Zoekresultaten  1-50 van de 384 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Een alternatieve invulling van de omgevingswaarden_mate van overbelasting

  Als bijdrage aan de discussie (en niet als 'het' standpunt van LNV) brengt een beleidsmedewerker een alternatieve invulling in van de omgevingswaarden: mate van overbelasting i.p.v. KDW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stikstof en Natuurherstel, onderzoek naar de ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen

  Verkenning naar alternatieven voor de rol van de Kritische Depositie Waarde (KDW) in de Wet natuurbescherming (Wsn).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere omschrijving bouwstenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïnventariseerde bouwstenen

  Er zijn verschillende (bouwstenen voor) alternatieven voor de rol van de KDW in de Wsn gepubliceerd. In dit document staat een overzicht van links naar publicaties die de input voor de werkgroep vormde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bevindingen en aanbevelingen werkgroep verkenning KDW

  In het najaar van 2022 is het nieuwste rapport verschenen over de gevoeligheid van habitats voor stikstof. Hieruit blijkt dat veel habitattypen nóg gevoeliger voor stikstof blijken te zijn dan eerder werd aangenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring contaminanten in Nederlandse vis en visserijproducten

  Rapport over jaarlijks genomen monsters van rode aal die onderzocht worden op de aanwezigheid van o.a. dioxines, polychloorbifenylen (PCB’s) en zware metalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koe en Eiwit - Tussentijdse Rapportage 2022-2023

  De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de totale veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport communicatieonderzoek 'Verduurzaming van de landbouw door agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk'

  In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Geelen Consultancy i.s.m. Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar agrarisch ondernemers die aangeven duurzame landbouw deels toe passen. Het doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van de houding en behoeften van agrariërs uit deze middengroep tegenover verduurzaming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 30 maart 2023

  Verslag van de bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten van 30 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmodel individueel sectorsysteem glastuinbouw

  Eindrapportage waarin een inschatting is gemaakt naar de effectiviteit van 6 varianten voor het individuele CO2-systeem voor de glastuinbouwsector. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Haaien- en Roggen Actieplan 2022-2027

  Het haaien en roggen actieplan is ontwikkeld om bij te dragen aan het duurzame beheer van de verschillende haaien- en roggensoorten die leven in de Nederlandse wateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023

  Rapport over de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport meerjarige sociaaleconomische begeleiding van agrariërs

  De opgaven die op het landelijk gebied afkomen rond biodiversiteit, klimaat, stikstof en water zijn groot. De landbouwsector speelt bij deze opgaven een belangrijke rol. Een toekomstbestendige landbouw met minder milieubelasting vraagt in veel gevallen om een andere bedrijfsvoering. Alle boeren en tuinders zullen nadenken over hun toekomst en dat van hun bedrijf. Wat kunnen én willen zij? Individuele sociaaleconomische begeleiding bij dit transitieproces is een must. Met de huidige opgaven in het landelijk gebied en het daaruit volgende beleid is een vorm van meerjarige ondersteuning op sociale en economische aspecten volgens het ministerie van LNV essentieel. De volgende centrale vragen lagen voor: 1. Wat is nodig om langjarig goede onafhankelijke begeleiding van agrariërs beschikbaar te hebben? 2. Hoe zou deze begeleiding georganiseerd kunnen worden? 3. Welke rol kan LNV daarin spelen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie aanpak vogelgriep

  Procesevaluatie naar de werking van de crisisorganisatie van het ministerie van LNV in de aanpak van hoogpathogene vogelgriep en daarbij de samenwerking met partners NVWA, RVO en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie

  Kwartaalrapportage implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie (3e kwartaal 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanpassing energieheffingen glastuinbouw 2025-2030

  Onderzoek naar de directe kosteneffecten van de voorgestelde maatregelen voor de glastuinbouw op sectorniveau, op bedrijfsniveau en bedrijfstypeniveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structurele financiering van circulariteit en zelfvoorziening op gebiedsniveau

  Verkenning van nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling voor een duurzame verbinding van afzonderlijke activiteiten in een plangebied als samenhangend geheel. Het gaat daarbij om activiteiten die passen bij het programma 'Feeding and Greening the City'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

  Het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is een uitwerking van de glastuinbouwparagraaf C4.6 van het Klimaatakkoord van 28 juni 2019, het Coalitieakkoord 2022 en het huidig nationaal, en Europees klimaatbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021

  In de Energiemonitor glastuinbouw worden jaarlijks de energie-indicatoren CO2-emissie, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie gekwantificeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen LNV

  Overzicht van alle lopende EU-wetgevingsdossiers van het 3e kwartaal van 2022 waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische analyse op hoofdlijnen amendement huisvesting Wet dieren

  Toetsing van het amendement artikel 2.1 Wet dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse bevindingen 2022 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Presentatie van de Auditdienst Rijk (ADR) aan het Audit Committee (AC) van LNV over de tussentijdse uitkomsten van de wettelijke controle 2022 bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds. De definitieve bevindingen worden in maart 2023 in het samenvattende auditrapport 2022 gerapporteerd en kunnen afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderij

