Zoekresultaten  1-20 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Leidraad afwijking eis aandeel hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw)

  Met deze leidraad wordt invulling gegeven aan de locatie gebonden maatwerkmogelijkheid voor afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen, waarnaar op besluitniveau (BB2012/BBL) wordt verwezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Deze leidraad is bedoeld om het werken met de eisen aan hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie te vereenvoudigen en om te ondersteunen bij de beoordeling of een van de op besluitniveau (BB2012/BBL) opgenomen uitzonderingen van toepassing is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  In het Bouwbesluit 2012 (artikel 5.6 lid 5 en lid 6) is een eis opgenomen voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen. De eis treedt per 1 februari 2022 in werking en vloeit voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) van 11 december 2018. Om het werken met de eis in de praktijk te vereenvoudigen, is een leidraad opgesteld samen met betrokken partijen. Voorbeelden hiervan zijn het bevoegd gezag, projectontwikkelaars, architecten, bouwkundige adviseurs en energieadviseurs of (bouwtechnische) vastgoedbeheerders en gebouweigenaren. Inhoudelijk biedt de leidraad een praktisch stappenplan voor de partijen die te maken krijgen met de eis. Aan de hand van een stroomschema wordt geïllustreerd wanneer de eis van toepassing is. Hierin zijn verwijzingen opgenomen per onderdeel naar de betreffende toelichting in de leidraad. Daarnaast worden de uitzonderingssituaties nader toegelicht waarbij de leidraad fungeert als aangewezen middel om aan te tonen of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Ten slotte worden veelvoorkomende situaties nader uitgelegd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

  Het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) helpt u om wegwijs te worden in het Bbl. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij diverse praktische voorbeelden en aandachtspunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal

  Dit protocol geeft een handleiding aan eigenaren van stadions voor betaald voetbal voor de borging van een constructief veilig stadion, nu en in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van Overleg Platform Bouwregelgeving

  Advies van het Overleg Plartorm Bouwregelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruik basisrenteleningen door woningcorporaties

  Regels voor het gebruik van basisrenteleningen door woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gewijzigde procedure indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzingen en fusies woningcorporaties per 1 januari 2014

  Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) moeten per 1 januari 2014 worden ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (en niet meer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken met Aedes over de woningmarkt

  Afspraken met Aedes over de investeringen in de woningbouw en de vormgeving van een aantal beleidsvoornemens van het Kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CUR-publicatie 248 Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

  Deze publicatie omvat een protocol voor het uitvoeren van onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats. Het betreft hier specifiek de galerij- en balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan achterliggende betonnen verdiepingsvloeren en/of gevelbalken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsing huishoudinkomen 2013

  Met behulp van deze factsheet kunnen woningcorporaties het huishoudinkomen van potentiële huurders en hun partners vaststellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Bouwbesluit rekenhulp veilig vluchten (versie januari 2014)

  De rekenhulp is een middel bedoeld om de opvang‐ en doorstroomcapaciteit van gebouwen te kunnen berekenen. De opvang‐ en doorstroomcapaciteitberekening is normaal een complexe berekening die u met de rekenhulp op eenvoudige wijze kunt uitvoeren. De rekenhulp is tevens een hulpmiddel bij aanpassingen aan of bij het ontwerp van uw gebouw. Door de invoer op punten te wijzigen kunt u bekijken hoe groot het aantal personen is dat veilig kan vluchten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Bouwbesluit rekenhulp veilig vluchten (versie januari 2014)

  De rekenhulp is een middel bedoeld om de opvang- en doorstroomcapaciteit van gebouwen te kunnen berekenen. De opvang- en doorstroomcapaciteitberekening is normaal een complexe berekening die u met de rekenhulp op eenvoudige wijze kunt uitvoeren. De rekenhulp is tevens een hulpmiddel bij aanpassingen aan of bij het ontwerp van uw gebouw. Door de invoer op punten te wijzigen kunt u bekijken hoe groot het aantal personen is dat veilig kan vluchten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen woningverkopen door woningcorporaties per 1 december 2011

  Veelgestelde vragen en antwoorden bij MG 2011-04 Circulaire Verkoop corporatiewoningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht Bouwteam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwbesluit 2012 - transponeringstabel

  Transponeringstabel die aangeeft waar welke artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening (MBV) en andere relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stroomschema Verkoop corporatiewoningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktijkboek Bouwbesluit 2012

  Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 helpt u om wegwijs te worden in het Bouwbesluit 2012. U kunt het Praktijkboek zien als een studieboek om de nieuwe materie te doorgronden. Het bevat daarbij voorbeelden van drie concrete bouwplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op