Zoekresultaten  1-50 van de 2.495 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Wonenverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over onderzoeken op het gebied van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet (ZW) en de hybride verzekeringsmarkt voor deze wetten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Monitorrapportage Wajong 2022

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de Monitorrapportage Wajong 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Monitorrapportage Wet Vereenvoudiging Wajong

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader voorlopige Macrobudget 2023 (informatie voor gemeenten)

  Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatiewet (uitvoering in 2022)

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de huishoudentoeslag

  Brief van minister Asscher (SZW) en Staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de huishoudentoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief maatregelen sociaal-medisch beoordelen en WIA-hardheden

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over de maatregelen om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen te verkleinen en om invulling te geven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om hardheden uit de WIA weg te nemen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappel Eerste Kamer toezeggingen minister Schouten - april 2023

  Een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 is verstreken of waarvan de termijn op 1 juli 2023 verloopt aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 13 april 2023, houdende tijdelijke regels voor een experiment met de inzet van re-integratie-instrumenten voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikte personen (Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief maatregelen sociaal medisch beoordelen en WIA hardheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers aan. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Beleidsreactie op onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

  Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageert op het onderzoek naar de mogelijkheden om binnen de geldende internationale kaders de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modernisering regelgeving kinderarbeid

  Eindrapport 'Modernisering regelgeving kinderarbeid' is een onderzoek naar de mogelijkheden om de regelgeving van kinderarbeid aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar reactie op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW over een brief van een burger met daarin onvrede over de handelwijze van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV (PDF | 3 pagina's | 171 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. Tweede Kamerleden van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Budgetoverzicht vanaf 2004 - informatie voor gemeenten

  Per gemeente zijn de budgetten en uitgaven vanaf 2004 voor de Gebundelde Uitkering en de Bbz op een rij gezet. 

 • Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners (PDF | 3 pagina's | 178 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief met beleidsreactie onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 2 bij Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief bij rapport Procesoptimalisatie WIA claimbeoordeling

  UWV biedt minister Van Gennip (SZW) het rapport 'Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling' aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Monitorrapportage Wajong 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst inwerkingtreding Besluit IKV

  Brief van Belastingdienst over de haalbaarheid voor de Belastingdienst over de inwerkingtreding van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV). De brief is gericht aan minister Van Gennip (SZW). Uitvoeringstoets Belastingdienst inwerkingtreding Besluit IKV (PDF | 1 pagina | 91 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV) is uitgesteld. Er wordt onderzocht of implementatie van het Besluit IKV per 1 januari 2026 haalbaar is.  Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV (PDF | 2 pagina's | 107 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  Rapport over de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden in het proces van de claimbeoordeling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 1 januari 2023 - (versie10 februari 2023)

  Vragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 1 januari 2023 -  (versie10 februari 2023) (PDF | 25 pagina's | 417 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen naar de Tweede Kamer. Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 1 pagina | 52 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. De Tweede Kamerfracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, BBB en Omtzigt hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV (PDF | 4 pagina's | 3,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  De synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het voorgestelde percentage van de inkomensvrijlating in relatie tot het effect op de toeslagen voor burgers. Ook informeert zij de Kamer over hoe de SVB in 2 specifieke situaties maatwerk zou kunnen leveren als het om de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) gaat. Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet (PDF | 7 pagina's | 670 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de voortgang over het programma Simpel Switchen in de Participatieketen (Simpel Switchen). Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen (PDF | 7 pagina's | 375 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen!

  Mensen met een WW-uitkering die weer (deels) aan het werk gaan én één (of meerdere) toeslag(en) via Dienst Toeslagen ontvangen, moeten de wijziging in hun situatie tijdig bij de UWV en Toeslagen melden. In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het (al dan niet) doorgeven van een wijziging. Vervolgens is onderzocht welke (gezamenlijke) interventies het gewenste gedrag kunnen bevorderen. Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen! (PDF | 81 pagina's | 4,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023. Concept-jaarplanning SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 257 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport - Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening?

  Dit rapport gaat over een mogelijk nieuw middel dat een oplossing kan bieden voor financiële onzekerheid die bij inwoners kan ontstaan wanneer zij deeltijd gaan werken in de bijstand – het bufferbudget. Eindrapport - Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening? (PDF | 43 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'. Het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen' (PDF | 5 pagina's | 213 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op