Zoekresultaten  1-50 van de 62 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader

  Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen 2015 (BTIV) in verband met de aanpassing van het saneringskader. Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (PDF | 17 pagina's | 199 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

  Dit ontwerpbesluit gaat over verruiming van het huurtoeslagbudget te realiseren. Ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur) (PDF | 2 pagina's | 128 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 over de differentiatie van de DAEB-toewijzingsgrenzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit aanvraag Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Minister Ollongren besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam om selectief woningen toe te mogen wijzen in bepaalde straten. Dit gebeurt op grond van artikel 5, tweede en derde lid, in samenhang met artikel 9 en artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet

  In deze consultatieversie is uitgegaan van het BTIV met inachtneming van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel. Consultatieversie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet (PDF | 21 pagina's | 118 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 overcompensatie

  Het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie wordt bepaald. Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 overcompensatie (PDF | 10 pagina's | 99 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

  Besluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieverslag Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)

  Consultatieverslag met daarin de belangrijkste voorgenomen wijzigingen als gevolg van de internetconsultatie. Consultatieverslag Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) (PDF | 3 pagina's | 25 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatieversie toelichting Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet

  Deze nota van toelichting wordt voor de overzichtelijkheid op gelijke wijze opgebouwd als de memorie van toelichting. De wijzigingen zijn in vijf blokken ingedeeld: algemene bepalingen, governance, lokale driehoek, werkdomein en overige bepalingen. Consultatieversie toelichting Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet (PDF | 31 pagina's | 285 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

  Besluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Drechtsteden/Hoeksche Waard/

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Zeeland

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Metropoolregio Amsterdam

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Metropoolregio Eindhoven

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio U16

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Limburg

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Groningen/Drenthe

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit omgevingsrecht in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Nota van toelichting Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  Nota van toelichting inzake voorstel tot wet wijziging Wet kwaliteitsborging voor bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Nota van toelichting Amvb selectieve woningtoewijzing Wbmgp

  Conceptbesluit Nota van toelichting Algemene maatregel van bestuur bij wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Concept Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

  Concept wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geliberaliseerde woningen voor middenhuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het wijzigen van de voorschriften omtrent het vervreemden van geliberaliseerde en te liberaliseren woongelegenheden door toegelaten instellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Oost Nederland

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Noord-Holland Noord

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Arnhem Nijmegen

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Food Valley

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Holland Rijnland

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Woongaard

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Noordoost Brabant

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Friesland

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio West-Brabant en Hart van Brabant

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit regio Zwolle/Stedendriehoek

  Besluit tot aanwijzing van een regionaal kerngebied voor woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit energieprestatievergoeding huur

  Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Ontwerpbesluit van houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het stellen van nadere regels over het verlenen van toestemming voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Woningwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

  Besluit over wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het regelen van het toezicht op de borgingsvoorziening en het doorvoeren van een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Besluit houdende nieuwe nadere regels betreffende toegelaten instellingen en regels betreffende wooncoöperaties (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Proeve AMvB Herzieningswet

  Eerste proeve van een Algemene maatregel van bestuur waarmee een aantal onderdelen met betrekking tot de wooncoöperatie nader wordt uitgewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale wettekst van de Herzieningswet

  Integrale wettekst van de Herzieningswet, zoals voorgesteld na de novelle en nota van wijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept nota van toelichting Concept Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Concept Nota van Toelichting bij het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

  Concept Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit vereenvoudiging werkwijze huurcommissie

  Ontwerp van een besluit tot wijziging van het Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte in verband met de vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging bij wijziging van de Leegstandwet

  Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen. Derde nota van wijziging

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsbesluit bouwrente

  Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; Bouwrente

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012

  Ontwerpbesluit van wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van het Besluit huurprijzen woonruimte, over de energieprestatie van gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op