Zoekresultaten  1-20 van de 426 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Oplegbrief van de PFAS-coördinatoren

  Brief van de PFAS-coördinatoren aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW). De brief gaat over de 3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

  3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland van de PFAS coördinatoren. De 2 coördinatoren rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

  De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen Een literatuurverkenning

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De literatuurverkenning richt zich op de kennis over de vorming van acrylamide onder zuurstofarme omstandigheden bij de toepassing van 'ontwaterde grond'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanggewassen vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen vanggewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Winterteelten vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen winterteelten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Deze handreiking biedt praktische mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ‘in goed nabuurschap’ voor omwonenden, telers, gemeentelijke- en provinciale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen high level bijeenkomst Nairobi

  Chair’s Summary of the Recommendations made by African Petroleum Ministers at the Cleaner Fuels Meeting held on 29 - 30 November 2022 at UNEP Headquarters, Nairobi Kenya

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissieberekening ZZS Luchthaven

  Notitie van TNO.  De notitie bevat berekeningen van emissies van zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. Notitie Emissieberekening ZZS Luchthaven (PDF | 19 pagina's | 658 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktische maatregelen

  Bijlage bij de notitie van TNO met berekeningen van emissies van zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. De bijlage geeft een overzicht van de werking, bestaande afspraken, de normen uit het Luchtvaartbesluit en het verband met Europese regels. Praktische maatregelen (PDF | 1 pagina | 46 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft antwoorden op vragen over PFAS-afvalverwerking. Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver (PDF | 23 pagina's | 445 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

  Het rapport bevat een verkennende studie naar transport en opslag van gasvormige en vloeibare duurzame energiedragers. Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers (PDF | 98 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van het natmaken van tulpenafval op de groei en verspreiding van Aspergillus fumigatus en de toepasbaarheid in de praktijk

  Rapport over een methode om het ontstaan en verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en actualisatie ontheffing natuurlijke vijanden

  Evaluatie over de systematiek in het aanvragen van ontheffingen voor natuurlijke vijanden. In principe is het namelijk verboden om dieren of eieren van dieren uit te zetten, dit geldt dus ook voor biologische bestrijders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies vervolg Fonds Kleine Toepassingen

  Rapport met bouwstenen voor de organisatie en de uitvoering van een toekomstig instrument in het kader van Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies. Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 - Emissies en residuen Rapportagejaar 2022

  Eerste monitoringsrapportage (nulmeting) over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 voor het strategisch doel vermindering milieueffecten en residuen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De markt voor fosfaatrechten in 2021

  Monitoringrapport over de markt in fosfaatrechten in 2021. De markt voor fosfaatrechten in 2021 (PDF | 14 pagina's | 322 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden

  Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de voorlopige aanwijzing van 'met nutriënten-verontreinigde gebieden' in 2023. Advies Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden (PDF | 37 pagina's | 5,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op