Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Organisatie: Gemeente Utrechtverwijder
 • Convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Utrecht

  Het convenant Veilig Uitgaan heeft tot doel het uitgaansklimaat in de binnenstad van Utrecht veilig te houden en indien nodig te verbeteren. Overlast en geweld als gevolg van het uitgaansleven worden zoveel mogelijk voorkomen. Dit realiseren we door een gezamenlijke aanpak. Het uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de convenantpartners en de bereidheid om elkaar te ondersteunen waar dat bijdraagt aan de veiligheid van het uitgaansleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stedelijk convenant Woonoverlast

  De ketenpartners verbinden zich met het ondertekenen van dit convenant aan de afspraken tot medewerking, samenwerking en inzet ten behoeve van de aanpak van extreme woonoverlast in de stad Utrecht binnen de aanpak "Wijkgerichte Casusoverleggen Woonoverlast Utrecht".

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst gegevensuitwisseling met Politie midden-Nederland "Dagmonitor"

  Voor de gegevensverstrekking aan gemeenten op basis van artikel 16, lid 1 onder c Wet Politiegegevens is geen convenant noodzakelijk. Toch heeft de politie gemeend de afspraken die ten grondslag liggen aan de structurele verstrekking van de gegevensset (dagmonitor) te willen vastleggen, opdat de juistheid van het gebruik van de gegevens benadrukt wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hennepconvenant Midden-Nederland

  De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met hennepcriminaliteit. Een integrale aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring - goede perspectieven voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste rendement en de geformuleerde doelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant samenwerking tussen ketenpartners (zorg- en) veiligheidshuizen Midden- Nederland: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Regio Utrecht

  Het (zorg- en) veiligheidshuis is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventies en zorg, hetgeen moet worden gezien als een zwaarwegend algemeen belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

  Overwegende dat: partijen, gelet op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het reduceren van risico’s verbonden aan radicalisering, extremisme, uitreizen, of terugkeer en het bieden van zorg aan subjecten hebben besloten tot de instelling van een samenwerkingsverband, daarbij gebruik makend van hun wettelijke taken en bevoegdheden; in het samenwerkingsverband de bij de casuïstiek betrokken partijen in gezamenlijkheid komen tot de vaststelling van een integraal plan van aanpak ten aanzien van extremisten, geradicaliseerde personen of personen die dreigen te radicaliseren (zoals uit reizigers of potentiële uit reizigers en terugkeerders) onverlet reeds bestaande zorgkaders en / of andere samenwerkingsvormen die naast het casusoverleg bestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Veiligheid in en om de school

  Doel: - Het creëren van een veilig klimaat in en om school - Het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit - Zorgwekkend gedrag van leerlingen in een vroeg stadium signaleren en tegengaan. Waaronder ook signalen van radicalisering en deze volgens het stroomschema opschalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht 2016-2021

  De doelstelling van dit Toezichtarrangement is het leveren van een bijdragen aan de feitelijke én beleefde veiligheid en leefbaarheid in het stationsgebied Utrecht door het streven naar optimale samenwerking tussen de deelnemende partijen in fysiek toezicht en cameratoezicht. Door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en door ervaringen en gebiedskennis met elkaar te delen is het toezicht op dit gebied op elkaar afgestemd en dragen alle partijen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van dit toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht 2016-2021

  De doelstelling van dit Toezichtarrangement is het leveren van een bijdragen aan de feitelijke én beleefde veiligheid en leefbaarheid in het stationsgebied Utrecht door het streven naar optimale samenwerking tussen de deelnemende partijen in fysiek toezicht en cameratoezicht. Door werkzaamheden op elkaar af te stemmen en door ervaringen en gebiedskennis met elkaar te delen is het toezicht op dit gebied op elkaar afgestemd en dragen alle partijen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van dit toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikers- en verwerkingsovereenkomst pilot “voorspellen woninginbraak”

  Het doel van de pilot is om inzichtelijk te krijgen welke factoren belangrijk zijn bij het voorspellen van het risico op woninginbraak en het ontwikkelen van een daadwerkelijk voorspellend model.

  Bekijk document gepubliceerd op