Zoekresultaten  1-10 van de 39.190 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Justitie en Veiligheid - Organisatiegegevens

  Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

 • Adviescommissie vennootschapsrecht familiestichting

  Advies van de commissie vennootschapsrecht over de mogelijke vormgeving van een zogenoemde familiestichting. Aanleiding voor deze adviesaanvraag was het rapport van 13 maart 2000 van de werkgroep modernisering successiewetgeving, ingesteld door de Staatssecretaris van Financiën, in welk rapport de invoering van deze rechtsfiguur wordt voorgesteld. De adviesaanvraag bestaat uit een notitie waarin een vijftal vragen is gesteld. De figuur van de familiestichting heeft vooral fiscale betekenis. Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen merkt de commissie daarom op dat met de mogelijkheid van aanpassing van het burgerlijk recht voor fiscale doelen in het algemeen terughoudend moet worden omgegaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie vennootschapsrecht inzake inkomen bestuurders

  Advies van de commissie vennootschapsrecht over het voorontwerp van wet houdende een regeling voor de openbaarmaking van bezoldiging en aandelenbezit van bestuurders en commissarissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de commissie vennootschapsrecht inzake stemmen door certificaathouders

  Advies commissie vennootschapsrecht inzake stemmen door certificaathouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie vennootschapsrecht inzake algemene vergadering en beloning van bestuurders

  Advies van de commissie vennootschapsrecht over het ontwerp van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het versterken van de positie van de algemene vergadering van aandeelhouders inzake de bezoldiging van bestuurders en commissarissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies flexibilisering van het BV-recht

  Advies van de Commissie Vennootschapsrecht inzake de vraagpunten in verband met de voorbereiding van een wetsontwerp over de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies algemeen maatregel van bestuur Tabaksblat

  De commissie vennootschapsrecht heeft zich in haar vergadering van 8 september 2004 op uw verzoek beraden over een ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur (hierna: de amvb) waarbij de code van de Commissie Corporate Governance (hierna: de code Tabaksblat) als een code in de zin van art. 2:391 lid 4 BW wordt aangewezen. De commissie vennootschapsrecht zet in deze brief haar standpunt over enkele onderwerpen verband houdend met de amvb uiteen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure intern klachtrecht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie vennootschapsrecht over grensoverschrijdende fusie

  Advies van de adviescommissie vennootschapsrecht over het voorstel voor een implementatiewet inzake richtlijn 2005/56/EG van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over afschaffing preventief toezicht

  Het advies van de Adviescommissie vennootschapsrecht inzake het conceptwetsvoorstel in verband met het doen vervallen van de verklaring van geen bezwaar.

  Bekijk document gepubliceerd op