Zoekresultaten  1-50 van de 1.651 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Schoolfruit - Geschatte werkelijke kostprijs inclusief vervoer naar scholen

  Berekening van de reële kostprijs voor schoolfruit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NL - Protocol declaration on glyphosate

  Rapport over de verklaring van het protocol van Nederland rondom glyfosaat. Dit rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Zaandijk 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Zaandijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Zaandijk 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Zaandijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Middelie 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Middelie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Middelie 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Middelie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie calamiteitenbeheersing COVID-19-crisis door NVWA

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) dat als doel heeft inzicht te verschaffen in hoe de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) de calamiteitenbeheersing heeft aangepakt, met als focus het waarborgen van de continuïteit van de meest kritieke processen gedurende de COVID-periode van februari 2020 tot juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Renswoude 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Renswoude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Renswoude 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Renswoude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen

  Verkenning naar alternatieven voor de rol van de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de Wet natuurbescherming (Wsn).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere omschrijving bouwstenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïnventariseerde bouwstenen

  Er zijn verschillende (bouwstenen voor) alternatieven voor de rol van de KDW in de Wsn gepubliceerd. In dit document staat een overzicht van links naar publicaties die de input voor de werkgroep vormde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bevindingen en aanbevelingen werkgroep verkenning KDW

  In het najaar van 2022 is het nieuwste rapport verschenen over de gevoeligheid van habitats voor stikstof. Hieruit blijkt dat veel habitattypen nóg gevoeliger voor stikstof blijken te zijn dan eerder werd aangenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een alternatieve invulling van de omgevingswaarden_mate van overbelasting

  Als bijdrage aan de discussie (en niet als 'het' standpunt van LNV) brengt een beleidsmedewerker een alternatieve invulling in van de omgevingswaarden: mate van overbelasting i.p.v. KDW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stikstof en Natuurherstel, onderzoek naar de ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario-analyse plafondbedragen Diergezondheidsfonds

  Rapport over gevolgen van een eventuele uitbraak op de draagkracht van veehouderijsectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022

  In de Energiemonitor glastuinbouw worden jaarlijks de energie-indicatoren CO2-emissie, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie gekwantificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Natuurinclusief 2.0

  Bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en overheden hebben op 10 domeinen samengewerkt aan ambities en acties voor een natuurinclusieve samenleving. Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) heeft dit vastgelegd in deze Agenda 2.0.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek bestrijdingsplichtige waterdierziekten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Epidemiologische en economische onderbouwing DGF-plafonds 2025/2029

  Analyse naar de risico’s op een uitbraak met een dierziekte waarbij bestrijding verplicht is en de kosten van bestrijding daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI 27 oktober 2023

  Verslag van de Deskundigengroep dierziekten van 27 oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

  Deze rapportage van het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkeling van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, de invloed van beleidsmaatregelen en recente wetenschappelijke inzichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht projecten reststromen veehouderij vanaf 2017

  Overzicht van door LNV gefinancierde onderzoeksprojecten over reststromen in de veehouderij (2017-heden).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Epidemiological situation of bluetongue in cattle and small ruminants in August 2023

  Retrospectief onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) over blauwtongvirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BTV in Nederland voor het moment van detectie

  Samenvatting van retrospectief onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) over blauwtongvirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLU-VAX Openbaar beoordelingsrapport over vaccin blauwtongvirus

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak Ctgb naar aanleiding van rapport Internationale Visitatiecommissie 2023

  Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) reageert op de aanbevelingen uit het rapport van de internationale visitatiecommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Commissie toelating diergeneesmiddelen

  Advies over een vaccin tegen blauwtongvirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LNV - Actieprogramma Digitalisering [Rapport, september 2023]

  De transitie naar een toekomstbestendige landbouw, robuuste natuur en duurzame voedselketen gaat gepaard met een andere grote transitie in onze maatschappij: de digitale transitie. In september 2021 heeft voormalig minister van LNV Carola Schouten de LNV digitaliseringsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is ook een actieprogramma aangekondigd dat deze visie nader moet uitwerken. Het Actieprogramma Digitalisering is opgezet om digitale hulpmiddelen beter te kunnen inzetten voor de maatschappelijke uitdagingen. Dat zijn bijvoorbeeld het realiseren van minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water, verhoging van de biodiversiteit en een beter verdienvermogen voor boeren, tuinders en vissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report of the third visitation of the Netherlands Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb)

  Rapportage van de internationale visitatiecommissie over het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomaterialen: een blinde vlek in de transitie naar een fossielvrije economie

