad van Europese ministers van Volksgezondheid van juni 2009 over zeldzame ziektes. De belangrijkste aanbeveling van de Raad aan de Lidstaten is het ontwikkelen van een nationale strategie (of een nationaal plan). Deze strategie moeten de Lidstaten uiterlijk vanaf 2013 implementeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak verminderen psychofarmacagebruik in intramurale zorginstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

  Uitgangspunten subsidiemogelijkheden en beoordelingskader voor subsidieaanvragen In de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’, van 20 mei 2011 zijn door de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de contouren geschetst van het beleid voor het verstrekken van subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies. Dit beleidskader, dat aan de Tweede Kamer is gezonden, geeft een nadere uitwerking van die contouren. Hiermee zijn, conform artikel 3 van de Kaderregeling VWS-subsidies, de hoofdlijnen van het beleid bekend gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  [INGETROKKEN]

 • Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018-2022 om de aanwezigheid van medicijnresten in het (drink)water te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie met antwoorden op vragen uit het bestuurlijk overleg farmacie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebeleidskader Safety for Voices 2022-2027

  Het subsidiebeleidskader Safety for Voices heeft de volgende beleidsdoelstelling: verhoogde online en offline veiligheid van mensenrechtenverdedigers en van journalisten, wereldwijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie onderzoek 'Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`

  Nadere onderbouwing bij de notitie naar aanleiding van het onderzoek `Gegevensverwerking en -deling door woningcorporaties`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda Schadelijke Praktijken

  In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022

  Het subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022 geeft uitvoering aan het amendement Sjoerdsma (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 V, nr. 16) en is bedoeld voor subsidieverstrekking aan organisaties die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de veiligheid van journalisten. De beschikbare middelen zijn bestemd voor de financiering van activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstelling om de veiligheid van journalisten te bevorderen, met specifieke aandacht voor de bescherming van journalisten in nood.

  Bekijk document gepubliceerd op