Zoekresultaten  1-19 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (heropening basis- en voortgezet onderwijs)

  Regeling om de Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot indeplaatsstelling

  Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit register onderwijsdeelnemers

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO

  Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging bekostiging godsdienstonderwijs openbare scholen

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit over onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot openbaarmaking resultaten rekentoets 2015

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs over 2015 per school, vestiging en afdeling (schoolsoort) openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

  Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

  Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsbesluit PO

  Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bekostiging WPO en bekostigingsbesluit WVO in verband met vaststellen vereveningspercentages

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluiten participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen enzovoorts

  Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WO rond de aanvullende bekostiging internationaal georiënteerd basisonderwijs

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsblad 246, jaargang 2014

  Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13)) en van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent een experiment met flexibele en virtuele onderwijstijd in het basisonderwijs (Besluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging examenbesluiten

  Ontwerp van het besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs, het Staatsexamenbesluit Voortgezet Onderwijs en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voortgezet onderwijs en mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften voor mbo in verband met de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs

  Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens

  Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

  Het ontwerpbesluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft nadere voorschriften over het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op