Zoekresultaten  1-31 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (heropening basis- en voortgezet onderwijs)

  Regeling om de Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19 te wijzigen vanwege de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari 2022. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit register onderwijsdeelnemers

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Staatscourant over stichtingsaanvraag Tjalling Koopmans-college Harderwijk

  Besluit van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de stichtingsaanvraag van het Tjalling Koopmans-college in Harderwijk. Dit besluit verscheen op 31 juli 2018 in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit profielen vmbo

  Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit invoering keuzedelen beroepsonderwijs

  Besluit van 25 januari 2016, tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging beoordeling leerresultaten vo

  Besluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit Wvo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijzigen meerdere besluiten in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur

  Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met het opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Toezichtkader VO 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bekostiging WPO en bekostigingsbesluit WVO in verband met vaststellen vereveningspercentages

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

  Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen po/vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO

  Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Variabesluit examens voortgezet onderwijs

  Besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsblad 246, jaargang 2014

  Besluit van 23 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 2014, 13)) en van het Toetsbesluit PO (Stb. 2014, 209).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsbesluit PO

  Besluit over de centrale eindtoets of andere eindtoetsen in het primair onderwijs, over een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs en over toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs (Toetsbesluit PO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van voortgezet onderwijs

  Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs

  Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluiten participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen enzovoorts

  Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit

  Besluit van tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Formatiebesluit bekostiging uitzonderingsscholen voortgezet onderwijs

  Besluit van 13 september 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit WVO in verband met de bekostiging van uitzonderingsscholen in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O over bekostiging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

  Besluit van 22 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een technische aanpassing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Inrichtingsbesluit WVO (BES) in verband met schoolvakanties en roostervrije dagen

  Besluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Formatiebesluit uitzonderingsscholen voortgezet onderwijs

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Formatiebesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) in verband met de bekostiging van uitzonderingsscholen in het voortgezet onderwijs (VO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens

  Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Formatiebesluit W.V.O.

  Besluit van 13 september 2011, nr. 11.001252 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Formatiebesluit W.V.O. in verband met de telling van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst en enkele technische aanpassingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

  Het ontwerpbesluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft nadere voorschriften over het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

  De 58 kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO. Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs (PDF | 6 pagina's | 99 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs

  De 58 kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Samenwerking Vo-BVE Routeschema 4

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 19 augustus 2010 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs

  Besluit van 19 augustus 2010, nr. 10.000716 tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs met nota van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op