Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Gemeente Utrechtverwijder
 • Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen

  Een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te wenden om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. De identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en daardoor de democratische rechtstaat wordt ondermijnd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant inzake aansluitvoorwaarden "Bestuurlijke Informatie Justitiabelen"

  De Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) dient het zwaarwegend algemeen belang bij handhaving van de openbare orde door burgemeesters tijdig te informeren over de terugkeer van justitiabelen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van de betrokken justitiabele, in het bijzonder diens recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en diens resocialisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant samenwerking tussen ketenpartners (zorg- en) veiligheidshuizen Midden- Nederland: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Regio Utrecht

  Het (zorg- en) veiligheidshuis is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventies en zorg, hetgeen moet worden gezien als een zwaarwegend algemeen belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

  Overwegende dat: partijen, gelet op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het reduceren van risico’s verbonden aan radicalisering, extremisme, uitreizen, of terugkeer en het bieden van zorg aan subjecten hebben besloten tot de instelling van een samenwerkingsverband, daarbij gebruik makend van hun wettelijke taken en bevoegdheden; in het samenwerkingsverband de bij de casuïstiek betrokken partijen in gezamenlijkheid komen tot de vaststelling van een integraal plan van aanpak ten aanzien van extremisten, geradicaliseerde personen of personen die dreigen te radicaliseren (zoals uit reizigers of potentiële uit reizigers en terugkeerders) onverlet reeds bestaande zorgkaders en / of andere samenwerkingsvormen die naast het casusoverleg bestaan.

  Bekijk document gepubliceerd op