Zoekresultaten  1-20 van de 48 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • NL - Protocol declaration on glyphosate

  Rapport over de verklaring van het protocol van Nederland rondom glyfosaat. Dit rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

  Deze rapportage van het RIVM beschrijft jaarlijks de ontwikkeling van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, de invloed van beleidsmaatregelen en recente wetenschappelijke inzichten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie vergunde PFAS-emissies in Nederland Opname zomer 2023

  Het rapport onderzoekt welke huidige vergunningen van omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en waterschappen lozingseisen bevatten voor PFAS-stoffen naar water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch kader voor de inzet van biociden bij het voorkomen en beheersen van ongewenste organismen

  Het kader geeft sturing aan het voorkomen of beheersen van ongewenste organismen (zoals virussen, bacteriën, plaagdieren, schimmels en algen), met zo min mogelijk blootstelling van mens, dier en milieu aan schadelijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren ZZS-emissiebeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat 9 indicatoren die laten zien of het beleid voor het weren van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit de leefomgeving voortgang boekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterken proces vaststellen van milieukwaliteitseisen voor lucht en water

  Het rapport bevat een advies voor het versterken van het proces voor het vaststellen van eisen en normen voor de kwaliteit van lucht en water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Policy instruments for promoting innovation to prevent or control risks of chemicals

  De studie richt zich op nieuwe of verbeterde beleidsinstrumenten voor de Nederlandse regering en de Europese Commissie (EC) voor het bevorderen van veilige chemische innovatie. Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Characterisation of toxic pressure of chemical pollutants in vulnerable areas

  Het rapport richt zich op een richtsnoer voor professionals voor het gebruik van chemische middelen in een kwetsbare omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning risicofactoren biocidegebruik

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent risico’s voor mens, dier en milieu bij het gebruik van biociden (bestrijdingsmiddelen). Het doet aanbevelingen voor toezicht, onderzoek en beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Basisnet Eindrapport

  Het rapport evalueert het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Basisnet). Het rapport onderzoekt of er sprake is van een duurzaam evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid. De nadruk ligt op het Basisnet Spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Meer grip op PFAS in afval nodi

  Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De rapportage benoemt de risico’s van onvoldoende zicht op de export van afval dat PFAS bevat en het gebrek aan mogelijkheden om in te grijpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek Apeldoorn

  Het rapport gaat over metingen van de concentraties van respirabel kwarts, ijzer, koper en mangaan in de lucht bij woningen in Apeldoorn en de risico's voor de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oplegbrief van de PFAS-coördinatoren

  Brief van de PFAS-coördinatoren aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW). De brief gaat over de 3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

  3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland van de PFAS coördinatoren. De 2 coördinatoren rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

  De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen Een literatuurverkenning

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De literatuurverkenning richt zich op de kennis over de vorming van acrylamide onder zuurstofarme omstandigheden bij de toepassing van 'ontwaterde grond'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanggewassen vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen vanggewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Deze handreiking biedt praktische mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ‘in goed nabuurschap’ voor omwonenden, telers, gemeentelijke- en provinciale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Winterteelten vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen winterteelten.

  Bekijk document gepubliceerd op