Zoekresultaten  1-27 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over wateroverlast in Limburg

  Minister Schouten (LNV) geeft de Tweede Kamer antwoord op vragen over de wateroverlast van de uitzonderlijke overstromingen van half juli 2021. De Tweede Kamerleden Boswijk, Van Dijk en Amhaouch (CDA) hebben de vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Antwoorden op Kamervragen over wateroverlast in Limburg (PDF | 7 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden op vragen over aankomende hitte en gevolgen voor dieren

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over planning brief toekomst landbouw, voortgang NPLG en samenhang met andere brieven

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de toegezegde Kamerbrieven over de toekomst van de landbouw en de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). De minister meldt daarnaast de samenhang van deze brieven met enkele andere verwachte brieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin komen de belangen van boeren, natuur, water en klimaat samen met het oog op een vitaal platteland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de integrale aanpak voor het landelijk gebied. Ook gaat de minister in op de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over niet-toetsbare stoffen en de (on)mogelijkheden voor een verbod. Het gaat over de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Kamerbrief over toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022 (PDF | 3 pagina's | 164 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie rapport-Remkes 'Wat wel kan'

  De ministers Adema (LNV) en Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de appreciatie van het rapport 'Wat wel kan: uit de impasse en een aanzet voor perspectief' van bemiddelaar Johan Remkes. Met deze appreciatie geven beide bewindspersonen namens het kabinet een oordeel over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken terugdringing stikstofuitstoot en samenwerking medeoverheden 2022-2023

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken bij het voornemen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. In haar brief besteedt de minister ook aandacht aan de samenwerking die nodig is tussen de Rijksoverheid en de medeoverheden, om in 2022 en 2023 resultaten te kunnen boeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over overlast van Amerikaanse rivierkreeft

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de overlast die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft. Het lid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit. Een afschrift van de brief van de minister is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verspreidingskaarten Amerikaanse rivierkreeften in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e incidentele suppletoire begroting 2022 LNV

  Voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat/staten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2022 (incidentele suppletoire begroting inzake de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting 1e incidentele suppletoire begroting 2022 LNV

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat/staten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2022 (incidentele suppletoire begroting inzake de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief 1e incidentele suppletoire begroting 2022 LNV

  Minister Schouten (LNV) stuurt de 1e incidentele suppletoire begroting voor 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over opnemen dieren in evacuatieplannen overstroomde gebieden in Limburg

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het betrekken van dieren in de nood- en evacuatieplannen voor de overstroomde gebieden in Limburg. Het Tweede Kamerlid Vestering heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vasthouden water in natuurgebieden tegen overstromingen

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen. De Tweede Kamerleden Van Esch en Vestering (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht “Weggemaaide zeldzame orchidee laat waterschap koud”

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht “Weggemaaide zeldzame orchidee laat waterschap koud”. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG)

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de oplevering van het programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG). Kamerbrief over programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) (PDF | 4 pagina's | 257 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering van moties betreffende de bestrijding van watercrassula

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan twee aangenomen moties die betrekking hebben op watercrassula.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de oorzaken van droogte en de gevolgen voor natuur

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de oorzaken van droogte en de gevolgen voor natuur. Beantwoording  Kamervragen over de oorzaken van droogte en de gevolgen voor natuur (PDF | 8 pagina's | 402 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op evaluatie impact GLB op water

  Minister Schouten reageert op een evaluatie van de impact van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op water. Kamerbrief reactie op evaluatie impact GLB op water ( PDF | 2 pagina's | 124 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van het LBO inzake afspraak 7c van de Bestuursovereenkomst

  Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden (LBO) besluit dat er voldoende voortgang is geboekt om door te gaan met de Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering toezegging veiligheidseisen Belgische zeedijken

  Minister Schouten meldt dat bij de aanleg van de nieuwe dijken voor herinrichting van de Vlaamse Prosperpolder de Nederlandse waterveiligheidsnormen zijn gebruikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang aanpak nitraatuitspoeling grondwaterbeschermingsgebieden

  Minister Schouten meldt de voortgang van de uitvoering van de Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Stand van zaken uitvoering bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Minister Schouten (LNV) geeft de Tweede Kamer, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, informatie over de uitvoering van de 'Bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling'.

  Bekijk document gepubliceerd op