Zoekresultaten  1-50 van de 1.880 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Nader Rapport Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 over wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het pakket Belastingplan 2024.

 • Kamerbrief over bijstandsbudgetten 2023 en 2024

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer per brief over de budgetten die gemeenten krijgen voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (LKS) voor 2023 en 2024.

 • Kamerbrief voortgang maatregelen sociaal-medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen aan te pakken.

 • Antwoorden op Kamervragen over tekorten sociale werkplaatsen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over tekorten bij sociaal ontwikkelbedrijven. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over onderzoeken op het gebied van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet (ZW) en de hybride verzekeringsmarkt voor deze wetten.  Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt  (PDF | 11 pagina 's|551 KB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ziekte bij zwangerschap - Een multivariate analyse van de kans op instroom en de uitkeringsduur

  Onderzoek naar zieke zwangeren in de Ziektewet (ZW).  Ziekte bij zwangerschap - Een multivariate analyse van de kans op instroom en de uitkeringsduur (PDF | 36 pagina 's|1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Monitorrapportage Wet Vereenvoudiging Wajong

  Doel van de rapportage is om de gevolgen van de harmonisering van de Wajong-regimes voor de Wajong-gerechtigden in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Monitorrapportage Wajong 2022

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de Monitorrapportage Wajong 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  Rapport over de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden in het proces van de claimbeoordeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief bij rapport Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  UWV biedt minister Van Gennip (SZW) het rapport 'Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling' aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief maatregelen sociaal-medisch beoordelen en WIA-hardheden

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over de maatregelen om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen te verkleinen en om invulling te geven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om hardheden uit de WIA weg te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappel Eerste Kamer toezeggingen minister Schouten - april 2023

  Een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 is verstreken of waarvan de termijn op 1 juli 2023 verloopt aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers aan. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Beleidsreactie op onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

  Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageert op het onderzoek naar de mogelijkheden om binnen de geldende internationale kaders de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modernisering regelgeving kinderarbeid

  Eindrapport 'Modernisering regelgeving kinderarbeid' is een onderzoek naar de mogelijkheden om de regelgeving van kinderarbeid aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar reactie op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW over een brief van een burger met daarin onvrede over de handelwijze van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. Tweede Kamerleden van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  De synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst inwerkingtreding Besluit IKV

  Brief van Belastingdienst over de haalbaarheid voor de Belastingdienst over de inwerkingtreding van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV). De brief is gericht aan minister Van Gennip (SZW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over uitvoeringstoets UWV inwerkingtreding Besluit IKV

  Brief van UWV over de haalbaarheid voor UWV over de inwerkingtreding van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV). De brief is gericht aan minister Van Gennip (SZW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het uitstel van inwerkingtreding Besluit IKV

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV) is uitgesteld. Er wordt onderzocht of implementatie van het Besluit IKV per 1 januari 2026 haalbaar is. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. De Tweede Kamerfracties van D66, SP, PvdA, GroenLinks, BBB en Omtzigt hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen commissiedebat Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het voorgestelde percentage van de inkomensvrijlating in relatie tot het effect op de toeslagen voor burgers. Ook informeert zij de Kamer over hoe de SVB in 2 specifieke situaties maatwerk zou kunnen leveren als het om de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport - Bufferbudget als oplossing voor inkomstenverrekening?

  Dit rapport gaat over een mogelijk nieuw middel dat een oplossing kan bieden voor financiële onzekerheid die bij inwoners kan ontstaan wanneer zij deeltijd gaan werken in de bijstand – het bufferbudget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de voortgang over het programma Simpel Switchen in de Participatieketen (Simpel Switchen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'. Het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over arbeidsmarktdienstverlening

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken rondom het stimuleren en faciliteren van ‘werkgaranties’. De Tweede Kamer heeft hierom verzocht, bij de minister van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept-jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de concept-jaarplanning aan voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Sociale minima in de knel' van de Nationale ombudsman. Het Tweede Kamerlid Simons (BIJ1) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) van 18 november 2022 over het effect op toeslagen door een samenloop van verschillende inkomensregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitspraak rechtbank voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

  Minister Van Gennip (SZW) reageert op de uitspraak van de rechtbank over het toerekenen aan en verhalen van voorschotten op werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WIA. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Onderzochte oplossingsrichtingen

  Uitgangspunten voor oplossingsrichtingen van het CBBS. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Toelichting op werking CBBS

  In het CBBS komt het werk van de verzekeringsarts (VA), de arbeidsdeskundig analist (ADA) en de arbeidsdeskundige (AD) samen. De VA legt de belastbaarheid met een functionele mogelijkhedenlijst (FML) vast in het systeem. De AD wordt door het systeem ondersteund om het inkomen dat nog kan worden verdiend vast te stellen en het arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen. Het hiervoor genoemde inkomen vloeit voort uit de door de ADA beschreven functies in het functiebestand; een belangrijk onderdeel van het CBBS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actualisatie en crisisbestendigheid Claimbeoordeling- en borgingssysteem

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actualisatie en crisisbestendigheid van het Claimbeoordeling- en borgingssysteem (CBBS). Het CBBS is het functiebestand dat wordt gebruikt als hulpmiddel om de mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of beperking vast te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie motie-Palland-Ceder over verdere vereenvoudiging methode loonwaardebepaling Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de motie-Palland-Ceder over verdere vereenvoudiging van de methode voor loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet. De motie is tijdens het tweeminutendebat over de Participatiewet en het Breed Offensief ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de stand van zaken van maatregelen om de Participatiewet meer in balans te brengen met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer het instellingsbesluit en het benoemingsbesluit van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op