  De quickscan gaat in op de huisvestingsaspecten van een dierwaardige veehouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agro-Nutri Monitor 2022 – Hoofdrapport Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en aankoopmotieven van biologische producten

  Hoofdrapport opgesteld door Wageningen Economic Research in opdracht van ACM. Het doel van de monitor is om de prijsvorming in de Nederlandse voedselketen, de positie van boeren en tuinders en eventuele belemmeringen voor verduurzaming inzichtelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Case study biologische consumptie Denemarken Agro-Nutri Monitor 2022

  Een onderzoek met bevindingen van de ACM over de biologische consumptie van Denemarken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BuRO Advies over toepassing sensortechnologie dierenwelzijn slachthuizen

  Het advies van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) over de mogelijkheden van sensortechnologie op slachthuizen voor dierenwelzijn voor de korte en middellange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agro-Nutri Monitor 2022 – Achtergrondrapport Monitor prijsvorming voedingsmiddelen

  Dit rapport is 1 van de 2 bijlagen bij het Hoofdrapport van de 3e Agro-Nutri Monitor van Wageningen Economic Research (WUR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondrapportage Consumentensegmentatiestudie

  Achtergrondbijlage met achtergrondinformatie over het onderzoek onder consumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven

  Rapportage van de werkgroep 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven': beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkoopstrategieën van Nederlandse supermarkten Agro-Nutri Monitor 2022

  Dit is een onderzoek over de verkoopstrategiën van supermarkten om duurzamer aankoopgedrag door consumenten te bevorderen. De ACM doet bevindingen en suggesties voor een vervolgonderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne voor bedrijven in de land- en tuinbouw

  De oorlog in Oekraïne en daarmee samenhangende sancties hebben gevolgen voor de kosten van landbouwproductie en voor de opbrengstprijzen van landbouwproducten. Deze studie geeft een update van de inventarisatie van de mogelijke inkomenseffecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag strategisch GBL-plan 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De visketen in beeld

  Visie op de risico’s in de visketen en de benodigde aanpak daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rendement regulier verpachte landbouwgrond, 1990-2020

  Dit onderzoek analyseert het directe en indirecte rendement van verpachting van landbouwgrond tussen 1990 en 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over actualisatie excretieforfaits van vleesvee

  De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) stuurt het ministerie van LNV een advies over actualisatie van excretieforfaits van vleesvee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken beheer wilde zwijnen in vier provincies

  Dit rapport beschrijft de stand van zaken van het beheer van wilde zwijnen in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorrekening nieuw scenario ecoregeling

  Deze notitie rekent de nieuwe toekenning van punten en waarde in de ecoregeling door en kijkt of de aanpassingen na de 2e praktijktoets het gewenste effect hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De arbeidsmarkt voor dierenartsen

  Dit rapport beschrijft knelpunten en perspectieven op de arbeidsmarkt voor dierenartsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenario’s voor het vraagstuk “het doden van eendagshaantjes van legrassen”

  Rapport met informatie voor de Stuurgroep Eendagshaantjes over het vraagstuk “het doden van eendagshaantjes van legrassen”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Potential medium-run impacts of the Russia-Ukrainian war on the Dutch agriculture and food system: an assessment

  Dit rapport onderzoekt mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse agrarische sector op de middellange termijn (2022-2025). De focus ligt op de impact van de oorlog op de wereldprijzen van agrarische producten, het aanbod van landbouwproducten, de vraag, de handel en zelfvoorzieningsgraad in Nederland. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zoogdieren beoordeeld: Het biologisch fundament voor de Huis- en Hobbydierenlijst zoogdieren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland

  Eindrapport van kwartiermaker Ruud Tijssens over de stappen die moeten worden gezet om te komen tot veehouderij-oplossingen en innovatieve stallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenbalans extern salderen met veehouderijen

  Onderzoeksrapport over extern salderen met veehouderijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over programma Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 23-27

  Het Adviescollege ICT-toetsing brengt advies uit over het programma Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 23-27. Dit programma verzorgt de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening

  Dit rapport onderzoekt op welke manier de professionele rol en positie van de dierenarts en het stelsel van de kwaliteitsborging van de diergeneeskundige beroepsuitoefening kunnen worden versterkt. Aanleiding voor het onderzoek is de toegenomen complexiteit van het werk van dierenartsen en de afweging daarbij van verschillende belangen zoals diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzame kottervisserij op de Noordzee

  Dit rapport vormt het kader voor de inrichting van het Visserij Innovatie Netwerk en de besteding van middelen gericht op het vernieuwen van de visserijsector .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage tweede praktijktoets NSP-GLB

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Methoden om groepen dieren te doden na een stalbrand

  Dit rapport onderzoekt geschikte manieren om dieren die bij een stalbrand zo ernstig gewond zijn geraakt dat euthanasie nodig is, te doden.

  Bekijk document gepubliceerd op