Zoekresultaten  1-50 van de 196 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Hoofdlijnenplanning acties Uitvoeringsagenda ISV

  Planning voor de uitvoering van alle in de e Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) opgenomen acties. Hoofdlijnenplanning acties Uitvoeringsagenda ISV (PDF | 2 pagina's | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ingetrokken en gewijzigde regelgeving

  Overzicht van welke wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en dergelijke allemaal verdwijnen en wat daar met de Omgevingswet voor terug komt. Ingetrokken en gewijzigde regelgeving (PDF | 6 pagina's | 91 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen

  Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.   Tabel met reactie op UPR-aanbevelingen (PDF | 28 pagina's | 400 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of the Kingdom of the Netherlands to the 4th cycle UPR recommendations

  Reactie op de UPR-aanbevelingen in VN-format. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.  Response of the Kingdom of the Netherlands to the 4th cycle UPR recommendations (PDF | 7 pagina's | 96 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschift provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor provincies.

 • Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2023 voor provincies. Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies (PDF | 64 pagina's | 553 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Deze leidraad is bedoeld om het werken met de eisen aan hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie te vereenvoudigen en om te ondersteunen bij de beoordeling of een van de op besluitniveau (BB2012/BBL) opgenomen uitzonderingen van toepassing is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Koppeling Iv3-taakvelden-productcodes iWmo 2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 • Leidraad afwijking eis aandeel hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw)

  Met deze leidraad wordt invulling gegeven aan de locatie gebonden maatwerkmogelijkheid voor afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen, waarnaar op besluitniveau (BB2012/BBL) wordt verwezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Quick scan naar potentiële knelpunten Iv3-model 2023 taakvelden Jeugd en WMO (20 oktober 2022)

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Veelgestelde vragen verfijning Iv3 Wmo en Jeugd - versie 2 (31 oktober 2022)

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Was-wordt-tabel 2022-2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Koppeling Iv3-taakvelden-productcodes Jeugd 2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

 • Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  In het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.6 lid 5 en lid 6) is een eis opgenomen voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen. De eis treedt per 1 februari 2022 in werking en vloeit voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) van 11 december 2018. Om het werken met de eis in de praktijk te vereenvoudigen, is een leidraad opgesteld samen met betrokken partijen. Voorbeelden hiervan zijn het bevoegd gezag, projectontwikkelaars, architecten, bouwkundige adviseurs en energieadviseurs of (bouwtechnische) vastgoedbeheerders en gebouweigenaren. Inhoudelijk biedt de leidraad een praktisch stappenplan voor de partijen die te maken krijgen met de eis. Aan de hand van een stroomschema wordt geïllustreerd wanneer de eis van toepassing is. Hierin zijn verwijzingen opgenomen per onderdeel naar de betreffende toelichting in de leidraad. Daarnaast worden de uitzonderingssituaties nader toegelicht waarbij de leidraad fungeert als aangewezen middel om aan te tonen of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Ten slotte worden veelvoorkomende situaties nader uitgelegd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van BZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking digitale zitting hoofdstembureau en centraal stembureau

  Dit document beschrijft waar het hoofdstembureau (HSB) / centraal stembureau (CSB) aan moet voldoen met betrekking tot het digitaal kunnen bijwonen en bezwaar indienen tijdens de zitting van het HSB/CSB. Dit document is opgesteld in samenwerking met de VNG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

  Het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) helpt u om wegwijs te worden in het Bbl. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij diverse praktische voorbeelden en aandachtspunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2022 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2022 voor provincies. Iv3-informatievoorschrift 2022 provincies (PDF | 65 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift 2022 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2022 voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift 2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor het verslagjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2021 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2021 voor provincies. Iv3-informatievoorschrift 2021 provincies (PDF | 64 pagina's | 584 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek gemeentelijke herindeling

  Handboek om gemeenten te ondersteunen die voor een herindeling staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties

  Deze gedragscode heeft tot doel de transparantie van politieke advertenties te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren

  Dit document beschrijft de regels voor contacten van ambtenaren bij de rijksoverheid met Kamerleden en andere personen buiten het ministerie. Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren (PDF | 9 pagina's | 300 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prijsopbouw bedrijfsinlogmiddelen

  Het tabel geeft weer hoe de prijs van bedrijfsinlogmiddelen is opgebouwd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

  Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal

  Dit protocol geeft een handleiding aan eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion, nu en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Banenafspraak 2019 Rijk

  Werkagenda Banenafspraak Rijk 2019 – 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen liquiditeitssteun Sint Maarten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire

  Toetsingskader voor de verlenging van de garantie voor het afronden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire met drie jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2019 provincies

  Iv3-informatievoorschrift 2019 provincies (PDF | 63 pagina's | 497 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk

  De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De code geldt voor iedereen die voor het Rijk werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • lv3 - informatievoorschrift 2018 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2017

  In deze handleiding vinden gemeenten informatie over het aanvragen van een aanvullende uitkering op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Deze handleiding geldt voor aanvragen voor een aanvullende uitkering over 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

  Met deze agenda wordt primair ingezet op een beleidsmatige verandering van het toezicht door de primaire toezichthouder. Zo wordt het interbestuurlijk toezicht maatschappelijk relevanter gemaakt zonder al te stevige systeemingrepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode Integriteit Rijk (toegankelijke versie)

  De Gedragscode Integriteit Rijk 2016 (GIR2016) is op een aantal belangrijke punten veranderd ten opzichte van de code uit 2015. De code geeft een overzicht van de rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit en biedt een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. Om de code actueel te houden, vindt jaarlijks een update plaats. Om de GIR2016 voor iedereen toegankelijk te maken is er ook een drempelvrije versie beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2019 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Iv3-informatievoorschrift 2019 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (PDF | 68 pagina's | 545 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2019 provincies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taakveld- en categoriegebruik bij heffingen (gemeenten)

 • Taakveld- en categoriegebruik bij heffingen (gemeenten)

 • Handreikingen Iv3-2017

 • Was-wordt tabel Iv3-informatievoorschift-2017 gemeenten & gemeenschappelijke regelingen

 • Concept Iv3-informatievoorschrift provincies 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetskader Bureau ICT-toetsing

  Dit toetskader benoemt de relevante risicogebieden die het Bureau ICT-toetsing (BIT) in beschouwing neemt bij de beoordeling van een project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Antwoord voor zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van de NOVI

  Kennisgeving en zienswijzeprocedure Nationale Omgevingsvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op