Zoekresultaten  1-50 van de 103 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Wijzigingsregeling nationale EZK- en LNV-subsidies wegens verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen - concept

  Tijjdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen houdende tijdelijke regels over subsidie voor tegemoetkoming in energiekosten voor bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte (concept).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

  De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De TTB is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band

  De geactualiseerde ontwerp-veilingregeling 35 GHz-band.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Opnieuw vaststellen en openstellen subsidiemodule Risico's dekken voor aardwarmte

  Conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met het opnieuw en ongewijzigd vaststellen van titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023

  Afschrift van de Regeling van de minister van EZK tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met daaraan gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling Wijziging RNES Subsidieregeling Verduurzaming mkb

  Regeling van de minister voor Klimaat en Energie tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen

  Conceptregeling tot wijziging verlengingsregeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld na 1 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader Risicoregeling Rijksoverheid

  Toetsingskader voor Risicoregelingen van de Rijksoverheid in relatie tot de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingkader Risicoregeling Rijksoverheid Garantie Ondernemingsregeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Regeling van de minister van EZK om de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies te wijzigen vanwege de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tariefruimte universele postdienst 2023

  Regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 in verband met de tariefruimte voor de universele postdienst 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling verlenging subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie

  Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule PPS-toeslag onderzoek en innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsregeling subsidie financiering vaste lasten Covid-19

  Wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met aanpassing van de vervaltermijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES) vanwege de verlenging van de subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB innovatiestimulering topsectoren (subsidiemodule MIT) en de subsidiemodule Innovatieprestatiecontracten (subsidiemodule IPC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling verlenging Borgstelling MKB-kredieten

  Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de regeling EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-kredieten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verlenging waardevermeerderingsregeling Groningen

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld in verband met de verlenging van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies verlenging subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS

  Concept Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Postregeling 2009 (tariefruimte universele postdienst).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen en tot wijziging van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Regeling aanvragen veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Eurostarsprojecten, Internationaal innoveren en Versterking cyberweerbaarheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling over wijziging vervaldatum van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader TOA-krediet

  Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven die met een WHOA-akkoord financieel gezond kunnen worden en waarvan aannemelijk is dat ze in de toekomst voldoende levensvatbare activiteiten kunnen ontplooien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aantal TOGS aanvragen afgewezen op SBI

  Tabel met het aantal TOGS-aanvragen dat is afgewezen op grond van de SBI-code waarmee de aanvrager is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Tweede Kamer steunmaatregel SGR

  Steunmaatregel Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV- subsidies

  Concept regeling van de Staatssecretaris van de Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de uitvoeringsbepalingen inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Mijnbouwregeling

  Regeling houdende wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over het uitvoeren van de operationele strategie door de houder van de winningsvergunning Groningenveld en regels over de rapportage na afloop van een gasjaar door die vergunninghouder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van nucleaire veiligheid kerninstallaties

  Deze regeling heeft betrekking op het zestal nucleaire installaties in Nederland, te weten de kernenergiecentrale Borssele, de Hoge Fluxreactor in Petten, de Hogere Onderwijsreactor in Delft, COVRA, Urenco en de reeds buiten bedrijf gestelde kerncentrale in Dodewaard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Regeling nationale EZ-subsidies

  Regeling van de minister van Economische Zaken over wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de wijziging van het tijdstip waarop titel 3.4 van die regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Update 17-11-2016 intrekking regeling laagpathogene vogelgriep Deurne

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van , nr. WJZ/16177240, houdende intrekking van de Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Deurne 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies over de verlenging subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte

  De wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Risico’s dekken voor aardwarmte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Basisbedragen voor SDE+ 2016

  Overzicht van de openstelling SDE+ in fases, op basis van advies ECN en DNV KEMA ten behoeve van de basisbedragen 2016. Alle technologieën concurreren onder één budgetplafond, overeenkomstig met voorgaande openstellingen van de SDE+.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling verlenging subsidieregelingen EZ

  Deze ontwerpregeling wijzigt de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van subsidie-instrumenten en een wijziging in de benaming van een instrument.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling brede weersverzekering

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 januari 2015, nr. WJZ/14170735, houdende regels tot het subsidiëren van de premie voor een brede weersverzekering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief over verlenging subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

  Regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met subsidie voor duurzame innovatieve scheepsbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging vervoer eieren en vlees van gevogelte inzake standstill vogelgriep, inwerkingtreding 20.00 uur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de uitbraak van laagpathogene aviaire influenza in Swifterbant

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtsnoeren Leveringen en Diensten

  In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot richtsnoeren voor leveringen en diensten, die als doel hebben om uniformering en verbeterde naleving te bereiken. Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 28 maart 2013 het definitieve advies inzake Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling uitbraak aviaire influenza in Zeewolde

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 maart 2013, nr. WJZ/13047850, tot wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de uitbraak van laagpathogene aviaire influenza in Zeewolde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachtafhandeling bij aanbesteden

  In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot een uniforme klachtenregeling die kan bijdragen aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten. Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 1 maart 2013 het definitieve advies Klachtafhandeling bij Aanbesteden vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling tot wijziging enkele regelingen in verband met uitvoering marktmodel

  Ontwerpregeling tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij de ontwerp-klachtenregeling aanbesteden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachtenregeling aanbesteden

  Consultatieversie van de ontwerp-klachtenregeling aanbesteden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing van het beperkingsgebied in verband met laagpathogene Aviaire Influenza in Leudal (Kelpen-Oler)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 maart 2012, nr. 266025, houdende aanpassing van het beperkingsgebied in verband met laagpathogene Aviaire Influenza in Leudal (Kelpen-Oler). Het beperkingsgebied wordt teruggebracht naar 1 kilometer rondom het besmette bedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza in De Wolden februari 2012

  Regeling van van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, nr. 261126, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza in De Wolden februari 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling houdende het opleggen van een meldplicht in verband met het Schmallenbergvirus

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2011, nr. 251218, houdende het opleggen van een meldplicht in verband met het Schmallenbergvirus. Met deze regeling wordt een meldplicht ingesteld voor misvormde nieuwgeboren herkauwers. Houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren moeten zich melden bij de nVWA. De Regeling gaat dinsdag 20 december 2011 in om 23:00 uur.

  Bekijk document gepubliceerd op