Zoekresultaten  1-50 van de 674 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Kamerbrief over moties over het ZZS-Register

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) gaat in op 4 moties van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. ZZS staat voor Zer Zorgwekkende Stoffen. Het register kan een landelijk beeld geven van de industriële ZZS-emissies van vergunningplichtige bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het aanpassen van de berekeningswijze van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’' aan. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen''

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’'. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over criteria aanwijzing Natuurnetwerk Nederland-gebieden

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de criteria tot aanwijzing van Natuurnetwerk Nederland-gebieden (NNN-gebieden). Eerste Kamerleden van de fractie van GroenLinks hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de contouren van de landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel gaat over het herstellen van een omissie in het overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de maandrapportages aan van januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De minister heeft de maandrapportages toegezegd met de Eerste Kamer tijdens het debat over de Invoeringswet Omgevingswet en aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een burgerbrief over het verlies van een jobcoach door regelgeving. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om de reactie op de brief gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden voor het aanpassen van wet- en regelgeving, om de aanpak van de energietransitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt het plan van aanpak van de no-cure-no-pay-problematiek in bezwaar- en beroepsprocedures, naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel' van 16 januari 2023. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van  14 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De minister had de Eerste Kamer een reactie toegezegd. De Tweede Kamer krijgt een afschrift van deze brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg'. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Verkuijlen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan. De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geurproblematiek Deurne

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer  over het overleg met de gemeente Deurne en de belemmeringen in het oplossen van de lokale geurproblematiek. Daarnaas gaat zij in op de Crisis - en Herstelwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op verzoek om nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over 'Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen'. De minister reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  Minister De Jonge (Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt antwoorden aan op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Eenzelfde brief heeft de Eerste Kamer ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schrikbarende stijging van het aantal daklozen

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de schrikbarende stijging van het aantal daklozen, met name onder jongeren. De vragen zijn gesteld door het lid Smolders (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief toezending documenten over implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over eerste woondeals

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de eerste woondeals die gesloten zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bespioneren mensen thuis bij vaststellen WOZ-waarde

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het bespioneren van mensen thuis voor het bepalen van de WOZ-waarde. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het opstellen van een landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de beantwoording van de vragen over de implementatie van de Omgevingswet aan. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over manifest jongerendakloosheid

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over een manifest van jongerenorganisaties en ervaringsdeskundige jongeren over dakloosheid onder jongeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

  Besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over enkele relevante landelijke ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidswinst in omgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Indringend Ketentesten 3 en maandrapportage aansluitingen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de vraag hoe hij het traject naar inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 ziet. De minister gaat daarbij onder meer in op het opleveren van de resultaten van het Integraal Ketentesten Fase 3. De Eerste Kamer heeft deze vraag gesteld. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlenging Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Kamer over de verlenging van het Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing. Het besluit wordt verlengd tot het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij prognose halfjaarlijks overzicht toezeggingen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer een prognose aan over het nakomen van de halfjaarlijkse toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over onderzoek opkopen vakantieparken

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het onderzoek naar het opkopen van vakantieparken. De Tweede Kamerleden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over totstandkoming advies AcICT

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer informatie over de totstandkoming van het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze brief is een vervolg op de Kamerbrief van 17 oktober 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Ladder voor duurzame verstedelijking

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over dreigend uitstel Omgevingswet na negatief ICT-advies

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vijfde keer uitstel Omgevingswet dreigt na negatief ICT-advies'. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft deze vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’.  De vragen zijn van het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks). De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op