Zoekresultaten  1-31 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van OCW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatieovereenkomst OCW-RPO

  Overeenkomst van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). De overeenkomst bevat de prestatieafspraken voor de RPO en de regionale publieke media-instellingen (RPMI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

  Het document is de geactualiseerde versie van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 van 24 september 2021. Het document geeft scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een richtsnoer voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept statuten oprichting Neth-ER

  Concept statuten voor de oprichting van de vereniging de vereniging Netherlands house for Education and Research (Neth-ER).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken: Veilig vervoer MBO, HBO en WO

  De regeling bevat afspraken met het openbaar vervoer (OV) in verband met COVID-19 voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. De regeling is geldig van 1 augustus tot en met 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke inzet “Veilig vervoer MBO, HBO en WO”

  De landelijke inzet bevat afspraken voor veilig vervoer van studenten in middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs in verband met COVID-19. De afspraken gelden voor de periode 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een oproep tot een leesoffensief- Lees!

  Jongeren lezen minder vaak langere teksten en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Dit rapport bevat aanbevelingen wat er zou moeten gebeuren om het lezen en de leesvaardigheid van jongeren te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad Afstoot Monumenten

  Deze leidraad beschrijft het proces en de werkafspraken voor afstoot van rijksmonumenten uit de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs

  Deze handreiking dient ter ondersteuning van de instellingen hoger onderwijs bij de flexibilisering van deeltijdse en/of duale opleidingen hoger onderwijs. Het geeft een toelichting op de elementen van flexibilisering die centraal staan in de pilots flexibilisering hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijn voor de financiële vergoeding voor de onderzoekscholen

  Richtlijn van VSNU en SODOLA voor de financiële vergoeding voor de onderzoekscholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocol subsidies in het kader van de (LHBT-)emancipatie

  Dit controleprotocol vindt zijn grondslag in artikel 22, tweede lid, van de ROS en heeft betrekking op de accountantscontrole van de financiële verantwoording van subsidies in het kader van vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht over de wetgeving BES-eilanden OCW

  Overzicht van (voorgenomen) wetgeving die Caribisch Nederland raakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Kunst van Lezen 2012 - 2015

  Doelstelling van Kunst en Lezen is versterking van de leescultuur. Door kennismaking met de wereld van de literatuur en het boek vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat en verhogen zij hun taalniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Focus op toptalent’ - Plan van aanpak bij sector hbo kunstvakonderwijs 2012-2016

  Plan van aanpak van de HBO-raad bij het sectorplan hbo kunstvakonderwijs voor de periode 2012-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht vanwege richtingsbedenkingen

  De huidige voorwaarden voor een beroep op de vrijstelling van de leerplicht wegens richtingsbedenkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland

  In het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland, vindt u de plannen van het kabinet om de geletterdheid van de groep laaggeletterden in Nederland verder te bevorderen. Deze maatregelen zijn een vervolg op het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskaders accreditatie Hoger onderwijs NVAO

  De beslisregels waarmee de NVAO een opleiding in het hoger onderwijs beoordeelt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnotitie studiefinanciering “Studeren is investeren”

  Het regeerakkoord presenteert een samenhangende agenda voor hoger onderwijs en onderzoek met maatregelen voor zowel de vormgeving als de financiering van de kwaliteitsverbetering. In deze notitie komt de meer gedetailleerde uitwerking van de regeerakkoordmaatregelen op het terrein van de studiefinanciering aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Model G geldend vanaf het verslagjaar 2011

  Nieuw model in verband met nieuwe Regeling OCW-subsidies. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

  Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde MBO en HO instellingen die publiek-private activiteiten (willen) ontplooien om invulling te geven aan uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen

  Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde MBO en HO instellingen die publiek-private activiteiten (willen) ontplooien om invulling te geven aan uit de wet voortvloeiende onderwijstaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EFJ-model H

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet, de Wet Normering Topinkomens. Vooruitlopend daarop wordt vanaf het verslagjaar 2010, de opvraag van de beloningsgegevens van bestuurders en toezichthouders (EFJ-model H) aangepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overdrachtsdossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Het overdrachtsdossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij het ministerie. Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stappenplan toegangseisen

  Informatie voor instellingen hoger onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Standard Evaluation Protocol 2015-2021

  Dit Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beschrijft de doelstellingen en de methodiek van de zesjaarlijkse evaluaties van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de universiteiten en in de NWO- en KNAW-instituten wordt verricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overdrachtsdossier ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Het overdrachtsdossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij het ministerie. Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Teksten uit de RJ-Bundel

  Teksten uit de RJ-Bundel (editie 2010, Kluwer). De RJ-bundel bevat voorschriften en modellen voor het jaarverslag van zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële organisaties en instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader BVE 2012

  Met het Toezichtkader BVE 2012 zet de Inspectie van het Onderwijs een nieuwe aanpak voor de bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) in. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocol subsidies in het kader van de (LHBT)emancipatie

  Dit controleprotocol vindt zijn grondslag in artikel 22, tweede lid, van de ROS en heeft betrekking op de accountantscontrole van de financiële verantwoording van subsidies in het kader van vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Procedure en gevraagde informatie vierde ronde pilots Associate-degreeprogramma’s (deelronde 4A)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Emancipatie-effectrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op