Zoekresultaten  1-20 van de 1.570 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

  Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een zeker bestaan; Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (Rapport II)

  Dit tweede rapport gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten

  Rapport over ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding, inburgering en participatie van inburgeringsplichtigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Procesevaluatie Expeditieregeling

  Dit rapport evalueert de in mei 2023 geïntroduceerde tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies, ook wel de Expeditieregeling genoemd. Deze regeling heeft als doel de inzet van interventies, werkwijzen en methodieken gericht op Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten voor vakbondswerk; cao-onderzoek 2022

  De resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Rapportage over de voortgang van verschillende grote trajecten op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, het bevorderen van gelijkwaardige kansen en op bewustwording rond diversiteit en inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst

  Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen hoeveel alleenverdieners-huishoudens er mogelijk een besteedbaar inkomen hebben dat lager is dan het besteedbaar inkomen van een bijstandspaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Minder te besteden dan in de bijstand?’ - Analyse Belastingdienst

  Analyse voor het in kaart brengen van de alleenverdienersproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Tweede rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners juli 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Eerste rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners mei 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Onderzoek uitvoering Uniforme loonwaardemethode

  De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de uniforme loonwaardemethode (ULM). Deze is op 1 juli 2021 ingevoerd als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het Breed Offensief. Dat pakket is bedoeld om belemmeringen weg te nemen voor het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesevaluatie NL Leert door

  In het kader van de overkoepelende evaluatie van het crisisprogramma NL leert door is er onderzoek gedaan naar de implementatie en totstandkoming van de drie regelingen die onder het programma vallen, met daarbij een overzicht van de succesfactoren en verbeterpunten. De regelingen zijn binnen een korte tijd ontworpen en ondanks een snelle implementatie zijn de meeste deelnemers tevreden over de regelingen. Wel kan worden vastgesteld dat het gratis aanbieden van hulp en ondersteuning zorgt voor minder prikkels bij deelnemers om de trajecten daadwerkelijk ook af te ronden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan sectoraal maatwerk

  Als onderdeel van de evaluatie van het programma NL leert door is er onderzoek gedaan naar het bereik en de financiële benutting van de sectorale maatwerkregeling. De samenwerkingsverbanden die meededen aan de regeling zijn over het algemeen tevreden. Wel hadden ze moeite om de beoogde deelnemersaantallen te bereiken vanwege een gebrek aan interesse bij werknemers en werkgevers. Wat voor impact de regeling heeft op de deelnemers zal meegenomen worden in de verdere evaluatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) juli 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Doelstelling is om de bekendheid van de RI&E-verplichting te verhogen onder kleine ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking en Ontwikkeling van de Inburgeringsmarkt - 2e meting 2023

  Uitkomsten van de 2e meting 2023 van de Marktmonitor inburgering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang onder de Wet inburgering 2013

  Bekijk document gepubliceerd op