Zoekresultaten  1-50 van de 7.920 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Minister de Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de financiering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en over de langjarige inzet van financiële middelen voor het NPLV.

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Wegz

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Wegz

  Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegz). De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van PVV en Ja21 in de vaste commissie voor VWS in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

 • Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie namens het kabinet op de initiatiefnota '‘Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen'. Deze initiatiefnota was ingediend door het Tweede Kamerlid Ellemeet (GL). De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS had de minister om een reactie gevraagd.

 • Eindrapportage Woo-pilots

  In dit rapport staan de inzichten en ervaringen van Woo-pilots, die zijn opgezet om de afhandeling van Woo-verzoeken te versnellen en optimaliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hertelling in opdracht van centraal stembureau

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces bij een hertelling, de hertelling in Tilburg en zijn voorstel voor het onderzoek zoals verzocht door het lid Omtzigt.

 • Woo-invoeringstoets

  Een jaar na inwerkingtreding van de Woo is een Invoeringstoets uitgevoerd. De Invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument gericht op de vraag wat er nog moet gebeuren om de regelgeving goed te laten werken op het moment dat bijstelling nog mogelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma - Eén tegen eenzaamheid 2023

  Infographic van het het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2023

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse voortgangsrapportage 'Eén tegen eenzaamheid 2023'. Het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' heeft als doel om eenzaamheid in Nederland te verminderen.

 • Kamerbrief bij Woo-invoeringstoets en Eindrapportage Woo-pilots

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Woo-invoeringstoets en de eindrapportage van de Woo-pilots naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden op Kamervragen over advies van ACOI over Wet open overheid (Woo)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over ‘Een jaar Wet open overheid (Woo): Hoe doet de overheid het volgens journalisten?’ van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). De vragen zijn van het Kamerlid Temmink (SP).

 • Kamerbrief over stand van zaken Centrum Indicatiestelling Zorg december 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ten aanzien van de hoge werkvoorraad, het ziekteverzuim en de opvolging van het Investico-onderzoek. Het CIZ stelt indicaties vast en beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

 • Beslisnota bij Kamervragen over artikel Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam drie ritten in Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over start van France Femmes 2024 in Rotterdam

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op Kamervragen over het artikel ‘Officieel Tour de France Femmes 2024 begint in Rotterdam, drie ritten in Nederland’. De vragen zijn gesteld door het lid Heerema (VVD).

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op de vragen over de ontwerpbegroting 2024 van het gemeentefonds.

 • Kamerbrief over reactie op brief over bezoek aan WHO en over gebruik van bedreigde dieren en planten in medicijnen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief over het bezoek aan WHO Traditional Medicine Global Summit. De brief gaat ook over het gebruik van bedreigde dieren en planten in traditionele medicijnen.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is

  Minister Kuipers (VWS) beantwoordt vragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is. De vragen zijn van het Kamerlid Dijk (SP).

 • Nota naar aanleiding van het verslag ontwerpbegroting 2024 gemeentefonds

  Minister De Jonge (BZK) beantwoordt vragen over de ontwerpbegroting 2024 van het gemeentefonds. De vragen en antwoorden hebben de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag. De vragen zijn van de Eerste Kamerfractie van de BBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op initiatiefnota over toegang abortuszorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

  Deze notitie is een handreiking die meer helderheid moet scheppen over de gevolgen die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal hebben voor gemeentes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Decembercirculaire gemeentefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vierde convenant preventie gehoorschade

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde convenant preventie gehoorschade

  Bij dit convenant zijn ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging van Podiumtechnologie (VPT) betrokken, dus cafés, disco’s, clubs en geluidstechnici. De convenantpartijen zetten in op het waar mogelijk verlagen van geluidniveaus met behoud van een optimale beleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire provinciefonds 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2024 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023 - Taakmutatie 2023 december 2023

  De decembercirculaire 2023 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

  Ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen antwoorden naar de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) over maatschappelijke gevolgen van long covid.

 • Kamerbrief over vierde convenant preventie gehoorschade

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer Vierde convenant preventie gehoorschade.

 • Kamerbrief over motie Agema en Dijk over Valys kilometerregistratie

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie Agema (PVV) en Dijk (SP) over het afschaffen van de kilometerregistratie voor het Valysvervoer die is aangenomen op 24 oktober 2023.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

  Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer het advies aan van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2022 en geeft daar een reactie op.

 • Kamerbrief over informatieverzoek nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verzoek van Tweede Kamerlid Agema (PVV) over het nieuwsbericht concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over informatieverzoek nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het besluit van Leiden, Amsterdam en Utrecht om hun kinderhartzorg te concentreren. Het Tweede Kamerlid Bushoff (PvdA) heeft de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief decembercirculaires 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Minister De Jonge (BZK) stuurt de decembercirculaires 2023 van het gemeentefonds en het provinciefonds naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire Bouw 2023 - Aanzet tot een toekomstperspectief

  Het rapport geeft een berekening van de mogelijkheden voor de reductie van milieu-impact, CO2-emissie en materiaalverbruik in de bouw t/m 2035. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de milieudruk is berekend over alleen de 1e fase in de levenscyclus van een bouwwerk (winning grondstoffen-productie bouwmaterialen-bouw; de zogeheten module A). Dit wijkt af van de beleidslijn van het ministerie van BZK en Europese richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de verleende opdracht en door BZK goedgekeurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over voortgang proces BFTK 2024-2028

  Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen uit het verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over de voortgang van de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2024-2028 (BFTK) later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. De commissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief op Kamervragen over onafhankelijkheid van peilingorganisaties in Nederland

  Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over bezoek aan WHO en over gebruik van bedreigde dieren en planten in medicijnen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt een reactie op een brief over het bezoek aan WHO Traditional Medicine Global Summit en over het gebruik van bedreigde dieren en planten in traditionele medicijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderhandelingsmandaat European Health Data Space

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het verlenen van het onderhandelingsmandaat in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) aan de Raadsvoorzitter op het European Health Data Space (EHDS)-voorstel.

 • Informatieplan VWS 2024-2028

  Het meerjarig informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschrijft de prioriteiten van het ministerie op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Informatieplan VWS 2024-2028

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het Informatieplan VWS 2024-2028.

 • Antwoorden op Kamervragen over zorg en ondersteuning ALS-patiënten

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorg en ondersteuning voor ALS-patiënten. ALS staat voor amyotrofische laterale sclerose en is een spierziekte. De Tweede Kamerleden Tielen en Bevers (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.

 • Ontwerp-Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO

  Regeling van de minister voor Langdurige Zorg en Sport houdende stimulering van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van de inzet van digitale en hybride zorgprocessen in de zorg en ondersteuning (Stimuleringsregeling innovatie TAZ-WOZO).

  Bekijk document gepubliceerd op