Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022- 2025

  Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende voorschriften tot het aanhouden van bufferstroken in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2022, L 277).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

  Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 mei 2021, nr. WJZ/ 21136971 , tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. De regeling gaat over het verbod op het afvoeren van mest van nertsen die besmelt zijn geweest met  SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsregeling EU verordening persistente organische verontreinigende stoffen

  De regeling bevat  regels voor de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1021 voor de persistente organische verontreinigende stoffen (Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling wijziging egeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  De ontwerpregeling wijzigt de Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur op enkele punten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bepaling van de maximumnormen voor ruw eiwit in voeders vallend onder het voorgenomen besluit tot tijdelijke aanpassing van de Regeling diervoeders 2012

  Regeling om maxima te stellen aan het eiwitgehalte van het krachtvoer voor melkvee. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte op 6 mei 2020 bekend maxima te willen invoeren, maar zag hier op 19 augustus 2020 van af vanwege de droogte in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ten behoeve van de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij kamerbrief

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling diervoeders 2012 en de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren vanwege het tijdelijk stellen van regels over ruw eiwit in diervoeders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Vrijstellingsregeling vleesvee

  Concept vrijstellingsregeling van minister Schouten die houders van zoogkoeien de mogelijkheid biedt om vrijgesteld te worden van het fosfaatrechtenstelsel. Voordat de vrijstellingsregeling van kracht kan worden moet de notificatieprocedure voor technische voorschriften worden doorlopen. Dit betekent dat de Europese Commissie (of een andere lidstaat) mogelijke bedenkingen kan doorgeven. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting bij Ontwerp-regeling Programmatische Aanpak Stikstof

  Bekijk document gepubliceerd op