Zoekresultaten  1-50 van de 1.570 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Landenanalyse Sociaal Minimum SEO Economisch Onderzoek

  Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Een zeker bestaan; Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (Rapport II)

  Dit tweede rapport gaat over de systematiek van het stelsel van het sociaal minimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten

  Rapport over ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding, inburgering en participatie van inburgeringsplichtigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Procesevaluatie Expeditieregeling

  Dit rapport evalueert de in mei 2023 geïntroduceerde tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies, ook wel de Expeditieregeling genoemd. Deze regeling heeft als doel de inzet van interventies, werkwijzen en methodieken gericht op Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten voor vakbondswerk; cao-onderzoek 2022

  De resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Rapportage over de voortgang van verschillende grote trajecten op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, het bevorderen van gelijkwaardige kansen en op bewustwording rond diversiteit en inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische verantwoording DAPM0967 - Analyse Belastingdienst

  Het doel van deze analyse is om in kaart te brengen hoeveel alleenverdieners-huishoudens er mogelijk een besteedbaar inkomen hebben dat lager is dan het besteedbaar inkomen van een bijstandspaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Minder te besteden dan in de bijstand?’ - Analyse Belastingdienst

  Analyse voor het in kaart brengen van de alleenverdienersproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Eerste rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners mei 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Flitspeiling mei en juli 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Tweede rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners juli 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei en juli 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek uitvoering Uniforme loonwaardemethode

  De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de uniforme loonwaardemethode (ULM). Deze is op 1 juli 2021 ingevoerd als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het Breed Offensief. Dat pakket is bedoeld om belemmeringen weg te nemen voor het in dienst nemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesevaluatie NL Leert door

  In het kader van de overkoepelende evaluatie van het crisisprogramma NL leert door is er onderzoek gedaan naar de implementatie en totstandkoming van de drie regelingen die onder het programma vallen, met daarbij een overzicht van de succesfactoren en verbeterpunten. De regelingen zijn binnen een korte tijd ontworpen en ondanks een snelle implementatie zijn de meeste deelnemers tevreden over de regelingen. Wel kan worden vastgesteld dat het gratis aanbieden van hulp en ondersteuning zorgt voor minder prikkels bij deelnemers om de trajecten daadwerkelijk ook af te ronden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan sectoraal maatwerk

  Als onderdeel van de evaluatie van het programma NL leert door is er onderzoek gedaan naar het bereik en de financiële benutting van de sectorale maatwerkregeling. De samenwerkingsverbanden die meededen aan de regeling zijn over het algemeen tevreden. Wel hadden ze moeite om de beoogde deelnemersaantallen te bereiken vanwege een gebrek aan interesse bij werknemers en werkgevers. Wat voor impact de regeling heeft op de deelnemers zal meegenomen worden in de verdere evaluatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Werking en Ontwikkeling van de Inburgeringsmarkt - 2e meting 2023

  Uitkomsten van de 2e meting 2023 van de Marktmonitor inburgering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) juli 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Doelstelling is om de bekendheid van de RI&E-verplichting te verhogen onder kleine ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang onder de Wet inburgering 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken vanuit waarden in het sociaal domein

  Dit rapport geeft een overzicht van de waarden die mensen belangrijk vinden voor het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek - Een analyse van de casuïstiek

  Dit rapport analyseert de bevindingen uit de casussen die bij het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek zijn aangemeld. Het beschrijft de knelpunten die uit de analyse naar voren komen en de signalen die daaruit gehaald kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Maatwerkloket, een evaluatie voor de doorontwikkeling

  Deze rapportage evalueert het functioneren van het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek. Doel van deze evaluatie is de doorontwikkeling van het Loket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

  [INGETROKKEN]

 • Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 aan van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een zeker bestaan - Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum

  Onderzoek naar de hoogte van het sociaal minimum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector

  Dit rapport analyseert trends in organisatiekenmerken en de werkbeleving van medewerkers in de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in de periode 2017-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Je staat er niet alleen voor

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Je staat er niet alleen voor. Doelstelling is om door middel van communicatie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van geldzorgen en zorgen dat mensen met geldzorgen of schulden hulp krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opiniepeiling Omgevingsanalyse SZW voorjaar 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang

