Zoekresultaten  1-50 van de 426 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Oplegbrief van de PFAS-coördinatoren

  Brief van de PFAS-coördinatoren aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW). De brief gaat over de 3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

  3e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland van de PFAS coördinatoren. De 2 coördinatoren rapporteren over de stand van zaken van de verschillende acties en onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

  De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen Een literatuurverkenning

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De literatuurverkenning richt zich op de kennis over de vorming van acrylamide onder zuurstofarme omstandigheden bij de toepassing van 'ontwaterde grond'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanggewassen vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen vanggewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Winterteelten vanaf 2023

  Gewaslijst met voorgenomen winterteelten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Nabuurschap’ bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Deze handreiking biedt praktische mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ‘in goed nabuurschap’ voor omwonenden, telers, gemeentelijke- en provinciale overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen high level bijeenkomst Nairobi

  Chair’s Summary of the Recommendations made by African Petroleum Ministers at the Cleaner Fuels Meeting held on 29 - 30 November 2022 at UNEP Headquarters, Nairobi Kenya

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissieberekening ZZS Luchthaven

  Notitie van TNO.  De notitie bevat berekeningen van emissies van zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. Notitie Emissieberekening ZZS Luchthaven (PDF | 19 pagina's | 658 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praktische maatregelen

  Bijlage bij de notitie van TNO met berekeningen van emissies van zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. De bijlage geeft een overzicht van de werking, bestaande afspraken, de normen uit het Luchtvaartbesluit en het verband met Europese regels. Praktische maatregelen (PDF | 1 pagina | 46 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft antwoorden op vragen over PFAS-afvalverwerking. Notitie Beantwoording ILT vervolgvragen PFAS - Indaver (PDF | 23 pagina's | 445 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

  Het rapport bevat een verkennende studie naar transport en opslag van gasvormige en vloeibare duurzame energiedragers. Omgevingsveiligheid van toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers (PDF | 98 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van het natmaken van tulpenafval op de groei en verspreiding van Aspergillus fumigatus en de toepasbaarheid in de praktijk

  Rapport over een methode om het ontstaan en verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en actualisatie ontheffing natuurlijke vijanden

  Evaluatie over de systematiek in het aanvragen van ontheffingen voor natuurlijke vijanden. In principe is het namelijk verboden om dieren of eieren van dieren uit te zetten, dit geldt dus ook voor biologische bestrijders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies vervolg Fonds Kleine Toepassingen

  Rapport met bouwstenen voor de organisatie en de uitvoering van een toekomstig instrument in het kader van Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies. Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringrapportage Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 - Emissies en residuen Rapportagejaar 2022

  Eerste monitoringsrapportage (nulmeting) over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 voor het strategisch doel vermindering milieueffecten en residuen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De markt voor fosfaatrechten in 2021

  Monitoringrapport over de markt in fosfaatrechten in 2021. De markt voor fosfaatrechten in 2021 (PDF | 14 pagina's | 322 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden

  Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de voorlopige aanwijzing van 'met nutriënten-verontreinigde gebieden' in 2023. Advies Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden (PDF | 37 pagina's | 5,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water ... een verkenning

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op verschillende plekken aangetroffen en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water: een verkenning

  Verkennende studie naar PFAS in Europese wateren en Europees drinkwater. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt, en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. PFAS in Europees water: een verkenning (PDF | 45 pagina's | 4,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovative methods for wood protection Final report

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor houtbeschermingsmethoden die weinig of geen impact hebben op het milieu en de gezondheid. Innovative methods for wood protection Final report (PDF | 43 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie

  Het rapport evalueert de praktijkproef 'Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands'.  De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de Praktijkproef de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen heeft bevorderd. Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie (PDF | 16 pagina's | 428 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector. Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien) (PDF | 12 pagina's | 358 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiekaart ‘Safe and Sustainable by Design’ van chemische stoffen en materialen

  Deze Informatiekaart geeft weer wat ‘Safe and Sustainable by Design’ inhoudt voor bedrijven die chemische stoffen en materialen ontwikkelen. De kaart bevat ook tips voor hoe bedrijven kunnen beginnen met ‘Safe and Sustainable by Design’. Deze kaart is gemaakt op basis van drie denksessies met deskundigen van onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Informatiekaart ‘Safe and Sustainable by Design’ van chemische stoffen en materialen (PDF | 1 pagina | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan - Impulsprogramma Chemische Stoffen 2023-2026

  Het programma richt zich op de uitvoering van het beleid en daarmee het voorkomen en terugdringen van vervuiling van het milieu door gevaarlijke chemische stoffen. Het loopt van 2023 tot en met 2026. Programmaplan - Impulsprogramma Chemische Stoffen 2023-2026 (PDF | 32 pagina's | 969 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie). Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine (PDF | 36 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen (PDF | 72 pagina's | 735 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies 'BES-pilot' - Commissie Deskundigen Meststoffenwet

  Advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de pilot BedrijfsEigen Stikstofbemesting (BES-pilot). Advies 'BES-pilot' - Commissie Deskundigen Meststoffenwet (PDF | 11 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ‘Beantwoording van de ad-hoc vraag over stimuleren van organische stofrijke meststoffen’

