Zoekresultaten  1-50 van de 1.565 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • VN ECE reglementen juni 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachtenoverzicht over 2022 - Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Overzicht van het aantal eerstelijns klachten dat in 2022 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie, post of de Consulaire Service Organisatie is ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale sanctielijst terrorisme

  Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB evaluation: Inconvenient Realities - An evaluation of Dutch contributions to stability, security and rule of law in fragile and conflict-affected contexts

  De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Nederlandse beleid voor stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten onderzocht. Het onderzoek gaat over de periode 2015-2022. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Externe review van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma

  Het rapport gaat over de externe evaluatie van het PROGRESS 2.0 onderzoeksprogramma dat sinds 2020 door HCSS en Clingendael is uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 17 juli 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Consulaire editie 2023

  Dit rapport beschrijft ontwikkelingen en cijfers over de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mensenrechtenrapportage 2022

  De Mensenrechtenrapportage beschrijft de inzet en resultaten van het Nederlands buitenlands mensenrechtenbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer dual-use-goederen

  Er gelden strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. Dit moet voorkomen dat deze goederen terechtkomen in een programma voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens of raketten. Voor export van dual-use-goederen naar landen buiten de Europese Unie (EU) heeft een bedrijf daarom een vergunning nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Wijziging BTW-richtlijn inzake Invoer One Stop Shop

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Pakket retail beleggen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Wijziging van Verordening onderbrekingen en rusttijden ongeregeld personenvervoer

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Mededeling en Verordening nieuw Douanewetboek van de Unie

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Verordening tariefbehandeling en afschaffing vrijstelling douanerechten

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring G4AW 2022

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële verantwoording over 2022 van de uitvoering van GeoData for Agriculture and Water (G4AW) door Netherlands Space Office gecontroleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Herziening Eurovignetrichtlijn voor CO2-emissieklasse van zware bedrijfsvoertuigen met aanhangwagens

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Verordening ondersteuning munitieproductie

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse Afrikastrategie 2023-2032

  Rapport over de visie op de beoogde politieke en economische samenwerking met het Afrikaanse continent.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU-wetgevingsonderhandelingen BHOS kwartaalrapportage januari - maart 2023

  Rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2023 op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie ISB

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de directie ISB (Inspectie, Signalering en Begeleiding) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 7e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2023 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten individuele thema’s Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Dit document beschrijft de belangrijkste resultaten die in de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 zijn bereikt op de individuele thema’s van het Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze drie thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023

  Een publieksvriendelijke versie van deze Monitor staat op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 beschrijft onder andere hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen, en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van de volgende generaties in Nederland en van mensen in andere landen. Ook wordt beschreven hoe de brede welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden mei 2023

  Overzicht van de stand van zaken van handelsakkoorden van de Europese Unie (EU) die nog niet definitief in werking zijn getreden, en EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sanctieregelingen stand van zaken 1 mei 2023

  Dit overzicht toont de stand van zaken rondom sanctiemaatregelen. Dit zijn politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevoegde autoriteiten per verordening - 1 mei 2023

  Overzicht van nationale autoriteiten die bevoegd zijn tot het verlenen van sancties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Mensenrechtenprocedures Rapportage 2022

  Rapport over uitspraken en beslissingen die betrekking hebben op Mensenrechtenprocedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IOB Evaluatie - Beter afgestemd?

  De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling geëvalueerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Historisch overzicht afgewezen aanvragen voor militaire goederen

  Elk jaar publiceert de Nederlandse regering een overzicht van de in het afgelopen jaar afgewezen aanvragen voor de uitvoer, doorvoer en tussenhandel van militaire goederen en dual-use goederen met militair eindgebruik. In dit bestand is een historisch overzicht weergegeven van alle afgewezen aanvragen sinds 2004.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Missieverslagen 2022

  Verslagen van de missies naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam. De missieverslagen gaan uitgebreid in op de programma’s en resultaten van deze missies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling herziening rijbewijsrichtlijn (PDF | 18 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling herziening CBE-richtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling herziening CBE-richtlijn (PDF | 11 pagina's | 226 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling visserijpakket

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling visserijpakket (PDF | 13 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling Richtlijn wederzijdse erkenning rijontzeggingen (PDF | 10 pagina's | 207 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne voor de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden

  Rapport van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Het rapport analyseert de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de nationale veiligheid van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Onderzoek Nationale Veiligheidsstrategie

  Afschrift van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over het onderzoek van de inspectie naar de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel wederhoor op rapportage onderzoek NVS

  De tabel bevat de reactie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmonitoring internationale handelsmissies 2022

  Effectmonitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de missies met bewindspersonen die plaatsvonden naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussen wens en werkelijkheid: Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support

  Eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage in NAVO-verband aan de Resolute Support-missie (RSM) in Afghanistan. De eindevaluatie is uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maandelijkse rapportage uitvoer militaire goederen

 • Maandelijkse rapportage doorvoermeldingen militaire goederen

 • Reactie Landsadvocaat op gebruik nationaliteitsgegevens bij visumaanvraag

  De Landsadvocaat reageert op het gebruik van nationaliteit in het risicobeoordelingssysteem dat het ministerie van Buitenlandse Zaken inzet bij de beoordeling van aanvragen voor een Kort Verblijf Visum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage handelsakkoorden maart 2023

  Kwartaalrapportage over de EU-handelsakkoorden die nog niet definitief in werking zijn getreden en over EU-handelsakkoorden waarbij de betrokken partijen al wel de intentie kenbaar hebben gemaakt om een handelsakkoord te verkennen. Voortgangsrapportage handelsakkoorden maart 2023 (PDF | 12 pagina's | 315 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesis Addressing Root Causes Programme

  Syntheserapport op basis van eindevaluaties van de verschillende componenten van het Addressing Root Causes programma. Het doel van dit programma was om via subsidiëring van ngo's ‘bottom-up’ een bijdrage te leveren aan het wegnemen van grondoorzaken van gewapend conflict, instabiliteit en irreguliere migratie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport opzegging TIR-Overeenkomst Caribisch deel Koninkrijk

  Nader rapport bij de opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR.  Nader rapport opzegging TIR-Overeenkomst Caribisch deel Koninkrijk (PDF | 2 pagina's | 112 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling Een verordening en richtlijnen voor eenvoudigere en flexibelere regels voor beursnoteringen (mkb-)bedrijven (PDF | 24 pagina's | 354 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Richtlijn materieel insolventierecht

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling Richtlijn materieel insolventierecht (PDF | 16 pagina's | 285 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Ouderschapsverordening

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Beoordeling Ouderschapsverordening (PDF | 10 pagina's | 260 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op