  Dit rapport bevat de bevindingen van de gecombineerde kwaliteitsmetingen zoals die in 2017 tot en met 2022 hebben plaatsgevonden in de kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring Uniforme loonwaardemethodiek

  Monitoring Blik op Werk over de Uniforme loonwaardemethodiek (ULM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang van de Werkagenda VIA - infographic nulmeting

  In deze infographic, horende bij het rapport, wordt in beeld gebracht welke voortgang is geboekt rondom de doelen en acties van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), hoe de voortgang en samenwerking tussen aangesloten partners wordt ervaren en waar partners van de Werkagenda kansen zien voor het vervolg. Het onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang van de Werkagenda VIA - rapport nulmeting

  In dit rapport, en bijbehorende infographic, wordt in beeld gebracht welke voortgang is geboekt rondom de doelen en acties van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), hoe de voortgang en samenwerking tussen aangesloten partners wordt ervaren en waar partners van de Werkagenda kansen zien voor het vervolg. Het onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cao-afspraken 2023

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken in de meest recente cao's ten aanzien van contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid, oudere werknemers, tariefafspraken zzp'ers, normale arbeidsduur en de financiële positie van cao-fondsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

  Dit rapport brengt de verschillen in effectiviteit van persoonlijke dienstverlening en/of handhaving in de WW in beeld voor verschillende groepen naar migratieachtergrond. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

  Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) schetst en adviseert in dit advies over de maatschappelijke impact van long covid. MIT adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

  Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert in dit advies over de maatschappelijke impact van long covid. Het MIT adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel.

 • [Ingetrokken] Verkenning ervaringen dubbele nationaliteit

  [INGETROKKEN]

 • Bijlage 2 Rapportage Enquête Opleiders

  Bijlage 2 Rapportage Enquête Opleiders bij het rapport Samenvatting Eerste Tussenrapportage Beleidsmonitor en Evaluatie STAP-Regel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Voortgangsmonitor

  Bijlage 1 Voortgangsmonitor bij het rapport Samenvatting Eerste Tussenrapportage Beleidsmonitor en Evaluatie STAP-Regel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven

  Onderzoek naar de huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LKK-rapport Verschillen in kwaliteit tussen gastouders

  Rapport van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) met de titel Verschillen in kwaliteit tussen gastouders - Een typologische verkenning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Contextkeuzes rond arbeidsmigratie

  Met dit onderzoek worden de verhaallijnen rond het thema 'arbeidsmigratie' opgehaald, zodat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weet hoe er in Nederland wordt gedacht en gepraat over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling in integratie. De maatschappelijke positie van zeven groepen met een migratieachtergrond in kaart gebracht

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een brede studie naar de stand en ontwikkeling van de integratie en het samenleven van groepen met een Iraanse, Marokkaanse, Nederlands-Caribische, Poolse, Somalische, Surinaamse en Turkse migratieachtergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage onderzoek gendergelijke waardebepaling van werk - ministerie van SZW

  In april 2023 is het EU richtlijnvoorstel loontransparantie aangenomen van de Europese Commissie om de loonkloof te verkleinen en gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Deze richtlijn wordt over ongeveer drie jaar omgezet in nationale wetgeving in Nederland. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in kaart brengen wat dit voor onderdelen uit de richtlijn betekent voor Nederlandse wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

  Dit rapport onderzoekt de effectiviteit van de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop is een extra bedrag aan kindgebonden budget dat alleenstaande ouders met lage en middeninkomens kunnen krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

  Rapportage over de uitvoering van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in het programma Uitzendbureaus over de periode 2020-2022. Hierin een terugblik op een bewogen programmaperiode waarin COVID-19, de oorlog in Oekraïne en krapte op de arbeidsmarkt van grote invloed zijn geweest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd

  Met een regressieanalyse is gekeken welke CASI-gedragsbepalers een sterke invloed hebben op het voeren van een gesprek met medewerkers over doorwerken na de AOW-leeftijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Eerste Tussenrapportage Beleidsmonitor en Evaluatie STAP-Regel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Rapportage Prijsanalyse STAP-opleidingen

  Bijlage 3 Rapportage Prijsanalyse STAP-opleidingen bij het rapport Samenvatting Eerste Tussenrapportage Beleidsmonitor en Evaluatie STAP-Regel.

  Bekijk document gepubliceerd op