  Het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de ad-hoc vraag van het ministerie van LNV over stimuleren van organische stofrijke meststoffen. Advies ‘Beantwoording van de ad-hoc vraag over stimuleren van organische stofrijke meststoffen’ (PDF | 9 pagina's | 412 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse landbouw-milieu implicaties amendement Vestering

  Globale analyse van landbouw- en milieukundige implicaties van het amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen. Analyse landbouw-milieu implicaties amendement Vestering (PDF | 96 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren

  2e voortgangsrapportage over de aanpak van de PFAS-problematiek in Zeeland. De rapportage gaat over het 2e kwartaal van 2022. 2e voortgangsrapportage PFAS Zeeland van de PFAS coördinatoren (PDF | 12 pagina's | 739 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen LNV

  Overzicht van alle lopende EU-wetgevingsdossiers van het 3e kwartaal van 2022 waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk is. 3e Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen LNV (PDF | 3 pagina's | 79 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Chemische clusters en veiligheid - Drijfveren en hindernissen voor samenwerking

  In dit rapport zijn de drijfveren en hindernissen voor bedrijven om samen te werken binnen chemische clusters op basis van interviews en literatuur studie in kaart gebracht. De samenwerking is daarbij gericht op veiligheidsinitiatieven om onderlinge risico’s tussen bedrijven te verkleinen met daarbij aandacht voor de uitvoering van artikel 8 Brzo. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld voor bedrijven over welke informatie gedeeld kan worden tussen bedrijven om onderlinge risico’s te beheersen. Chemische clusters en veiligheid - Drijfveren en hindernissen voor samenwerking (PDF | 50 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende analyse bufferstroken rond oppervlaktewater

  Notitie over de onderbouwing van een leidraad voor de teeltvrije zones rond landbouwpercelen die grenzen aan oppervlaktewateren. Teeltvrije zones heten nu bufferstroken. Het onderzoek is niet volledig uitgewerkt omdat de leidraad niet meer nodig is. Aanvullende analyse bufferstroken rond oppervlaktewater (PDF | 8 pagina's | 610 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidskundige grenswaarde van EFSA

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM onderzoekt of het Nederlandse drinkwater voldoet aan de normen voor PFAS-stoffen in de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn (DWR). Deze richtlijn gaat in op uiterlijk 12 januari 2026. PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidskundige grenswaarde van EFSA (PDF | 56 pagina's | 934 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies 'Korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai van een vanggewas'

  De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert over de korting op de stikstofgebruiksnorm bij late inzaai van een vanggewas. Advies 'Korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai van een vanggewas' (PDF | 13 pagina's | 3,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over actualisatie excretieforfaits van vleesvee

  De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) stuurt het ministerie van LNV een advies over actualisatie van excretieforfaits van vleesvee. Advies over actualisatie excretieforfaits van vleesvee (PDF | 16 pagina's | 382 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Minimoederdieren in het pluimveerechtenstelsel

  De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) stuurt het ministerie van LNV een advies over minimoederdieren in het pluimveerechtenstelsel. Minimoederdieren zijn hennen van vleeskuikens die trager groeien dan gangbare vleeskuikens.  Minimoederdieren in het pluimveerechtenstelsel (PDF | 19 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Het rapport bevat de 1e kwartaalrapportage van de 2 coördinatoren voor het aanjagen en stroomlijnen van de lopende acties en onderzoeken voor de aanpak van PFAS in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controle recyclingpercentage kunststofverpakkingen 2019

  Rapport  van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De rapportage gaatover de controle op de recyclenorm voor kunststofverpakkingen over 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsverkenning biociden

  De rapportage gaat over knelpunten die overheidspartijen en marktpartijen knelpunten en voorgestelde oplossingsrichtingen voor het Nederlandse biocidenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning marktpartijen biocidenbeleid

  Deelrapportage bij de Beleidsverkenning biociden. Het rapport presenteert de knelpunten rondom het huidige biocidenbeleid en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Deze rapportage gaat over marktpartijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsverkenning biociden overheidspartijen

  Deelrapportage bij de Beleidsverkenning biociden. Het rapport presenteert de knelpunten rondom het huidige biocidenbeleid en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Deze rapportage gaat over oveerheidspartijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2020

  In Nederland mogen bepaalde agrarische bedrijven meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan de algemene norm van de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Deze verruiming heet derogatie. Dit rapport bevat de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de gevolgen van de derogatie voor de waterkwaliteit op 300 bedrijven. Het rapport gaat ook in op de bedrijfsvoering van derogatiebedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheid van groepen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Het rapport onderzoekt of er een technisch-inhoudelijke reden of noodzaak is om het gebruik van specifieke groepen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw toe te staan. En om welke groepen het dan zou gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands mestbeleid 2021

  Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling in de Nederlandse veehouderij en mestmarkt. Ook beschrijft het de uitvoering en handhaving van het Nederlandse mestbeleid in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op