Zoekresultaten  1-50 van de 3.471 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Eindevaluatie Hr.Ms. de Ruyter

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Eindevaluatie EUFOR Tchad / RCA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage AWACS

  Met deze brief informeer ik uw Kamer, zoals toegezegd, over de uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van Landrum and Brown over het terugdringen van de geluidsoverlast nabij de Navo vliegbasis Geilenkirchen, mede naar aanleiding van de laatste vergadering van de Board of Directors (BoD) van de NATO Airborne Early Warning & Control Programme Organisation (NAPMO), de Raad van Bestuur van het AWACS-programma. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake de 9e jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 - rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake de 9e jaarrapportage over het helikopterproject NH-90

  Heden heb ik u aangeboden de negende jaarrapportage over het helikopterproject NH-90. In de bijlagen bied ik u de financiële informatie aan van het Project NH-90. De gegevens in de gevoegde bijlagen zijn als commercieel vertrouwelijk aangemerkt. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over de geluidsbelasting van de JSF - bijlage I

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over de geluidsbelasting van de JSF - bijlage II

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de vrijlating van Somalische piraten

  Graag bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Haverkamp, Knops (beiden CDA) en Peters (GroenLinks). Deze vragen werden ingezonden op 21 december 2009 met kenmerk 2009Z25086. DE MINISTER VAN DEFENSIE E. van Middelkoop

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over de geluidsbelasting van de JSF

  Hierbij voldoe ik aan het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een reactie op een brief van de heer Verf van 13 december 2009 inzake de geluidsbelasting van de JSF. Dit verzoek is ingediend op 21 december jl. met kenmerk 2009Z24644 / 2009D65800. In de brief maakt de heer Verf melding van geluidsinformatie over de F-35, afkomstig van een Noorse geluidsdeskundige. Deze informatie zou strijdig zijn met de rapportage van het NLR die ik u op 16 maart 2009 heb toegezonden (Kamerstuk 26 488 nr. 153). DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over het uitdelen van korans in Afghanistan

  Vraagstellers: leden Van der Staaij, Wilders, Brinkman, Voordewind, Eijsink en Knops.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake tweede rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving

  Hierbij bied ik u de tweede rapportage aan over de uitvoering van de maatregelen met het oog op een ‘sociaal veilige werk- en leefomgeving’ binnen Defensie. Op 1 juli 2009 heb ik u de eerste rapportage aangeboden (Kamerstuk 31 700 X, nr. 124) en op 27 oktober heb ik de vragen van de vaste commissie van Defensie daarover beantwoord (Kamerstuk 32 123 X nr. 19). Zoals ik in de eerste rapportage heb uiteengezet, zijn er afspraken gemaakt met de defensieonderdelen over de rapportage over de voortgang en is er periodiek overleg met vertegenwoordigers van de bonden, medezeggenschaps­commissies en geestelijke verzorging. Overeenkomstig de eerste rapportage zal ik achtereenvolgens aandacht besteden aan de gedragscode, het leiderschap, de organisatie en het personeel. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over een schietincident op 7 augustus

  Vraagstellers: Peters (GroenLinks), van Bommel (SP), Pechtold (D66), Heerts en Eijsink (beiden PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake eindevaluatie over inzet Hr. Ms. De Zeven Provinciën in operatie Allied Protector - bijlage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over burgerslachtoffers in Uruzgan

  Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Van Bommel (SP) over burgerslachtoffers in Uruzgan (kenmerk 2009Z25298). Deze vragen zijn ingezonden op 24 december 2009. DE MINISTER VAN DEFENSIE, E. van Middelkoop

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake eindevaluatie over inzet Hr. Ms. De Zeven Provinciën in operatie Allied Protector

  Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de eindevaluatie van de inzet van Hr. Ms. De Zeven Provinciën in operatie ‘Allied Protector’ voor de kust van Somalië. DE MINISTER VAN DEFENSIE, E. van Middelkoop

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over gezondheidsklachten en PX-10

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Poppe over de uitvoering van de motie-Poppe over de gezondheidsklachten van voormalig defensiepersoneel veroorzaakt door werken met het reinigingsmiddel PX-10 (ingezonden 7 december 2009 met kenmerk 2009Z23661).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over misleiding van jonge militairen door een verzekeraar

  Hierbij bied ik u mede namens de minister van Financiën de antwoorden aan op de vragen van de leden Vos en Eijsink (PvdA) over misleiding van jonge militairen door een verzekeraar (ingezonden 24 november 2009 met kenmerk 2009Z22358).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Toezeggingenregistratie

