Zoekresultaten  1-50 van de 1.654 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Maatwerk in scholing en ontwikkeling

  Dit is de tweede tussenrapportage van de evaluatie van de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk binnen het crisisprogramma Nederland leert door.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Wet Toekomst Pensioenen

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Wet Toekomst Pensioenen. De primaire doelstelling is dat mensen aangeven: ‘Pensioen is goed geregeld in Nederland’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 4 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De markt voor kinderopvang

  Dit is een onderzoek naar de markt voor kinderopvang. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de omvang en invloed van private equity binnen de sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Maatregelen Marktwerking Kinderopvang

  Rapport over de voor- en nadelen en neveneffecten van mogelijke maatregelen in de kinderopvang die ingrijpen op de marktwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

 • Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2021–2022

  Het UWV brengt in dit rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Het rapport is daarmee de voortzetting van 4 eerdere UWV-rapportages 'Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak' die zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenarchitectuur Inburgering versie 2 .1

  Het document Ketenarchitectuur inburgering versie 2.1 beschrijft de samenhang, kaders en uitgangspunten voor de informatievoorziening voor de inburgeringsketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking Werk aan Uitvoering

  Met deze herijking wordt ingezet op een nieuwe fase van WaU om gerichter, stap-voor-stap, impact te hebben op de dienstverlening. Dit wordt gedaan door ingezette veranderingen verder door te zetten en uit te bouwen in de verschillende domeinen. En door gezamenlijk op specifieke – voor de publieke dienstverlening essentiële – thema’s versneld aan oplossingen te werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2023 Werk aan Uitvoering

  In deze voortgangsrapportage staan de stappen die de WaU-beweging in 2023 heeft gezet in de verbetering van de publieke dienstverlening centraal. Dit wordt toegelicht aan de hand van de volgende thema’s van WaU: toekomstbestendige dienstverlening, versnelling van de digitale agenda, begrijpelijke en uitvoerbare wetgeving, samenwerking in de ambtelijke sturingsdriehoek, vergroten statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering en de rol van de politiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverlening voor ouderen en nabestaanden

  Dit is een rapport naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar de doeltreffendheid van de dienstverlening van de SVB aan mensen met een AOW-, AIO- of Anw-uitkering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op schulden in Caribisch Nederland

  Het Nibud onderzoekt in dit rapport de volgende 2 vragen: wat is op dit moment bekend over de aard en omvang van de schuldenproblematiek in Caribisch Nederland? En wat is ervoor nodig om schulden beter in beeld te krijgen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV-rapportage Invoeringstoets Vereenvoudiging Wajong

  In 2020 en 2021 zijn de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten gewijzigd. Het doel hiervan was het wegnemen van drempels in de Wajong om (meer) te participeren in de vorm van werk of studie. Dit is gelukt. Dit onderzoek gaar hierover.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intermediaire inzet voor arbeidsparticipatie en onderwijsdeelname van Roma en Sinti

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een evaluatie uitgevoerd naar de decentralisatie uitkering voor gemeenten: Intermediare inzet voor arbeidsparticipatie en onderwijsdeelname van Roma en Sinti. Dit rapport doet verslag van de ervaringen met en de opbrengsten van deze uitkering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeilingen 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Eerste rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners mei 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei, juli, september en november 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeilingen 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Derde rapport (september 2023)

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei, juli, september en november 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeilingen 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei, juli, september en november 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

 • Flitspeilingen 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Vierde rapport (november 2023)

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei, juli, september en november 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flitspeilingen 2023 over komst en integratie vluchtelingen Oekraïne - Tweede rapport impact en draagvlak opvang Oekra_ners juli 2023_def.pdf

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. In dat kader hebben mensen in mei, juli, september en november 2023 een vragenlijst ingevuld over de houding van Nederlanders tegenover de komst en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cliëntenparticipatie: een vervelende verplichting of de moeite waard?

  Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar cliëntenparticipatie in het domein van Sociale Zekerheid en Integratie (SZI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Dit rapport 'Stand van de uitvoering sociale zekerheid' toont aan wat er op dit moment speelt in de publieke dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022

  Cijfers van aantal dossiers over de meld-, overleg- en aangifteplicht bij vermoeden van seksueel misbruik of mishandeling van een opgevangen kind door een kinderopvangmedewerker of gastouder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie GWV

  Dit rapport gaat over de (tussentijdse) evaluatie van de Generieke Werkgeversvoorziening (GWV) die in maart 2020 door UWV en het ministerie van SZW gestart is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezinsbeleid in omringende landen

  Dit rapport analyseert het gezinsbeleid in België, Litouwen, Zweden, Noorwegen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Het rapport kijkt onder meer naar beleidsinstrumenten die daar worden ingezet en hun effectiviteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Totaalrapportage informatiebeveiliging Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet 2022

  De Totaalrapportage gaat over de beveiliging van het gebruik van de Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet (GeVS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen met het gebruik van voorzieningen bij meerdere loketten

  Kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gebruikers en uitvoerders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Je staat er niet alleen voor (najaar 2023)

