Zoekresultaten  1-50 van de 2.165 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over publicatie 4e deeladvies PPJ

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het 4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs)  stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie 'Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum'. Deze is aan de Tweede Kamer aangeboden door verschillende  jongerenorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer et ontwerp van de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028. Zij informeert de Kamer daarbij over de publicatie en inwerkingtreding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke vragen over aanscherpingen voor particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Oijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij kabinetsreactie op de Call for Evidence van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de Nederlandse reactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023). Zij geven een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor kinderen met long COVID

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) voor kinderen met long COVID. Het Tweede Kamerlid Drost (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Education at a Glance 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van Education at a Glance 2023 (EAG 2023). Het rapport wordt vandaag gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze jaarlijkse publicatie bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over een nieuwe beleidsregel die de Inspectie van het Onderwijs zal hanteren in relatie tot de vrijwillige ouderbijdrage. De minister biedt de Kamer middels deze brief de Schoolkostenmonitor aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek over afnametijdstip vwo-examen Nederlands in 2024

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een verzoek om te bekijken of het vwo-eindexamen Nederlands volgend jaar eerder kan worden afgenomen. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit verzoek ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten examens voortgezet onderwijs 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de eindexamens 2023. Zij stuurt de jaarlijkse examenmonitor van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs -, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 19 september 2023. Het gaat om het onderdeel onderwijs. Op de agenda staan 2 beleidsdebatten over kansengelijkheid in het hoger onderwijs en burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs -, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 19 september 2023. Het gaat om het onderdeel onderwijs. Op de agenda staan 2 beleidsdebatten over kansengelijkheid in het hoger onderwijs en burgerschapsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen over haar brief van 24 mei 2023 over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de rapportage over het thema kansengelijkheid in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). De voorbereiding voor deze rapportage vindt plaats in de 2e helft van 2023 en het 1e kwartaal van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief van gemeente Bernheze

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Bernheze. De Kamer had hierom verzocht op 7 juli 2023. De brief van de gemeente ging over de voorgenomen sluiting van middelbare school Hooghuis in Heesch per 1 augustus 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de sluiting van leerwerkbedrijven

  Minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) beantwoorden vragen van van de Kamerleden Siderius en Karabulut (beiden SP) over de sluiting van leerwerkbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over breed gesprek governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap'. Het rapport gaat over de bestuursstructuur in de schoolorganisaties en bestuursorganisaties in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Daarbij gaat hij in op de knelpunten en hoe hij die wil oplossen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over digitalisering in funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn visie op mijn visie op digitalisering in het funderend onderwijs en wat hij doet om deze visie te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties over eerstegeneratiestudenten en continurooster

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op enkele moties van Tweede Kamerleden over eerstegeneratiestudenten en continurooster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap Regioplan

  Het rapport gaat over de bestuursstructuur in de schoolorganisaties en bestuursorganisaties in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolgaanpak Programma School en Omgeving

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het programma School en Omgeving. Met dit programma bieden scholen en gemeenten in samenwerking met lokale partijen activiteiten buiten schooltijd aan leerlingen in kwetsbare wijken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten DPIA op Google Workspace for Education en Chromebooks ChromeOS

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het privacyonderzoek Data Protection Impact Assessment (DPIA) op Google Workspace for Education en de vervolgafspraken met Google.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek Ambtsberichten PvO

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van informatie in reactie op een verzoek op grond van de Wet Open Oveheid (Woo). De informatie gaat over de ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoordbrief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de VO-raad en de Sectorraad Praktijkonderwijs. Deze ging over een reactie op een eerdere brief van de MBO Raad over de voornemens rondom een wetstraject pro/entree.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie motie Kuzu

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft zijn appreciatie (reactie) op de motie van het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK). De motie ging over lesmethodes voor migratiegeschiedenis en het slavernijverleden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de afspraken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met verschillende sectorpartijen uit het onderwijs over mobiele telefoons in de klas. Hij stuurt de 'Hoofdlijnenafspraak OCW-Sectororganisaties-ouders-leerlingen' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over subsidiëring van jongerenorganisaties

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over jongerenorganisaties die faciliteiten of subsidie krijgen van de landelijke overheid. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bouchallikh (beiden GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Confucius Classrooms in het voortgezet onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Haarlemmermeer Lyceum opent Confucius Classroom, een Chinees klaslokaal'. Het Tweede Kamerlid Paul (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Wijziging wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Doelgroepenonderzoek Nieuwkomers in het Primair en Voortgezet Onderwijs' van SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut. Het rapport geeft een beeld van de verschillende groepen nieuwkomers binnen het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van zijn plannen voor het aanscherpen en verbeteren van de wettelijke kaders voor het particulier onderwijs en thuisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schoolbesturen die gebedsruimten en gebedsmogelijkheden weigeren

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Scholen worstelen met gebedsruimtes voor leerlingen – 'bij ons wordt niet aan religie gedaan''. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief over wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat hij op 5 juni 2023 bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Het wetsvoorstel biedt scholen en gemeenten de mogelijkheid om zogenoemde tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen op te richten voor het onderwijs aan nieuwkomers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief hardvochtigheden wetgeving OCW

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) over de voortgang van de aanpak van een aantal hardvochtigheden die uit de Kamerbrief brief van 22 december 2022. Deze ging over de resultaten van het onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 4e voortgangsrapportage NP Onderwijs juni 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 4e halfjaarlijkse voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het programma richt zich op de voortgang van de leerprestaties en studieprestaties van studenten en scholieren en hun welbevinden. Zij gaan in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brieven over voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op enkele burgerbrieven over de voortgang van Sterk Techniekonderwijs (STO). Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Uitwerking van beleidsindicatoren in de beleidsagenda

  Bijlage bij de Kamerbrief van 8 juni 2023 over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De bijlage gaat over beleidsindicatoren in de beleidsagenda voor onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de besluiten over de aanvragen van nieuwe scholen in de 2e ronde aanvragen onder de nieuwe systematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op