Zoekresultaten  1-50 van de 3.154 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over de ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de situatie rondom basisschool Klein Amsterdam en haar bestuur, Stichting Leren in de Tussenruimte. De Inspectie van het Onderwijs had de school in juni 2023 beoordeeld als Onvoldoende en Zeer zwak.

 • Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over over sluiting Joodse school Cheider uit angst voor antisemitische incidenten en pesten Joodse leerlingen

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

 • 31497, nr. 469 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Monitor passend onderwijs mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36467, nr. A;1 - Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992; Brief regering; Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36467, nr. B;2 - Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 706 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 705 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting NIVOZ aan leden van de Tweede Kamer inzake de overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497;31839, nr. 468 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van de Sectorraad GO en Jeugdzorg Nederland over bekostiging onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 703 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 704 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op nieuwsberichten over toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35050, nr. 56 - Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen); Brief regering; Stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen in het kadervan de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 700 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 702 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 701 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 467 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Invulling motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 699 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Advies van andere adviesorganen; Reactie op de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over voorzieningen voor het jonge kind

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 698 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 697 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 696 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 695 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Woo-besluit inzake besluitvorming informele scholing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties over eerstegeneratiestudenten en continurooster

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op enkele moties van Tweede Kamerleden over eerstegeneratiestudenten en continurooster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 691 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 692 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497;36200-VIII, nr. 466 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Samen sterk: zorg en onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 690 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 693 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Vervolgaanpak Programma School en Omgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 694 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Uitwerking CA-maatregelen voor- en vroegschoolse educatie: start Programma Ontwikkeling jonge kind

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 465 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief aangaande het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 688 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum (Kamerstuk 31293-667)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289;36045, nr. 689 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijs aan Oekraïense leerlingen in primair en voortgezet onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 687 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Beleidsreactie doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 685 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 682 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het rapport "Toetsen getoetst" van McKinsey & Company

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 678 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Peters en Kwint over digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 681 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een permanente curriculumcommissie voordat het huidige proces is afgerond en geëvalueerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 680 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over de middelen voor basisvaardigheden alleen inzetten voor taal en rekenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 672 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Paul c.s. over bewezen ineffectieve lesmethodes terugdringen en bewezen effectieve lesmethodes stimuleren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 675 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Kwint over afwegen of een permanente curriculumcommissie moet worden samengevoegd met het CvTE tot een rijksinstituut voor curriculum en toetsing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 677 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Peters over leiderschap tonen en ervoor zorgen dat het masterplan gedragen wordt door de hele sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 674 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terugkomen op het plan voor een publiek bij- en nascholingsinstituut

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 464 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Peters over het met een jaar verlengen van het actieplan voor de afbouw van bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden (t.v.v. 31497-457)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 684 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een structuur voor permanente curriculumherziening voordat het wetsvoorstel voor de nieuwe kerndoelen Nederlands en rekenen/wiskunde is ingediend (t.v.v. 31293-681)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 683 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over reactie op verzoek commissie over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen' (Kamerstuk 31293-661)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 686 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Voortgang moties aanvullend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 670 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs: doelen en voortgang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 463 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 679 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over zich inzetten voor onderwijs in andere streektalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 676 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 673 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema c.s. over verkennen hoe in het voortgezet onderwijs een voldoende voor Nederlands een voorwaarde kan worden voor het behalen van een diploma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de doelen, streefwaarden, voortgang en uitvoering van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Dit Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op