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Je staat er niet alleen voor. Doelstelling is om door middel van communicatie een bijdrage te leveren aan het voorkomen van geldzorgen en zorgen dat mensen met geldzorgen of schulden hulp krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2023 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  De Auditdienst Rijk doet tussentijds verslag van de belangrijkste uitkomsten van de beoordeling van de financiële overzichten voor begrotingshoofdstuk XV (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Algemene arbeidsmarkt indicatoren en sociale zekerheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Arbeidsmarkt- en onderwijsposities van burgers met een migratieachtergrond - algemene conclusies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Onderwijsprestaties van jongeren met een migratieachtergrond en hun kansen op de arbeidsmarkt tijdens en na de studie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor van gelijkwaardige kansen en evenredige posities op de arbeidsmarkt, ongeacht migratieachtergrond (3e meting)

  Het doel van deze monitor is om inzichtelijk te maken hoe de verschillen in kansen op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond zich ontwikkelen. De uitkomsten van de monitor zijn op verschillende manieren te raadplegen: een uitgebreide rapportage, factsheets per thema en een dashboard waarop de bezoeker zelf door de conclusies heen kan wandelen en aanvullende analyses op de onderliggende data kan uitvoeren. Op het dashboard is ook alle achtergrondinformatie over de monitor terug te vinden. Het dashboard is te bereiken via https://www.monitorgelijkwaardigekansen.nl.

 • Factsheet Culturele diversiteit op het werk en verschillen in posities tussen groepen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technisch rapport bij de monitor gelijkwaardige kansen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een economische analyse van de Tozo-regeling

  Dit onderzoek biedt inzicht in de doeltreffendheid van de Tozo-regelingen en eventuele neveneffecten op de gewerkte uren en omzet. Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Synthesedocument onderzoeken Tozo en TONK

  Dit document beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken naar de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesevaluatie Tozo

  Deze evaluatie onderzoekt de ontwikkeling van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de ondersteuning aan gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen van gemeenten met de Tozo- en TONK-maatregelen

  Dit rapport onderzoekt de ervaringen van gemeenten met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persoons-, werk- en ondernemerskenmerken van ontvangers van de Tozo-regeling in 2023

  Dit rapport onderzoekt de vraag of zelfstandig ondernemers die Tozo hebben ontvangen verschillen van ondernemers die geen Tozo hebben ontvangen. Daarbij kijkt het rapport naar persoons-, werk- en ondernemerskenmerken. Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gematigde groei - rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

  Dit is het rapport Gematigde groei van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. De commissie heeft scenario’s voor Nederland in kaart gebracht, net als de manieren waarop de overheid hier invloed op kan uitoefenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wettelijk minimumloon 2023

  Deze evaluatie gaat over de hoogte en toereikendheid van het wettelijk minimumloon voor personen van 21 jaar en ouder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdieping intersectionaliteit - Deel 2

  Dit document is: Verdieping Intersectionaliteit - Aan de slag met intersectionaliteit in beleid: een handelingskader (deel 2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie pilot intersectionele blik in de discriminatie aanpak

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een evaluatie uitgevoerd ten behoeve van de pilot ‘intersectionele blik in de discriminatie aanpak’. Dit rapport doet verslag van de werkzame elementen van de pilot met aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Pilot intersectionele blik in de discriminatie aanpak

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een pilot uitgevoerd: de intersectionele blik in de discriminatie aanpak. Dit rapport doet verslag van de ervaringen en resultaten van de pilot.

 • Zelf toepassen van intersectionaliteit in beleid - Deel 4

  Dit document is: Zelf toepassen van intersectionaliteit in beleid - Aan de slag met intersectionaliteit in beleid: een sjabloon (deel 4).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2023

  In 2023 is het jaarlijks terugkerende onderzoek Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans uitgevoerd. Met dit onderzoek is het kennisniveau van uitkeringsontvangers over de verplichtingen die horen bij hun uitkering onderzocht. Ook is in kaart gebracht hoe uitkeringsgerechtigden de kans op detectie en sanctionering inschatten bij het niet nakomen van hun verplichtingen. Tot slot zijn ook andere factoren die van invloed zijn op het nalevingsgedrag onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning uitvoeringsperspectieven voor duurzame baankansen

  Dit rapport beschrijft hoe de huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het identificeert knelpunten die een effectieve arbeidsbegeleiding nog belemmeren en schetst toekomstperspectieven, met concrete handelingsmogelijkheden om de bestaande knelpunten aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onafhankelijk oordeel externe deskundige bij periodieke rapportage ‘De effecten van het kinderopvangbeleid op de ontwikkeling van kinderen’

  Beoordeling door een extern deskundige van het synthese-onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het kinderopvangbeleid in Nederland. Het onderzoek richt zich specifiek op het beleidsdoel het bevorderen van de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inburgeren door de ogen van nieuwkomers

  Rapport over een meerjarig onderzoek vanuit het perspectief van mensen die de inburgering doorlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De potentie van online leren voor de inburgering

  Rapport over de ervaringen die opgedaan zijn met online leren binnen het inburgeringsdomein en wat de meerwaarde en potentie is van online leren.

  Bekijk document gepubliceerd op