Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Transportverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • MKBA Delta Rhine Corridor Fase 2

  Ten behoeve van publieke besluitvorming over het Delta Rhine Corridor project (DRC) is een Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd in 2 fases. Er is gekozen om een 2e fase-MKBA uit te voeren, omdat bij de eerste proeve MKBA 1 (fase 1) nog veel onzeker was. In algemene zin laten de MKBA’s een positief maatschappelijkebatensaldo zien voor het gehele DRC-project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisatie MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep

  Als onderdeel van het Delta Rhine Corridor-project (DRC) wordt gekeken naar toekomstbestendige aanleg van een bundel van verschillende modaliteiten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kruising van het Hollands Diep via het buisleidingentracé van LSNed. Onderzoek- en adviesbureau Ecorys heeft de Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uit 2014 geactualiseerd die gekeken heeft naar de maatschappelijke meerwaarde van een mogelijke extra tunnel op het tracé van LSNed. Belangrijk element daarbij is in welke mate voldoende capaciteit geboden kan worden aan huidige en toekomstige buisleidingen op het LSNed-tracé. De actualisatie van de MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep is gebruikt voor publieke besluitvorming over DRC.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stabiel in bewogen jaren Wettelijke evaluatie NIWO 2018-2022 Eindrapport

  Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Het bevat conclusies en aanbevelingen over de bedrijfsvoering, doeltreffendheid, doelmatigheid, governance en toekomstbestendigheid van de NIWO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelperspectief NOVEX gebied Samenwerken aan de toekomst van het Rotterdamse havengebi ed

  Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. De ondertekening vond plaats op 7 december 2023 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief OFL Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving

  Afschrift van de brief van het OFL Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving aan staatssecretaris Heinen (IenW). De brief gaat over elementen die van belang zijn voor de verbinding van de leefomgeving met het spoorgoederenvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoorvisie 2040 Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België

  Nota van Rail2040 (België). De nota geeft een overzicht van het ontwerp van de Spoorvisie 2040 van de Belgische regering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

  Het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer (TBSGV) schetst de keuzes voor een duurzaam en veilig spoorgoederenvervoer en het belang van het spoorgoederenvervoer voor mensen en bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Update: naar een Gezamenlijk Ambitienetwerk Spoorgoederenvervoer 15 december 2023

  Het rapport gaat over het gezamenlijk ambitienetwerk spoorgoederenvervoer van goederenvervoerders, havens, verladers, een aantal belangenorganisaties en ProRail. Het doel is om tot een gezamenlijk plan te komen voor de toekomst van het spoorgoederenvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomst Spoorgoederen

  Memo van de Programmadirectie ERTMS (European Rail Traffic Management System). Het memo gaat over de voordelen van ERTMS voor het internationale goederenvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

  Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op