  Op 16 november 2009 ontving ik van u een brief (met kenmerk 2009Z18754/2009D56986) met daarin een overzicht met de openstaande toezeggingen. In reactie op uw brief bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Defensie, de stand van zaken aan. In het overzicht heb ik ook de stand van zaken opgenomen van de toezeggingen uit het aanvullende overzicht dat ik op 15 januari jl. ontving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kamerbrief Toezeggingenregistratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief geannoteerde agenda Istanbul informele bijeenkomst NAVO ministers

  Ingevolge het verzoek van uw Kamer om voorafgaand aan ministeriële bijeenkomsten van de Navo-Raad te worden geïnformeerd over de agenda en de Nederlandse inzet bericht ik u dat op 4 en 5 februari aanstaande in Istanbul een informele bijeenkomst wordt gehouden van de Noord-Atlantische Raad (NAR) in de samenstelling van ministers van Defensie. Naar verwachting zal de agenda bestaan uit de twee bekende elementen, operaties en transformatie. Er zullen in Istanbul geen afzonderlijke bijeenkomsten van de Navo-Rusland Raad, de Navo- Oekraïne Commissie en de Navo-Georgië Commissie worden gehouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake jaarrapportage vliegoperaties 2008 - bijlage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake jaarrapportage vliegoperaties 2008

  Hierbij bied ik u zoals toegezegd bij het wetgevingsoverleg op 30 juni 2008 de jaarrapportage van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) aan. Het betreft de rapportage over het jaar 2008. In het kader van de COVM wordt een jaarrapportage geluidshinderklachten opgesteld, er worden geen kwartaalrapportages opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op commissieverzoek herijking informatiebehoefte project vervanging F-16

  Op 27 oktober 2009 heeft de vaste commissie voor Defensie in een brief de herijking van de informatiebehoefte inzake de jaarrapportages van het grote project Vervanging F-16 (kenmerk 2009Z19758/2009D52267) aan de orde gesteld. De voorbereiding van de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2009 is inmiddels begonnen en de minister van Economische Zaken en ik streven ernaar de Kamer deze begin april 2010 aan te bieden. Bij de opstelling van de jaarrapportage vormt de herijkte informatiebehoefte zoals beschreven in de bovengenoemde brief van 27 oktober jl. het uitgangspunt. Vooruitlopend op de jaarrapportage zal ik, mede namens de minister van Economische Zaken, in deze brief ingaan op enige aspecten van de herijkte informatiebehoefte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling openbare informatie 9e jaarrapportage helikopterproject NH-90

  Op 5 januari jl. heb ik u de negende jaarrapportage over het helikopterproject NH-90 aangeboden (Kamerstuk 25928 nr. 38). De informatie over het projectbudget en over de projectrisico’s is u tegelijkertijd in een afzonderlijke commercieel vertrouwelijke brief aangeboden (Kamerstuk 25928 nr. 39). De vaste commissie voor Defensie heeft op 18 januari jl. verzocht de informatie uit laatstgenoemde brief zoveel als mogelijk openbaar te maken in verband met een daarover te houden (openbaar) overleg (verzoek 25928-39/2010D02445).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag werkbezoek aan Israël

  De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 21 december jl. verzocht (kenmerk 2009Z24889/2009D65963) nadere informatie te verschaffen over het werkbezoek dat ik onlangs aan Israël heb gebracht. Met deze brief voldoe ik graag aan dat verzoek. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

  Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bied ik u aan het Jaarplan 2010 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen & Aruba. Het Jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet voor de Kustwacht door de Rijksministerraad zijn vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (bijlage)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Herijking Kennisportfolio Defensie

  In de defensiebegroting 2010 is aangekondigd dat met ingang van 2010 minder middelen voor Research en Development (R&D) beschikbaar worden gesteld. Het grootste deel van de korting betreft de doelfinanciering van TNO. TNO heeft inmiddels bij het Ministerie van OCenW formeel bezwaar aangetekend tegen de reductie voor 2010. Omdat bovenop de korting op de doelfinanciering van TNO van euro 17 miljoen nog eerdere reductiemaatregelen doorwerken komt het totaal op structureel euro 18,5 miljoen in 2013. Dit heeft tot gevolg dat de programmafinanciering bij TNO voor het (middel)lange termijn vraaggestuurde onderzoek wordt verminderd van circa euro 51,3 miljoen in 2009 naar circa euro 32,8 miljoen in 2013. Het structurele R&D-budget voor Technologie Ontwikkeling van circa euro 18 mln blijft onveranderd. Dit is in overeenstemming met het streven het wetenschappelijk onderzoek meer toepassingsgericht te maken en de Defensie Industrie Strategie te kunnen uitvoeren. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Herijking Kennisportfolio Defensie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgstappen project Vervanging F-16

  Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 19 januari jl. (kenmerk 10-DEF-B-002) uiteen te zetten welke vervolgstappen ik het komende half jaar voorzie met betrekking tot het project Vervanging F-16, wanneer deze plaatshebben en hoe de samenhang is met de motie-Hamer c.s. (Kamerstuk 26 488 nr. 178). DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de tweede rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van de vaste commissie voor Defensie over de tweede rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving (Kamerstuk 32 123 X nr. 93). Deze vragen werden ingediend op 20 januari jl. met kenmerk 2010D02587. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de tweede rapportage sociaal veilige werk- en leefomgeving - Bijlage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op NRC-artikel: VK halveert bestelling JSFs

  Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 19 januari jl. (kenmerk 2010Z00681/2010D02612) om een inhoudelijke reactie op het artikel in het NRC-Handelsblad van 13 januari 2010: “Guardian: VK halveert bestelling JSF-gevechtsvliegtuigen”. Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit de Britse krant The Guardian van 12 januari jl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de toelagen en beloningen van de top van Defensie

  Op 8 december 2009 is de motie van het lid Brinkman over het openbaar maken van toelagen en bijzondere beloningen van de top van Defensie (Kamerstuk 32123 X, nr. 77) aangenomen. In de brief van 21 december 2009 (Kamerstuk 32123 X, nr. 89) heb ik toegezegd de Kamer uiterlijk 1 februari 2010 te zullen informeren over de bijzondere toelagen en beloningen die de vlag- en opperofficieren en burgers met vergelijkbare schalen in 2009 hebben ontvangen. Hierbij doe ik die toezegging gestand. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen inzake het aantal vlieguren per F-16

  Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Eijsink over het aantal vlieguren per F-16 gedurende de afgelopen jaren. Deze vragen werden ingezonden op 6 januari 2010 met kenmerk 2010Z00122.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op verzoek stand van zaken overleg schadeloosstelling veteranen

  Hierbij schets ik op verzoek van de vaste commissie voor Defensie de stand van zaken van het overleg over de schadeloosstelling van veteranen (verzoek van 19 januari 2010 met kenmerk 2010Z00699/2010D02592).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake onderzoek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV)

  Op 3 februari jl. heb ik het advies over de programmering van het onderzoek naar de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) ontvangen. Het advies treft u aan in de bijlage. Met het oog op het komende algemeen overleg Veteranenzorg en nazorg missies van 10 februari a.s. heb ik met spoed om dit advies verzocht en zend ik u hierbij reeds mijn appreciatie van dit advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage kamerbrief inzake onderzoek MGGZ en LZV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen van het lid Eijsink (PvdA)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen inzake een verkenningspeloton in Uruzgan

  Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Bommel en Poppe (beiden SP) inzake het op non-actief stellen van een verkenningspeloton in Uruzgan (ingezonden 26 januari 2010 met kenmerk 2010Z01466), en de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Eijsink (PvdA) inzake de recente uitzending van het programma Zembla (ingezonden 27 januari 2010 met kenmerk 2010Z01599).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen van leden Van Bommel en Poppe (beiden SP)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het rapport van de commissie onderzoek besluitvorming Irak

  Ondertekenaars: de Minister-Presisent en de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording nog openstaande kamervragen over Irak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: Verzoek van de NAVO in een brief dd 4 februari 2010 van de Secretaris-Generaal aan de Minister-President

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verzoek inzake Kennisgeving Task Force Uruzgan

  Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 9 februari 2010 met kenmerk 2010Z02514/2010D07125 naar aanleiding van de Kamerbrief inzake Kennisgeving Task Force Uruzgan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 kamervragen inzake gevaarlijke stoffen afkomstig van Defensiematerieel in Uruzgan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen inzake gevaarlijke stoffen afkomstig van Defensiematerieel in Uruzgan

  Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Poppe, Van Velzen (beiden SP) en Eijsink (PvdA) inzake gevaarlijke stoffen afkomstig van defensiematerieel in Uruzgan (Ingezonden 18 januari 2010 met kenmerk 2010Z00817).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 kamervragen inzake gevaarlijke stoffen afkomstig van Defensiematerieel in Uruzgan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief werving etnisch culturele minderheden

  In het algemeen overleg Personeel van 3 februari jl. heb ik toegezegd u te zullen informeren over de plaatsing van extra wervingsvoorlichters bij het dienstencentrum personeelsvoorziening die zich bezig houden met de werving van etnisch-culturele minderheden en vrouwen. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden

  De vaste commissie voor Defensie heeft mij onlangs in een brief om informatie gevraagd over het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden (nummer 2010Z00541/2010D06821). Ik ben verheugd te kunnen melden dat ik heden de Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer Jorritsma, telefonisch heb geïnformeerd dat het convenant met de provincie Friesland over de inzet van defensiehelikopters voor spoedeisend patiëntenvervoer, steunverlening bij calamiteiten en bijstand bij rampen en zware ongevallen kan worden getekend. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE drs. J.G. de Vries

  Bekijk document gepubliceerd op