Zoekresultaten  1-14 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over subsidie door gemeenten aan privaat onderwijs

  Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Alkaya en Kwint (beiden SP) over het subsidiëren van privaat onderwijs door gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over uitsluiting mbo-ers

  Reactie van minister Van Engelshoven (OCW) op het bericht in het NRC van 1 juni 2018 over uitsluiting van mbo-ers omdat zij meisje of vrouw zijn, of een andere afkomst hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over consequenties aanhoudende tekorten aan opgeleide technici voor de economie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Techniekpact Monitor highlights 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Nationaal Techniekpact 2020: de tussenstand in 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzuim schooljaar 2019-2020

  Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Daarbij gaan zij in op de samenwerking bij verzuim in de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingen en verwijderingen 2007/2008 - 2011/2012

  Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan een dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen. Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van het aantal elektronische meldingen van de afgelopen vijf schooljaren. De resultaten geven dus geen inzicht in het aantal leerlingen dat is geschorst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OPCD’s in het bestel

  Leerlingen die vanwege leer- en gedragsproblemen niet goed mee kunnen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs, kunnen op een orthopedagogisch en orthodidactisch centrum (OPDC) worden geplaatst. OPDC’s worden onderhouden door samenwerkingsverbanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken

  In opdracht van het ministerie van OCW heeft Regioplan de Wet gratis schoolboeken geëvalueerd. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van veel verschillende informatiebronnen zoals eerder uitgevoerde onderzoeken, gegevens van marktpartijen, gesprekken met betrokkenen en enquêtes. De resultaten van de analyse van al deze gegevens zijn samengebracht in dit rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over stand van zaken Leerplusarrangement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie NLQF - EQF

  Advies Commissie NLQF - EQF Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief Mei 2011

  Bekijk document gepubliceerd op