Zoekresultaten  1-50 van de 2.972 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • 4de deeladvies Platform Perspectief Jongeren September 2023

  4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). In het advies gaat de commissie in op de rol van gemeenten bij het het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Adviescollege Publieke Omroep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenheid in veelzijdigheid

  In dit rapport pleit het Adviescollege Publieke Omroep voor een weerbaar publiek omroepbestel.

 • AWTI Werkprogramma 2024

  Werkrpogramma van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het werkprogramma bevat de onderwerpen waarover de AWTI van plan is om advies over uit te brengen in 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Het werkprogramma geeft aan welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad de in 2024 en 2025 onder handen heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position paper over de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Het document bevat de Nederlandse reactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Education at a Glance 2023

  Rapport Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Country Note Education at a Glance 2023

  Rapport Country Note Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 2

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 2 bevat een verdieping en enkele bijlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op wat Werkt

  Monitoringsplan Werkagenda mbo en het Stagepact 2023-2027. Het gaat om een samenwerking van verschillende partijen om de positie van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens in het voortgezet onderwijs (vo) in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

 • Publieke waarden van de publieke omroep

  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek welke media, genres en outlets de Nederlandse bevolking in welke mate gebruikt; of en waar men nieuws volgt; of en in welke mate men zenders, sites en apps van de publieke omroep gebruikt; welke eigenschappen men belangrijk vindt voor de publieke omroep; en of en in welke mate men vindt dat de publieke omroep haar doelen behaalt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Evaluatie Leveranciers- en Contractmanagement IUC-Noord

  De ADR is gevraagd om een evaluatie uit te voeren van een dienst van IUC-Noord, te weten leveranciers- en contractmanagement, om zo inzicht te krijgen in de wijze waarop IUC-Noord de genoemde beheersprocessen managet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële Verantwoordelijkheid OCW voor UCR

  Auditdienst Rijk (ADR) is door het ministerie van OCW gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de financiële verantwoordelijkheid van het ministerie voor University College Roosevelt (UCR). UCR heeft als onderwijsinstelling een bijzondere positie dankzij de (financiële en niet-financiële) betrokkenheid van verschillende organisaties, zoals het ministerie van OCW, de Provincie Zeeland en Universiteit Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland

  Het document bevat het herziene accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Met dit kader beoordeelt de NVAOassociate degree, bacheloropleidingen en in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Overleg Ring 1 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 1 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid ve-aanbieders

  De infographic geeft een beeld van de 4e meting (najaar 2022) voor 2 nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie (ve). Het gaat om een aanbod van (minimaal) 960 uur ve voor doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) en de urennorm voor de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Peil.Burgerschap Einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021

  Het onderzoek Peil.Burgerschap einde speciaal (basis)onderwijs 2020-2021 geeft zicht op de burgerschapscompetenties van schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs. Daarnaast brengt het onderzoek het onderwijs in burgerschapsvorming op de deelnemende scholen in kaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor besteding GOAB 2020 en 2021

  De infographic geeft een overzicht van de resultaten van de 2e meting van het bestedingsonderzoek van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestedingsonderzoek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020-2021

  Het rapport gaat over de 2e en 3e meting van de bestedingen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (basisonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht ingekomen reacties Ringen naar onderwerp

  Het overzicht bevat de reacties van de PO-Raad (Primair Onderwijs) en VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) en andere organisaties op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

  De infographic geeft een beeld van de 4e meting (najaar 2022) voor de  invoering en besteding van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijds rapport EVENING maart 2023

  2e tussenrapport van het landelijk EVENING project. Het rapport presenteert de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de 2e meetronde (najaar 2021 en 2022) en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie- of regiomanagers hebben ingevuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ring 2 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 2 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische kwaliteitsmeting voorschoolse educatie

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het is het technisch rapport van het themaonderzoek 'Kwaliteitsmeting voorschoolse educatie 2022'. Het onderzoek is een vervolg op het themaonderzoek 'Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Nederland: rapport meting vve 2019'. Het rapport bevat een vergelijking tussen de resultaten van beide onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wachtlijsten binnen het Gespecialiseerd Onderwijs

  Het rapport bevat de resultaten van een enquête over de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijf praktijkvoorbeelden in de voorschoolse educatie: zijn er relaties tussen financiën en uitvoering?

