Zoekresultaten  1-10 van de 187 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Belastingverwijder
 • Onderzoek kilometerregistratiesysteem voor Betalen naar Gebruik: Publieksrapport

  In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV staat dat de huidige motorrijtuigenbelasting wordt omgezet van een heffing op basis van bezit naar een heffing op basis van gebruik. Dit rapport onderzoekt met welk systeem een voldoende betrouwbare kilometerregistratie bereikt kan worden voor de invoering van Betalen naar Gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek kilometerregistratiesysteem voor Betalen naar Gebruik: Achtergrondrapport

  Dit achtergronddocument geeft een verdere onderbouwing van de bevindingen en conclusies en een verdiepende toelichting op de gehanteerde aannames in het rapport over systemen voor kilometerregistratie voor Betalen naar Gebruik in de motorrijtuigenbelasting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betalen naar gebruik: Resultaten kwalitatief en kwantitatief onderzoek

  Dit rapport onderzoekt de houdingen en voorkeuren van Nederlanders ten aanzien van betalen naar gebruik in de motorrijtuigenbelasting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WKK Splitsingsmethodes

  Voor warmtekrachtkoppeling-systemen (WKK-systemen) wordt de vrijstelling van de energiebelasting beperkt tot het aardgas dat het systeem gebruikt voor de productie van elektriciteit die wordt geleverd aan het net. Dit rapport onderzoekt methoden om de gasinput bij elektriciteitsproductie met WKK-systemen te splitsen in een belast en onbelast deel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan 2e nota van wijziging Overbruggingswet box 3

  Beoordeling van de gevolgen van de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van de accijnsverlaging op brandstoffen per 1 april 2022

  Onderzoek naar de prijsontwikkeling en grenseffecten na de accijnsverlaging op de brandstoffen per 1 april 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Varianten voor tariefstructuur Betalen naar Gebruik

  Dit rapport onderzoekt de effecten op hoofdlijnen van het kabinetsvoornemen om uiterlijk in 2030 voor alle personen- en bestelauto's de motorrijtuigenbelasting om te vormen tot een belasting op basis van het aantal gereden kilometers in binnen- en buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Syllabus artikel 15b Wet Vpb 1969 (generieke renteaftrekbeperking)

  In artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is de zogenoemde earningsstrippingmaatregel opgenomen. Bijgevoegde syllabus gaat in op de toepassing van deze maatregel en bevat een verzameling van geanonimiseerde en bewerkte casussen en vragen die de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering van de Belastingdienst heeft behandeld. De syllabus is gedeeld met de medewerkers van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e leerrapportage Ondersteuningsteam UHP KOT september 2022

  1e leerrapportage van het landelijk Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (OT). Het team biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking technische review tijdpad implementatie 'box 3 werkelijk rendement'

  Dit rapport onderzoekt of de invoering van een belastingheffing in box 3 (sparen en beleggen) over het werkelijk behaalde rendement haalbaar is per 1 januari 2025. Het is een update van het rapport uit november 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op