  Bouwmaterialen, kunststoffen, verpakkingen kunnen in de toekomst niet meer geproduceerd worden op basis van fossiele grondstoffen. Biogrondstoffen zijn - naast recycling - nodig om deze materialen te verduurzamen. Dit rapport onderzoekt de voorwaarden voor de inzet van biogrondstoffen en hoe productieketens voor biogrondstoffen tot stand kunnen komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de gevolgen van hoge energieprijzen in de glastuinbouw in de periode medio 2021 tot en met het 1e kwartaal van 2023

  Dit onderzoek laat zien wat de directe en indirecte gevolgen waren van de grote energieprijsstijgingen tussen medio 2021 en het 1e kwartaal van 2023 voor de glastuinbouw in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Louis Bolk Instituut 2018-2023

  Het gaat om een evaluatierapport van het Louis Bolk Instituut, uitgevoerd door Technopolis. De reden van de evaluatie is om onafhankelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit van het Louis Bolk Instituut (LBI) als kennispartner en mogelijke deelnemer aan de Subsidieregeling strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s (SBO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling van ecologische effecten van garnalenvisserij op bodem en biota

  Dit rapport geeft een beoordeling van de ecologische risico’s van de garnalenvisserij in Nederlandse kustwateren, inclusief de Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

  Uitvoeringsverslag over het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

  Samenvatting van het Uitvoeringsverslag over het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Opmerkingen over de wijziging van het strategisch GLB-plan van Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten HPAI september 2023

  Verslag van de Deskundigengroep Dierziekten van 19 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditdienst Rijk - Interim-LNV-auditrapport 2023

  Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WUR - Stand van Zaken kleinschalige, passieve visserij in windparken op zee

  Rapport over mogelijke visserijgebieden binnen windparken. De focus ligt op visserijtechniek, (bedrijfs)economie, veiligheid en ecologische effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • State of conservation Report Wadden Sea

  State of Conservationrapport voor de Waddenzee (SoC). Het rapport is opgesteld door de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) op verzoek van Unesco. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Wet Politiegegevens NVWA-IOD 2015-2018

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de naleving van de Wet Politie Gegevens door de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Opmerkingen over het verzoek van Nederland tot wijziging van het strategisch GLB-plan 2023-2027 – CCI: 2023NL06AFSP001

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Streefdoelen koraalbedekking voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  De vaststelling van streefdoelen voor koraal bij de eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht voortgang uitvoering natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

  Een overzicht van de gestarte acties en projecten voor Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Decommissioning of the Dutch cutter sector: Impact analysis of management measures on the fishery

  4e deelrapport van de sociaal-economische impactanalyse naar de gevolgen van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen voor de visserijsector, de keten en gemeenschappen. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondrapportage Verkenning sleuteltechnologieën voor LNV

  Dit achtergrondrapport maakt onderdeel uit van een verkenning naar de mate waarin diverse sleuteltechnologieën kunnen bijdragen aan de missies van LNV. Voor elke sleuteltechnologie is een fiche uitgewerkt die is opgenomen in dit rapport. Over alle fiches heen is een analyse gemaakt die zich richt op onderzoeksvragen van de verkenning. De analyse, en de conclusies en aanbevelingen die op basis daarvan zijn opgesteld, zijn te vinden in het separate eindrapport van deze verkenning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect van toediening van verdunde drijfmest met een zodenbemester op grasopbrengst en ammoniak- en lachgasemissies op zandgrond

  Onderzoek naar de ammoniakemissie. Ook is er gekeken naar het effect op de droge-stofopbrengst, de stikstofopbrengst en de emissie van het broeikasgas lachgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning sleuteltechnologieën voor LNV

  In deze verkenning heeft Technopolis in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht in welke mate sleuteltechnologieën kunnen bijdragen aan de missies van LNV. Dat is gedaan aan de hand van de missies van de Kennis- en Innovatie-Agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV 2019-2023), waarin de meeste van de missies van LNV zijn ondergebracht, en de sleuteltechnologieën van de KIA Sleuteltechnologieën (ST). Uit de verkenning blijkt dat Digitale Technologieën, Life Science Technologies en Chemische Technologieën de meest relevante sleuteltechnologieën voor de missies van LNV zijn. Ook Engineering & Fabrication Technologies is, in combinatie met Digitale Technologieën, relevant voor de missies van LNV.

 • Rapport Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000 - Herziening 2023 - WUR

  Rapport met een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000.

  Bekijk document gepubliceerd op