  Het rapport is een bijlage bij meting 4 van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Deze monitor volgt de besteding van het nieuwe budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). De bijlage gaat over 5 praktijkvoorbeelden in 5 gemeenten. De praktijkvoorbeelden gaan over de relatie tussen de financiën en subsidiëring van aanbieders van voorschoolse educatie (ve) door gemeenten en de toegankelijkheid, het doelgroepbereik, het aanbod, de kwaliteit en de opbrengsten van ve bij de aanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs Eindmeting schooljaar 2021/2022

  Het rapport evalueert de pilot voor tweetalig primair onderwijs (tpo) op 12 basisscholen. Het onderzoekt de vormgeving van het tpo op de 12 scholen en het effect van tpo op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Onderzoekskaders 2023

  Het besluit wijzigt het eerdere besluit van 24 juni 2021 tot intrekking van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs

  Het rapport gaat over onderzoek naar digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  De monitor volgt de invoering van 2 nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie (ve) in 2019-2023. Het gaat om een aanbod van (minimaal) 960 uur ve voor doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) en de urennorm voor de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers. Daarnaast volgt de monitor de besteding van het nieuwe budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenafspraak OCW-Sectororganisaties-ouders-leerlingen

  Het document bevat de afspraken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met verschillende sectorpartijen uit het onderwijs over mobiele telefoons in de klas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

  Rapport van de Koninklijke Bibliotheek (KB) . Het rapport bevat het beleidsplan voor de KB voor de jaren 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evidence-informed beantwoorden van onderwijsvragen - Evaluatie van de Kennisrotonde

  Beschrijving van de resultaten van de evaluatie van de Kennisrotonde. De bevindingen zijn gebaseerd op bestaand materiaal, aangevuld met analyses op gegevens verzameld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over de Kennisrotonde en van nieuwe informatie verkregen uit enquêtes en interviews met betrokkenen bij de Kennisrotonde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schoolkostenmonitor po, vo, mbo 2022-2023

  Onderzoek naar de hoogte en ontwikkeling van de schoolkosten waarmee (ouders/verzorgers van) leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs te maken krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport evaluatie bekostiging lokale publieke media-instellingen 2019-2021

  Rapport van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het rapport evalueert de bekostiging van de lokale publieke media-instellingen in de periode 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 - 2022

  Visualisatie van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Deze regeling heeft onder andere tot doel om werkgevers te stimuleren scholing aan te bieden en dit structureel in te bedden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

  De monitor laat ontwikkelingen zien in het hoger onderwijs na de invoering van maatregelen vanaf 2010. Het rapport bevat de gegevens tot en met studiejaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 – stand van zaken moties, toezeggingen en onderzoeksresultaten

  De bijlage gaat over de stand van zaken van moties en toezeggingen die te maken hebben ontwikkelingen op het gebied van de lerarenopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van DUO 2022

  Rapportage van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De Stand van DUO vat samen wat nodig is om te kunnen zorgen voor een goede publieke dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs (2023-meting)

  In de werkagenda bij het Onderwijsakkoord (2022) hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en sociale partners afgesproken om te monitoren hoe schoolbesturen blijven werken aan strategisch personeelsbeleid. Universiteit Utrecht heeft in de 1e helft van 2023 een 3e kwantitatieve meting uitgevoerd onder besturen, schoolleiders en leraren naar de stand van zaken van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. De uitkomsten vormen input om het strategisch personeelsbeleid verder te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs, deel 1

  Werkwijze bij beoordelingen van bestaande opleidingen, gericht op onafhankelijkheid, deskundigheid en validiteit en betrouwbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op